ปวส. สาขาบัญชี ยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานอยู่หรือไม่

ปวส. สาขาบัญชี ยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานอยู่หรือไม่
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังมองหาข้อมูลเพื่อเลือกเรียนต่อ ปวส. สาขาบัญชี อาจยังลังเลและมีคำถามมากมายว่า สถานการณ์แบบนี้ เราควรต่อ ปวส. สาขาบัญชีดีไหมนะ สาขานี้น่าสนใจอย่างไรบ้าง เรียนจบแล้วหางานได้ง่ายหรือยากมากน้อยแค่ไหน มีตลาดงานรองรับมากน้อยเพียงใด เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ ต้องเรียนจบอะไร มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะเรียน ปวส. สาขาบัญชี ได้ และสาขานี้ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง วันนี้ JobsDB ได้รวบรวมข้อมูลมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนกัน

ปวส. สาขาบัญชี

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อสาขาบัญชี ต้องเริ่มต้นจากการวางแผนการเรียนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญ (เพื่อต่อเข้ามหาวิทยาลัย) หรือเรียนสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) เนื่องจากทั้ง 2 สายมีความแตกต่างกัน

สำหรับคนที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะเรียนสาขาบัญชีสายอาชีพ การจะต่อวุฒิ ปวส. ได้นั้น หลังเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 น้อง ๆ ต้องเข้าเรียน ปวช. สาขาบัญชี 3 ปี เพื่อให้ได้วุฒิเสียก่อน หลังจากนั้นจึงจะสามารถเข้าเรียนในระดับ ปวส. ได้ เมื่อเรียน ปวส. ครบ 2 ปีแล้ว ก็สามารถเลือกเรียนต่อวุฒิปริญญาตรีอีก 2 ปี หรือจะเรียนต่อเพื่อเพิ่มวุฒิอีกก็ย่อมได้

เนื้อหาที่ ปวส. สาขาบัญชี จะได้เรียนโดยทั่วไป

 • การทำงบการเงินของสถานประกอบการ
 • การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การทำบัญชีเกี่ยวกับ ภาษี อากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี

ดังนั้น คนที่เรียนจบ ปวส. สาขาบัญชี มาจะมีความรู้ในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ เพราะหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในโลกการทำงานจริง

หากสำเร็จการศึกษาเนื้อหาของหลักสูตร ปวส. สาขาบัญชี แล้ว สำหรับใครที่อยากจะต่อวุฒิ ปริญญาตรี อีก 2 ปีในสาขาบัญชี ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อเพื่อเรียนรู้เนื้อหาเหล่านี้ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ เราก็จะได้เรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมอย่าง

 • เศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • การเงินการบัญชี
 • วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
 • การลงทุนร่วม
 • การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
 • การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • พฤติกรรมของเศรษฐศาสตร์และการเงิน
 • การเงินขั้นสูง
 • ภาษี

เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

นักบัญชี เจ้าหน้าที่ทางการเงิน (Accountant)

หน้าที่หลัก ๆ ของนักบัญชี คือ การจัดการงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำและรวบรวมเอกสารทางบัญชี บันทึกรายการและจัดทำรายงานการเงินและงบการเงินต่าง ๆ วิเคราะห์และร่วมวางแผน ตรวจสอบดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัทหรือองค์กร ดังนั้น แทบทุกองค์กรจึงต้องมีเจ้าหน้าที่การเงิน และการบัญชี เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย องค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาล และสถานประกอบการต่าง ๆ รวมไปถึงบริษัทที่รับทำบัญชีให้บริษัทอื่นอีกที

อัตราเงินเดือน

จบใหม่: 15,000 – 25,000 บาท

มีประสบการณ์: 28,000 – 40,000 บาท

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)

เรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษาด้านภาษี อาชีพนี้มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับองค์กรด้านภาษีอากรต่าง ๆ ทั้งกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษี เช่น การคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง การยื่นแบบรายการทางภาษี การวางแผนภาษีให้หน่วยงานหรือบริษัท เพื่อเสียภาษีที่ถูกต้องและประหยัด และแก้ปัญหาภาษีต่าง ๆ ให้แก่องค์กร ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท ซึ่งปัจจุบันอาชีพนี้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

อัตราเงินเดือน

จบใหม่ : 18,000 – 25,000 บาท

มีประสบการณ์: 30,000 – 50,000 บาท

รายได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขนาดของบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)

ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้ ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ทำหน้าที่วางแผน ตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ออกแบบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการของผู้บริหาร ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน ออกแบบและปรับปรุงผังการทำงาน (Workflow) เพื่อควบคุมติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ และกำกับดูแลการทำงานให้แก่สถานประกอบการ สถาบัน บริษัท หรือหน่วยงานรัฐบาล การตรวจสอบภายในนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบระเบียบ หากเป็นผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA) จะมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ทำได้ทั้งอาชีพอิสระและทำงานในองค์กรโดยตรง

อัตราเงินเดือน

จบใหม่: 20,000 – 28,000 บาท

มีประสบการณ์: 30,000 – 60,000 บาท

กรณีทำงานอิสระ รายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่รับงานตรวจสอบภายใน ขนาดของบริษัทและชั่วโมงการทำงาน เฉลี่ยประมาณปีละ 3 ล้าน ถึง 10 ล้านบาท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

หากน้องคนไหนสนใจอยากทำงานนี้ อาจต้องต่อวุฒิปริญญาตรีก่อน เนื่องจากคุณสมบัติที่เปิดรับคือต้องเรียนจบวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี จะมีคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี เพื่อกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร กระบวนการการจัดทำรายงานการเงินของบริษัทต่าง ๆ เพื่อรวบรวมหลักฐานจากการตรวจสอบที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการแสดงความเห็นต่อความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นอาชีพอิสระรายได้ดี และเป็นที่ใฝ่ฝันของนักบัญชีหลายคน

อัตราเงินเดือน

จบใหม่: 20,000 – 28,000 บาท

มีประสบการณ์: 30,000 – 60,000 บาท

รายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่รับงานสอบบัญชีและขนาดของบริษัทเฉลี่ยประมาณปีละ 100,000 ถึง 3,000,000 บาท

ที่ปรึกษาทางบัญชี

อาชีพนี้จะรับผิดชอบให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร อาจรวมถึงการวางแผนการเงินและการวางระบบ ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางบัญชีของบริษัท เป็นได้ทั้งอาชีพอิสระและทำงานในองค์กรโดยตรง ซึ่งเป็นอีกสายงานที่มีรายได้สูง เพราะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์

อัตราเงินเดือน

จบใหม่: 20,000 – 28,000 บาท

มีประสบการณ์: 30,000 – 60,000 บาท

รายได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ หน้าที่ความรับผิดชอบ ขนาดของบริษัทและ ชั่วโมงการทำงาน

ธุรกิจส่วนตัว

หากเรียนจบด้านพาณิชย์และการบัญชีมา เราสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้โดยง่าย เพราะมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการรายได้ต่าง ๆ อย่างดี โดยนักบัญชีที่ผันตัวมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การทำงานมานานและเก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะการทำธุรกิจและการบริหารงานมาแล้วพอสมควร แต่รายได้ก็จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของธุรกิจ

คุณครู อาจารย์ หรือติวเตอร์ด้านบัญชี

นอกเหนือจากการทำงานด้านบัญชีโดยตรงแล้ว นักบัญชียังสามารถใช้วิชาชีพที่มีไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นด้วยการเป็นอาจารย์หรือติวเตอร์ ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันผู้ที่จะเป็นอาจารย์ไม่จำเป็นต้องจบครุศาสตร์เท่านั้น เพียงแค่ใช้วิชาชีพที่จบมาสอนได้ แต่ถ้าน้อง ๆ จบ ปริญญาตรี ระดับที่สามารถสอนได้คือ ปวช. ปวส. แต่ถ้าอยากเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต้องเรียนต่อปริญญาโท สาขาบัญชี ก็สามารถกลับมาเป็นอาจารย์เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาได้เช่นกัน

อัตราเงินเดือน

จบใหม่: 15,000 – 28,000 บาท

มีประสบการณ์: 30,000 - 45,000บาท

ข้าราชการ

การเป็นนักบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี นักวิเคราะห์และวางแผนการเงิน หรือตำแหน่งอื่น ๆ ในหน่วยงานราชการ อันดับแรก ต้องเริ่มจากเริ่มจากสมัครและสอบเข้า ก.พ. หรือสอบตรง แล้วจึงจะสามารถสมัครเข้าทำงานอีกที ข้อดีของการเป็นพนักงานบัญชีของรัฐนั้นก็คือ ความมั่งคง สวัสดิการดี ดูแลเรื่องการเจ็บป่วยของพ่อแม่และครอบครัว ถ้าอยู่จบเกษียณก็จะมีเงินบำนาญไว้ให้อุ่นใจในบั้นปลายชีวิตนั่นเอง นักบัญชีที่รับราชการ เงินเดือนที่ได้รับจะตามฐานรายได้ของราชการ โดยมีฐานเงินเดือนปัจจุบัน ดังนี้

 • ระดับ ปวช. 9,400 บาท/เดือน
 • ระดับ ปวท. และอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี 10,840 บาท/เดือน
 • ระดับ ปวส. และอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 11,500 บาท/เดือน
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท/เดือน
 • ระดับปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน
 • ระดับปริญญาเอก 21,000 บาท/เดือน

ถึงแม้ว่าคู่แข่งในตลาดแรงงานของคนที่เรียนจบ ปวส. สาขาบัญชีจะเป็นคนที่เรียนจบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ตาม แต่จุดเด่นและข้อได้เปรียบของ ปวส. สาขาบัญชี ที่มีเหนือกว่าคือเรื่องของประสบการณ์จากการเรียนและทำงานไปด้วย เนื่องจากนักเรียนสายอาชีพทุกคนจะได้ทำงานจริง หยิบจับอุปกรณ์จริง และได้สร้างผลงานเป็นของตนเอง รวมถึงยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องรอฝึกงานจากการต่อมหาวิทยาลัย เมื่อต้องการจะสมัครงาน บริษัทส่วนใหญ่มักจะต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว หรือระบุเลยว่าต้องจบมาในวุฒิ ปวช./ปวส. อยู่ในคุณสมบัติของผู้สมัคร ทำให้คนที่จบ ปวส. สาขาบัญชี มามีงานรองรับ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแน่นอน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3/

More from this category: Resumes

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกสิ่งที่สนใจเพื่อเรียกดูอาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด