Website Terms and Conditions

ข้อกําหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

หน้านี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ("ข้อกําหนด ฯ") ที่จะใช้บังคับแก่ท่าน ("ท่าน") เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันจัดหางานซีค (SEEK) จ็อบสตรีท บาย ซีค (JobStreet by SEEK) (ไม่รวมจ็อบสตรีท เอ็กซ์เพรส (JobStreet Express)) หรือจ๊อบส์ ดีบี บาย ซีค (JobsDB by SEEK) ของเรา (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา") โปรดอ่านข้อกําหนด ฯ นี้โดยละเอียด เนื่องจากมีผลต่อสิทธิและความรับผิดตามกฎหมายของท่าน หากท่านไม่ตกลงยอมรับข้อกําหนด ฯ นี้ โปรดอย่าลงทะเบียนบัญชีหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ข้อกําหนด ฯ นี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ก. เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเปิดให้ท่านเข้าใช้งานภายใต้บังคับของข้อกําหนด ฯ นี้ ทั้งนี้ ข้อกําหนด ฯ นี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่านและซีค ลิมิเต็ด (SEEK Limited) (หมายเลขบริษัท (ACN) 080 075 314) โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา จะถือว่าท่านตกลงยอมรับและเข้าผูกพันตามข้อกําหนด ฯ นี้

ข. เราอาจปรับปรุงข้อกําหนด ฯ นี้เป็นครั้งคราว และฉบับปรับปรุงนั้นจะมีผลบังคับใช้แก่ท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าดูข้อกําหนด ฯ ฉบับปัจจุบันของเราได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ค. หากเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด ฯ นี้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ เราจะประกาศแจ้งให้ท่านทราบบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเรา 30 (สามสิบ) วันก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับ

ง. หากท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกําหนด ฯ ฉบับใหม่ ท่านควรหยุดใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเรา หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเราต่อไป จะถือว่าท่านตกลงยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามข้อกําหนด ฯ ฉบับใหม่นั้น

จ. การใช้บริการของเรา (รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา) อาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงอื่น ๆ ที่ท่านทำไว้กับนิติบุคคลใด ๆ ในกลุ่มซีค (เช่น ข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา) ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกําหนด ฯ นี้และข้อตกลงอื่นใด ให้ข้อตกลงอื่นนั้นมีผลบังคับเหนือกว่า

ก. ในการลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ท่านจะต้องอยู่ในสถานะที่สามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ได้

ข. ท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายละเอียดที่ท่านให้ในการลงทะเบียนกับเรา (หรือเมื่อใดก็ตาม) ถูกต้องครบถ้วน

ค. ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในตอนลงทะเบียน โดยการอัปเดต

รายละเอียดส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้อย่างมีประสิทธิผล

ก. เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ท่านจะถูกขอให้สร้างรหัสผ่าน หรือในกรณีที่เป็นบัญชีผู้สมัครงาน ท่านอาจเลือกลงทะเบียนโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หรือ Facebook หรือให้รายละเอียด Apple ID ("ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้บัญชี") ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเหตุฉ้อฉล ท่านจะต้องเก็บข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีที่พบการใช้ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเหตุละเมิดความปลอดภัยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรา

ข. หากเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุละเมิดความปลอดภัย หรือการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราในทางที่ผิด เราอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน หรืออาจระงับบัญชีของท่าน

ค. ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากท่านไม่รักษาความลับของข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน นอกจากนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในหรือผ่านบัญชีของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเมื่อใดก็ได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในเมนู "การตั้งค่า (Setting)" นอกจากนี้ ท่านยังสามารถยกเลิกบริการต่าง ๆ ที่ได้รับเมื่อครั้งลงทะเบียนได้ตามสะดวก

ง. หากท่านไม่รักษาความลับของข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน

 • ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่เราหรือท่าน และ

 • ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราเต็มจำนวน หากมีการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่เรา

ก. กลุ่มซีคเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ทั้งนี้ ตามบังคับของวรรคต่อไปนี้ กลุ่มซีคขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ข. เราไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วก่อนหน้านี้ (ตัวอย่างเช่น โลโก้บริษัทของท่าน) อย่างไรก็ตาม ท่านตกลงที่จะให้สิทธิเราในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจัดหาให้ (หรือเปิดให้ใช้งาน) ให้แก่ท่าน โดยถาวร ไม่สามารถโอนได้ และปลอดค่าสิทธิใด ๆ หากท่านเพิกถอนสิทธิใช้งานดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการให้แก่ท่านได้

ค. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะต้องนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ท่านจะต้องเก็บรักษาประกาศที่เป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ใด ๆ และทั้งหมดของเราอย่างครบถ้วน ห้ามทำซ้ำ แก้ไข คัดลอก แจกจ่าย หรือใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ส่วนตัวและในเชิงพาณิชย์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ง. เรายินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราในทุกแง่มุม ท่านตกลงว่า เรามีสิทธิที่จะทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ ลอกเลียนแบบ และเปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลใด ๆ ต่อสาธารณะ (รวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่) ที่ท่านเผยแพร่ไว้บนพื้นที่สาธารณะใด ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา (เช่น กระดานข่าว กระดานสนทนา และกลุ่มข่าว) หรือที่ส่งถึงเราโดยตรง (เช่น ทางอีเมล) ท่านเข้าใจดีว่า ท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน แม้ว่าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา (รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ) ภายหลังจากที่ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายกำหนดไว้ ท่านจะโอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือสิทธิอื่น ๆ ในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านให้แก่เราอย่างเป็นทางการเพื่อรับค่าตอบแทนเท่าที่จำเป็นตามกฎหมาย

ก. แม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน แต่เราไม่ให้คำมั่นสัญญาว่า เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะตอบสนองความต้องการของท่าน

ข. เราไม่อาจรับประกันได้ว่า เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะสามารถใช้งานได้โดยไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และเซิร์ฟเวอร์ของเราจะปลอดภัยจากไวรัสหรือกลไกที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ท่านควรแจ้งให้เราทราบ และเราจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

ค. ท่านอาจถูกจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเป็นครั้งคราว เพื่อให้เราสามารถดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือนำเสนอเนื้อหา สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการใหม่ ๆ ได้ เราจะพยายามกู้คืนการเข้าถึงและ/หรือบริการให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

ง. ท่านเข้าใจดีว่า เราไม่สามารถและไม่รับรองหรือรับประกันต่อท่านว่า ไฟล์ต่าง ๆ ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา หรือที่ส่งทางอีเมลผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา จะปลอดภัยจากไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือโค้ดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติชัดแจ้งว่าเป็นภัยหรือสร้างความเสียหายได้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนที่เพียงพอ รวมถึงมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของท่านที่เกี่ยวกับความถูกต้องของการนำเข้าและส่งออกข้อมูล และในการจัดเตรียมวิธีการสร้างข้อมูลที่สูญหายขึ้นใหม่ (Reconstruction) ภายนอกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ก. เราให้สิทธิท่านในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราแบบจำกัดขอบเขต ยกเลิกได้ และไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวและ/หรือการจ้างงานของท่านเท่านั้น

ข. ท่านไม่มีสิทธิใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ต่อไปนี้

 • เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เลือกปฏิบัติโดยผิดกฎหมาย คุกคาม ใส่ร้าย เหยียดหยาม ข่มขู่ เป็นอันตราย หยาบคาย ลามกอนาจาร สร้างความน่ารังเกียจ หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ

 • รวม คัดลอก หรือทำซ้ำเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา รวมถึงประกาศรับสมัครงานที่หมดอายุแล้ว

 • ทำซ้ำเนื้อหาใด ๆ เพื่อการใช้งานทั่วไป

 • เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้มาจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา เว้นแต่เราจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

 • ส่งต่อเนื้อหาที่ยุยงส่งเสริมการกระทำที่ถือเป็นความผิดทางอาญา หรือละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือ หลักปฏิบัติใด ๆ ที่บังคับใช้

 • แทรกแซงการใช้งานหรือการได้รับประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานรายอื่นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา หรือ

 • ทําสำเนา ส่งต่อ หรือจัดเก็บสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น

ค. ท่านตกลงที่จะไม่ขายต่อหรือโอนสิทธิหรือภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อกําหนด ฯ นี้ และตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ง. ห้ามใช้เครื่องมือทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต โปรแกรมจับภาพหน้าจออัตโนมัติ (Screen Scraping) หรือเครื่องมือรวบรวม ดึงข้อมูล หรือเผยแพร่ข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ ที่คล้ายกันกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง เก็บรักษา พัฒนา หรือทำซ้ำข้อมูลบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราบนเว็บไซต์ของท่านหรือในสื่อสาธารณะอื่นใด) เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ผู้ใช้งานทุกรายตกลงที่จะไม่กระทำการดังนี้

ก. ส่งต่อ โพสต์ แจกจ่าย จัดเก็บ หรือทำลายข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา โดยละเมิดกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายหรือระเบียบที่กำกับควบคุมการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือโดยละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเรา

ข. ละเมิดหรือพยายามที่จะละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้จัดทำไว้สำหรับผู้ใช้งาน หรือลงชื่อเข้าใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง หรือพยายามที่จะค้นหา สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายใด ๆ หรือพยายามที่จะละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการยืนยันตัวตนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือพยายามที่จะแทรกแซงการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โฮสต์ หรือเครือข่ายใด ๆ หรือส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ข้อความส่งเสริมการขายและ/หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งและ/หรือทางอาญา เราจะสืบสวนสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว และอาจแจ้งและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว

ค. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) หรือแยกส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา

ง. รวม คัดลอก หรือทำซ้ำเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา ไม่ว่าจะในเรื่องใด ๆ รวมถึงประกาศรับสมัครงานที่หมดอายุแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกําหนด ฯ นี้หรือข้อตกลงอื่นใดที่เราทำไว้กับท่าน

จ. โพสต์เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (Scams) ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือรับรองหรือให้ข้อมูลเชิงแนะนำเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือการกระทำอื่น ๆ ที่ต้องห้ามภายใต้ข้อกําหนด ฯ นี้ เช่น ผลิตหรือซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จัดหาหรือสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสื่อที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือสนับสนุนหรือรับรองความคิดเห็นทางการเมืองใด ๆ

ฉ. โพสต์โปรไฟล์หรือประวัติการทำงาน (Resume) ใด ๆ หรือสมัครงานใด ๆ ในนามของบุคคลอื่น

ช. แบ่งปันข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ (Credentials) เว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเราให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ

ซ. เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้จัดทำไว้สําหรับท่าน หรือลงชื่อเข้าใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

ฌ. โพสต์หรือส่งข้อมูลชีวประวัติใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นเท็จ หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ของท่านไปยังเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา

ญ. โพสต์เนื้อหาที่มีการจำกัดการเข้าถึงหรือต้องใช้รหัสผ่านเท่านั้น หรือหน้าเว็บหรือรูปภาพที่ถูกซ่อนไว้

ฎ. ขอข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้บัญชีจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ

ฏ. ลบหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

ฐ. คุกคาม ยุยงส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำการคุกคามของกลุ่มบุคคล บริษัท หรือบุคคลใด ๆ

ฑ. ส่งไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ หรือโทรสารที่ไม่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายและ/หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือ

บริการไปยังผู้ใช้งานรายใด ๆ หรือติดต่อผู้ใช้งานรายใด ๆ ที่ได้ส่งคำขอไม่รับการติดต่อจากท่านโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว

ฒ. พยายามแทรกแซงการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โฮสต์ หรือเครือข่ายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงโดยวิธีการส่งไวรัสไปยังเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา การกระทำใด ๆ ที่เป็นการจงใจทำให้โหลดเกิน (Overloading) การทำให้เครือข่ายท่วม (Flooding) การส่งขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Spamming) การก่อกวนโดยการส่งอีเมลจำนวนมาก (Mailbombing) หรือการทำให้ระบบหยุดทำงาน (Crashing) (หรือการกระทำอื่นใดที่คล้ายกัน)

ณ. ใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือโพสต์หรือส่งเนื้อหา โปรไฟล์ ประวัติการทำงาน (Resume) หรือประกาศรับสมัครงานใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย สร้างความขุ่นเคือง (ไม่ว่าจะโดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง) หยาบคาย ลามกอนาจาร ข่มขู่ คุกคาม เหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติ หรือเลือกปฏิบัติโดยผิดกฎหมาย ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการคุกคามหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สบายใจ ความอับอาย ความวิตกกังวล หรืออาจนำไปสู่การคุกคามบุคคลใด ๆ หรือใส่ลิงก์ใด ๆ ไปยังสื่อลามกอนาจาร มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือเกี่ยวกับเรื่องเพศที่โจ่งแจ้งใด ๆ ตามดุลยพินิจของเรา หรือ

ด. โพสต์โปรไฟล์หรือประวัติการทำงาน (Resume) ใด ๆ ที่เป็นเท็จหรือพยายามที่จะโฆษณาหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ก. หากท่านเป็นผู้สมัครงาน ข้อกำหนดส่วนนี้จะมีผลบังคับใช้แก่ท่าน

ข. เราให้สิทธิท่านแบบจำกัดขอบเขต ยกเลิกได้ และไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และ

แอปพลิเคชันของเราเพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านในการแสวงหาโอกาสการจ้างงานให้แก่ตัวท่านเองเท่านั้น โดยให้สิทธิท่านเข้าดูและดาวน์โหลดสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเพียงหนึ่งฉบับเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของท่านเท่านั้น

ค. เมื่อท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา ท่านจะถูกขอให้สร้างบัญชี และให้ข้อมูลแก่เราบางประการ อาทิ ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

ง. โปรไฟล์ใด ๆ ที่ท่านส่งจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ หน้าโปรไฟล์จะมีช่องข้อมูลมาตรฐานที่ท่านจำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน ห้ามปลอมหรือสวมรอยเป็นบุคคลอื่น ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วก็ตาม

จ. ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อแบบฟอร์ม เนื้อหา และความถูกต้องของโปรไฟล์และประวัติการทำงาน (Resume) หรือเนื้อหาใด ๆ ของเอกสารดังกล่าวที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ฉ. ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านจะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใด ๆ จากการสร้างบัญชีของท่าน และการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ช. เราขอสงวนสิทธิในการนําเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกให้แก่ท่านตามการตั้งค่าการใช้งาน (Preferences) ที่ท่านกำหนดไว้เมื่อครั้งลงทะเบียน (หรือเมื่อใดก็ตามหลังจากนั้น) หรือในกรณีที่ท่านได้ตกลงรับการนำเสนอดังกล่าว

ซ. สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลของท่าน โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดทราบว่า ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานบางประการ และอาจติดต่อผู้ใช้งานเป็นระยะ ๆ ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ ตามดุลยพินิจของเรา ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย คำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือคำขอจากหน่วยงานรัฐ แม้ในขอบเขตที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำขอดังกล่าวอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานบางประการ นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจเก็บสำเนาข้อมูลของผู้ใช้งานที่เป็นไฟล์แคช (Cache) ไว้

ฌ. ท่านเข้าใจและรับทราบว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ รวมถึงโปรไฟล์ ประวัติการทำงาน (Resume) และ/หรือข้อมูลบัญชีอื่น ๆ ของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อผู้ที่มีแนวโน้มเป็นนายจ้างของท่าน เมื่อท่านสมัครงานในตำแหน่งใด ๆ กับนายจ้างดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อมูลของท่านอาจถูกค้นหาโดยนายจ้างโดยใช้ฟังก์ชันค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ (Talent Search) ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการมองเห็น (Visibility Setting) ของท่าน) โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ญ. ท่านเข้าใจและรับทราบว่า ท่านไม่มีสิทธิความเป็นเจ้าของในบัญชีของท่าน และหากท่านยกเลิกบัญชีของท่าน หรือในกรณีที่บัญชีของท่านถูกยกเลิก ข้อมูลบัญชีทั้งหมด (อาทิ โปรไฟล์ ประวัติการทำงาน (Resume) จดหมายสมัครงาน (Cover Letter) และประกาศรับสมัครงานที่บันทึกไว้) จะเปลี่ยนสถานะเป็น "ลบแล้ว" และอาจถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเรา และจะถูกลบออกจากพื้นที่สาธารณะใด ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวอาจยังคงเผยแพร่อยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการอัปเดตสถานะการลบข้อมูลดังกล่าวบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจจัดเก็บสำเนาข้อมูลของท่านที่บันทึกไว้ และนายจ้างอาจยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลการสมัครงานที่ท่านส่งไว้ก่อนหน้านี้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราได้ในระยะเวลาหนึ่ง

ฎ. เราขอสงวนสิทธิในการลบบัญชีของท่านและข้อมูลของท่านทั้งหมด หากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน

ฏ. เราไม่รับประกันต่อท่านว่า ตำแหน่งงานเฉพาะใด ๆ ที่ลงประกาศบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง และจะไม่รับผิดต่อท่าน หากผู้ลงโฆษณารับคนเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ณ เวลาใด ๆ ก่อนที่จะลบประกาศรับสมัครงานนั้นออกจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา แม้เราจะพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตำแหน่งงานที่ลงประกาศรับสมัครเป็นตำแหน่งงานที่ว่างอยู่จริง เราไม่อาจรับประกันต่อท่านได้ว่า ประกาศรับสมัครงานทุกรายการจะเป็นตำแหน่งงานที่ว่างอยู่จริง

ก. หากท่านเป็นผู้ใช้งาน seekMAX ข้อกำหนดส่วนนี้จะมีผลบังคับใช้แก่ท่าน

ข. ท่านอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชีเพื่อใช้งานหรือเข้าถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม seekMAX ของเราได้อย่างเต็มที่ ท่านตกลงว่า ในการสร้างบัญชีกับเรา ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการกับเรา ซึ่งจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ค. ท่านเข้าใจและรับทราบว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในหน้าโปรไฟล์ seekMAX ของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อาจถูกเรียกดูโดยผู้ใช้งาน seekMAX รายอื่น ๆ

ง. ท่านเข้าใจและรับทราบว่า ท่านไม่มีสิทธิความเป็นเจ้าของในบัญชีของท่าน และหากท่านเลือกที่จะลบบัญชี seekMAX ของท่าน หรือในกรณีที่บัญชี seekMAX ของท่านถูกยกเลิก เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นนิรนาม (รวมถึงข้อมูลบัญชีทั้งหมดและโปรไฟล์ seekMAX ของท่าน) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

จ. หากเราพิจารณาเห็นว่า ท่านได้กระทำการละเมิดข้อกําหนด ฯ นี้ หรือข้อกําหนด/เงื่อนไขอื่น ๆ ของ seekMAX เช่น แนวทางปฏิบัติของชุมชนของ seekMAX เราอาจระงับ หรือปิดใช้งานหรือลบบัญชี seekMAX ของท่านโดยถาวร นอกจากนี้ เรายังอาจปิดใช้งานหรือลบบัญชีของท่าน หากเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

ก. ท่านเข้าใจว่า เนื้อหาของผู้ใช้งานทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่นำเข้าเนื้อหาของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว

ข. ท่านเข้าใจและรับทราบว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ รวมถึงโปรไฟล์ ประวัติการทำงาน (Resume) และ/หรือข้อมูลบัญชีของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรา

ค. ท่านเข้าใจ รับทราบ และยินยอมว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ รวมถึงโปรไฟล์ ประวัติการทำงาน (Resume) และ/หรือข้อมูลบัญชีของท่านอาจถูกส่งไปนอกประเทศที่ท่านพำนักอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและ/หรือประมวลผลข้อมูล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ง. โดยการส่ง โพสต์ หรือแสดงเนื้อหาของผู้ใช้งานบนหรือผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา จะถือว่าท่านให้สิทธิเราในการทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย และเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา โดยปลอดค่าสิทธิ ครอบคลุมทั่วโลก และไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy Setting) ของท่านและกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะยุติการใช้เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ภายหลังจากที่เนื้อหาของผู้ใช้งานถูกลบออกจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับ การโพสต์ การแสดง หรือการส่งต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

จ. หากท่านโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้งานในพื้นที่สาธารณะใด ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา จะถือว่าท่านอนุญาตให้ผู้ใช้งานรายอื่นเข้าถึง ดู จัดเก็บ และทำซ้ำเนื้อหาของผู้ใช้งานนั้นเพื่อการใช้งานส่วนตัวด้วยเช่นกัน

ฉ. เราอาจตรวจสอบและลบเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ตามที่พิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วเห็นว่า ละเมิดข้อกําหนด ฯ นี้ หรือละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ใช้บังคับ หรือเป็นเนื้อหาที่เหยียดหยาม สร้างความแตกแยก สร้างความขุ่นเคือง หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา หรือเป็นอันตรายหรือเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา เราขอสงวนสิทธิในการขับไล่ผู้ใช้งาน และจำกัดสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และ/หรือในการใช้บริการของเราต่อไป อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกําหนด ฯ นี้ หรือกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ใช้บังคับ เรามีสิทธิที่จะดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้งานตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราเชื่อว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความรับผิดแก่เรา หรือสร้างความเสียหายต่อแบรนด์หรือภาพลักษณ์สาธารณะของเรา หรือส่งผลให้เราสูญเสียผู้ใช้งานรายอื่น

ช. เราไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องแท้จริงหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของผู้ใช้งาน เนื้อหาที่ลอกเลียนแบบมาจากเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือการสื่อสารอื่นใดที่โพสต์โดยผู้ใช้งาน และไม่รับรองความคิดเห็นใด ๆ ของผู้ใช้งานทั้งสิ้น ท่านรับทราบว่า ความเชื่อมั่นในเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่น ๆ ในทางใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง

ก. เรามีสิทธิระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีผู้สมัครงานของท่านได้ทันทีตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเรา หรือในกรณีที่ท่านละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ของท่านภายใต้ข้อกําหนด ฯ นี้

ข. ท่านมีสิทธิยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีผู้สมัครงานของท่านได้ทุกเมื่อ

ค. การระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีผู้สมัครงานของท่านและสิทธิของท่านในการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะไม่กระทบต่อสิทธิหรือความรับผิดตามกฎหมายของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ง. หากท่านมีบัญชีนายจ้างกับเรา ให้บังคับใช้ข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณาในการพิจารณาสถานการณ์ที่เรามีสิทธิระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านได้

ก. ข้อกําหนด ฯ นี้จะมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา

ข. เราขอสงวนสิทธิ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดที่เรามีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หากท่านละเมิดข้อกําหนด ฯ นี้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

 • การลบเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านออกจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

 • การยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีผู้สมัครงานของท่านทันที

 • การยกเลิกหรือจํากัดการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และ/หรือบริการใด ๆ ของเรา

ค. แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราแล้ว แต่ข้อกําหนด ฯ นี้ในส่วนที่มีผลบังคับต่อไปแม้ข้อกําหนด ฯ นี้จะถูกยกเลิก จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

ก. เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา (รวมถึงบริการของเรา) เป็นพื้นที่สําหรับ

 • นายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างในลงประกาศโอกาสในการทํางาน และค้นหาและประเมินคัดเลือกผู้สมัครงาน

 • ผู้สมัครงานในการสร้างโปรไฟล์ และค้นหา ประเมิน และสมัครเข้ารับโอกาสในการทํางาน และ

 • ผู้ลงโฆษณาในการลงประกาศโฆษณาของตน

ข. ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้งาน คุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของงานหรือประวัติการทำงาน (Resume) ที่โพสต์ ความถูกต้องแท้จริงของการจัดอันดับ (Listings) ความสามารถของนายจ้างในการเสนอโอกาสในการทำงานแก่ผู้สมัครงาน หรือความสามารถของผู้สมัครงานในการได้รับโอกาสในการทำงานในตำแหน่งที่เปิดรับ และเราไม่ให้คำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับงาน โปรไฟล์ ประวัติการทำงาน (Resume) หรือเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราทั้งสิ้น

ค. เราไม่รับรองหรือแนะนําโอกาสในการทำงาน โอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสในการจ้างงานตนเอง (Self-employment) ใด ๆ ที่โฆษณาไว้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และเราแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ก่อนเข้าทำข้อตกลงใด ๆ กับ

ผู้ลงโฆษณารายใด ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ท่านควรขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย การบัญชี การเงิน หรือภาษีจากที่ปรึกษาที่เป็นอิสระของท่านตามความเหมาะสม ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน และประโยชน์ของข้อคิดเห็น คำปรึกษา บริการ สินค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดหาให้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา หรือบนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป

ง. เราขอสงวนสิทธิ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการลบเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงโปรไฟล์หรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเป็นครั้งคราว (อย่างสมเหตุสมผล) เรามีสิทธิในการลบเนื้อหาของผู้ใช้งานของนายจ้างรายใด ๆ ได้ตามข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา

จ. เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรานำเสนอเนื้อหาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน แม้ว่าเราจะพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า เนื้อหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพสูง แต่เราไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวทั้งสิ้น หากเราได้รับแจ้งความไม่ถูกต้องของเนื้อหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราในประการใด ๆ เราจะพยายามที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้องนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ตามสมควร

ฉ. โปรดทราบว่า ท่านมีความเสี่ยง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงต่อการทำร้ายร่างกาย หรือการทำข้อตกลงกับ

คนแปลกหน้า ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ที่กระทำการแอบอ้างหรือหลอกลวง ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ที่ท่านติดต่อด้วยผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ข้อมูลของผู้อื่นอาจมีเนื้อหาที่สร้างความขุ่นเคือง เป็นอันตราย หรือไม่ถูกต้อง และในบางกรณี อาจแสดงแบรนด์โดยไม่ถูกต้องหรือหลอกลวง เราหวังว่า ท่านจะใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ช. เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และเนื้อหาอาจมีความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดในการพิมพ์ เราไม่รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ครบถ้วน หรือความตรงต่อเวลาของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราหรือเนื้อหาใด ๆ การใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และเนื้อหาถือเป็นความเสี่ยงของท่านทั้งสิ้น

ซ. ไม่มีส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราที่จะถือเป็นการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ การว่าจ้าง ประสบการณ์ การจ้างงาน การสรรหาบุคลากร หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ทั้งสิ้น

ฌ. แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ท่านส่งให้ แต่มีความเป็นไปได้ที่บุคคลภายนอกจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยผิดกฎหมายในระหว่างที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือจัดเก็บไว้บนระบบของเราหรือบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เราขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดต่อท่านในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หากมีเหตุละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น

ญ. หากเราละเมิดข้อกําหนด ฯ นี้หรือมีความรับผิดตามกฎหมายอื่นใดต่อท่าน (ในขอบเขตที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย) เราจะรับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลจากการละเมิดดังกล่าวโดยตรง และในขอบเขตที่การสูญเสียดังกล่าวเป็นผลกระทบที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถคาดการณ์ได้ ณ เวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของเรา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะไม่ครอบคลุมถึงการสูญเสียทางธุรกิจ อาทิ ข้อมูลที่สูญหาย กำไรที่สูญหาย หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ

ฎ. ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของเราต่อการละเมิดข้อกำหนด/เงื่อนไขใด ๆ (ไม่ว่าจะโดยนัยหรืออื่น ๆ) ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย จะจำกัดไว้เพียงการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เทียบเท่ากัน) ให้ใหม่อีกครั้ง หรือการชำระค่าดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ใหม่อีกครั้ง (กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรา

ฏ. ในกรณีที่ไม่สามารถยกเว้นความรับผิดได้ตามกฎหมาย มูลค่าความรับผิดโดยรวมของกลุ่มซีคที่มีต่อท่านสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และ/หรือบริการของเรา จะจำกัดไว้ที่ 100 (หนึ่งร้อย) ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในกรณีที่เขตอํานาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้จํากัดความรับผิดดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับแก่ท่าน

ก. เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงัก ระงับ หรือยุติการให้บริการของเรา หรือต่อเนื้อหา หรือต่อความถูกต้องหรือคุณภาพของข้อมูลที่มีให้หรือส่งผ่านบริการของเรา

ข. ท่านรับทราบและตกลงว่า เราไม่มีนโยบายในการใช้อำนาจควบคุมในฐานะบรรณาธิการ และในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ของอีเมล หรือเนื้อหาที่โพสต์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจถูกแทรก หรือเผยแพร่ หรือส่งไปยังหรือโดยบุคคลภายนอกใด ๆ บนหรือผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และ/หรือบริการของเรา

เราอาจแทรกลิงก์และตัวชี้ (Pointer) ไปยังเว็บไซต์ที่ดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอกไว้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เว็บไซต์ที่มีลิงก์ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา (รวมถึงความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย หรือความเหมาะสม) ของเว็บไซต์ใด ๆ ดังกล่าว หรือต่อเนื้อหาของลิงก์ใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ใด ๆ ดังกล่าวทั้งสิ้น เราแทรกลิงก์ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น และการแทรกลิงก์ใด ๆ ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราไม่ได้หมายความว่า เราให้การรับรองเว็บไซต์ที่มีลิงก์ปรากฏอยู่ดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ใด ๆ ดังกล่าวทั้งสิ้น ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียในทางใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ หรืออันเนื่องมาจากข้อมูลหรือบริการที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกใด ๆ ทั้งสิ้น

ก. บางส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอาจมีการโฆษณาและการสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship)

ผู้ลงโฆษณาและผู้สนับสนุนทางการตลาดมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เนื้อหาที่ส่งให้ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเป็นไปตามที่กฎหมายและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ข. เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเผยแพร่โฆษณาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสําหรับการเผยแพร่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเราได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ค. เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านสําหรับข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ของสื่อโฆษณาและสื่อการสนับสนุนทางการตลาดทั้งสิ้น

ก. ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และคุ้มครองกลุ่มซีคและบริษัท

ในเครือ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าว) ให้พ้นจากหรือสำหรับ

ข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการเรียกร้องใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการบัญชีที่สมเหตุสมผล ที่กล่าวหาหรือเป็นผลมาจาก

 • เนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา

 • การใช้เนื้อหาใด ๆ ของท่าน หรือ

 • การละเมิดข้อกําหนด ฯ นี้ที่กระทำด้วยตัวท่านเอง

ข. เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือการดําเนินคดีใด ๆ ดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยทันที

ก. คู่สัญญาของท่าน คือ ซีค ลิมิเต็ด (SEEK Limited) (หมายเลขบริษัท (ACN) 080 075 314)

ข. ข้อกําหนด ฯ นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลแห่งรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย โดยไม่อาจเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ค. ซีค ลิมิเต็ดสงวนสิทธิในการมอบหรือโอนข้อกําหนด ฯ นี้ (หรือส่วนใด ๆ ของข้อกําหนด ฯ นี้) ให้แก่กิจการใด ๆ ในกลุ่มซีค โดยไม่จำเป็นต้องขอรับความยินยอมจากท่าน หากมีการมอบหรือโอนดังกล่าว เรามีสิทธิที่จะแก้ไขรายละเอียดในข้อ 19 ข) และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า 30 (สามสิบ) วัน

ก. เราไม่ให้คํามั่นสัญญาว่า เนื้อหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะมีความเหมาะสมหรือสามารถเข้าถึงได้ในตำแหน่งที่ตั้งของท่าน ทั้งนี้ ห้ามเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจากอาณาเขตที่มีกฎหมายกำหนดให้เนื้อหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราผิดหรือขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาด หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจากตําแหน่งที่ตั้งของท่าน ท่านจะต้องกระทำการดังกล่าวด้วยวิจารณญาณของท่านเอง และมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของท่าน

ข. ข้อกําหนด ฯ นี้อาจถูกแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในอาณาเขตที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกําหนด ฯ ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาท้องถิ่น ให้ฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับเหนือกว่า ฉบับภาษาท้องถิ่นจะถือว่าได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมตามและสอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ

ก. ท่านไม่สามารถโอนสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ของท่านภายใต้ข้อกําหนด ฯ นี้ให้แก่บุคคลอื่นใด เราอาจโอนสิทธิหรือภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกําหนด ฯ นี้ให้แก่กิจการอื่นใดที่เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าจะไม่กระทบต่อสิทธิของท่านอย่างมีนัยสำคัญ

ข. หากท่านละเมิดข้อกําหนด ฯ นี้ และเราไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เราจะยังคงมีสิทธิในการใช้สิทธิและได้รับการเยียวยาในวันอื่นใดในภายหลังหรือในสถานการณ์ใด ๆ ที่ท่านละเมิดข้อกําหนด ฯ นี้

ค. เราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกําหนด ฯ ในทางใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่ สมเหตุสมผลของเรา

ง. หากศาลหรือหน่วยงานทางปกครองในเขตอํานาจศาลใด ๆ พิจารณาเห็นว่า ส่วนใด ๆ ของข้อกําหนด ฯ นี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกําหนด ฯ ส่วนที่เป็นโมฆะนั้นจะไม่กระทบต่อข้อกําหนด ฯ ส่วนที่เหลือ และข้อกําหนด ฯ ส่วนที่เหลือนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

จ. กิจการใด ๆ ในกลุ่มซีคอาจให้ความช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านได้

ก. "ผู้ลงโฆษณา" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ทําข้อตกลงในการลงประกาศโฆษณาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใด ๆ ของเรา

ข. "ผู้สมัครงาน" หมายถึง ผู้ใช้งานที่เข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเพื่อค้นหาหรือสมัครงานใด ๆ หรือเข้าใช้งานในฐานะอื่นใดที่นอกเหนือจากนายจ้าง

ค. "เนื้อหา" หมายรวมถึง ข้อความ กราฟิก ผลงานออกแบบ ภาษาการเขียนโปรแกรม ข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ง. "ผลงานออกแบบ" หมายรวมถึง การผสมสีและโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

จ. "นายจ้าง" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเพื่อลงประกาศรับสมัครงานใด ๆ หรือใช้บริการของเราด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาผู้สมัครงานเพื่อการจ้างงาน

ฉ. "กราฟิก" หมายรวมถึง โลโก้ ไอคอนปุ่ม และองค์ประกอบกราฟิกอื่น ๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ยกเว้นแบนเนอร์โฆษณาแบบชําระเงิน

ช. "ฐานข้อมูลของเรา" หมายรวมถึง ประกาศรับสมัครงานทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และ/หรือข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครงาน ผู้ลงโฆษณา และ/หรือนายจ้างที่ลงทะเบียนกับกลุ่มซีค

ซ. "บริการของเรา" หมายถึง บริการใด ๆ ที่จัดหาให้โดยกลุ่มซีคหรือตัวแทนของกลุ่มซีค ตัวอย่างเช่น

 • บริการตลาดการจ้างงานออนไลน์ รวมถึงการโพสต์และค้นหาโอกาสการจ้างงาน และการสร้างโปรไฟล์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย

 • บริการจัดหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ(Talent Sourcing)

 • บริการค้นหาประวัติการทำงาน (Resume) ออนไลน์

 • บริการแหล่งเรียนรู้ ชุมชน และคําแนะนําด้านอาชีพบน seekMAX

 • บริการจับคู่ข้อกําหนดของงานกับโปรไฟล์ผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ และให้คําปรึกษาแก่ผู้ใช้งานและ/หรือ ผู้สมัครงานในตําแหน่งที่เปิดรับอยู่

 • บริการเสริมสำหรับผู้ลงโฆษณาและ/หรือนายจ้างเกี่ยวกับการจัดหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถและโฆษณา อาทิ บริการแบนเนอร์โฆษณา ระบบส่งอีเมลถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (Direct Mail) และบริการสนับสนุนการออกแบบและการลงประกาศโฆษณา และ

 • บริการโฆษณาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราสำหรับผู้ลงโฆษณาและ/หรือนายจ้าง

ฌ. "โปรไฟล์" หมายถึง โปรไฟล์ส่วนบุคคลที่สร้างโดยผู้ใช้งานและ/หรือผู้สมัครงาน และ/หรือโปรไฟล์บริษัทที่สร้างโดยนายจ้างบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ญ. "ภาษาการเขียนโปรแกรม" หมายถึง โค้ดฝั่งไคลเอ็นต์ (เช่น HTML และ JavaScript) และโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (เช่น ภาษาเอเอสพี (Active Server Pages), VBScript และฐานข้อมูลต่าง ๆ) ที่ใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ฎ. "กลุ่มซีค" หมายถึง ซีค ลิมิเต็ด (SEEK Limited) (หมายเลขธุรกิจ (ABN) 46 080 075 314) และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ตามที่นิยามไว้ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทของออสเตรเลีย พ.ศ. 2544 (Corporations Act 2001) (บังคับใช้ในเครือรัฐออสเตรเลีย) การใช้คำว่า "เรา" หรือ "พวกเรา" (รวมถึงคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ให้หมายถึงกลุ่มซีค เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ฏ. "seekMAX" หมายถึง แพลตฟอร์มเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ ชุมชน และคําแนะนําด้านอาชีพบนแอปพลิเคชันมือถือของกลุ่มซีค

ฐ. "โปรไฟล์ seekMAX" หมายถึง โปรไฟล์ผู้ใช้งาน seekMAX ที่อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและรูปภาพ

ฑ. "ข้อความ" หมายรวมถึง ข้อความทั้งหมดในทุกหน้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการใช้ภาษา การนำทาง หรือให้ความรู้

ฒ. "ผู้ใช้งาน" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้งานส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และ/หรือบริการของเรา

ณ. "เนื้อหาของผู้ใช้งาน" หมายถึง ข้อมูล เนื้อหา ข้อความ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ ประกาศโฆษณา สาร หรือสื่ออื่น ๆ ที่ส่ง โพสต์ หรือแสดงโดยผู้ใช้งานบนหรือผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ด. "ท่าน" หมายถึง บุคคล (หรือนิติบุคคลที่ท่านกระทําแทน) ที่ตกลงยอมรับข้อกําหนด ฯ นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเฉพาะสำหรับประเทศไทย

หมายเหตุที่สำคัญ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเฉพาะสำหรับประเทศไทย ("ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทศไทย") นี้จัดทำขึ้นตามบังคับของพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 และประกาศของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ที่เกี่ยวข้อง ("พระราชกฤษฎีกาฯ และประกาศ") ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทศไทยนี้จะใช้บังคับแก่ผู้ใช้บริการของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทยเท่านั้น

โปรดอ่านข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทศไทยนี้ประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่มีอยู่เดิมของเรา (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่มีอยู่เดิมของเราได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดภายใต้พระราชกฤษฎีกาฯ และประกาศ แล้วโดยส่วนใหญ่ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทศไทยนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่มีอยู่เดิมของเรา

การอ้างอิงถึงคำว่า "เรา" และ "พวกเรา" (รวมถึงคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) หมายถึง จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย

โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมของเราจะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม (และถูกแทนที่ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันใด ๆ) ตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • หากเราประสงค์ที่จะระงับการให้บริการที่เสนอให้แก่ผู้ใช้งานรายใดรายหนึ่งเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหรือ ณ เวลาที่ระงับการให้บริการ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการระงับการให้บริการดังกล่าว เช่น เงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริง สถานการณ์ คำบอกกล่าวจากบุคคลภายนอก หรือระยะเวลาการใช้สิทธิโต้แย้ง

 • หากเราประสงค์ที่จะยุติการให้บริการที่เสนอให้แก่ผู้ใช้งานรายใดรายหนึ่ง เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการยุติการให้บริการดังกล่าว เช่น เงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริง สถานการณ์ คำบอกกล่าวจากบุคคลภายนอก หรือระยะเวลาการใช้สิทธิโต้แย้ง ทั้งนี้ จะไม่บังคับใช้กำหนดระยะเวลาการแจ้งการยุติการให้บริการและการแจ้งเหตุผลในการยุติการให้บริการดังกล่าวในกรณีต่อไปนี้

  • ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เราไม่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

  • ในกรณีที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เกิดซ้ำ หรือการละเมิดอย่างร้ายแรงตามที่ระบุไว้ชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

 • ในกรณีที่ระงับหรือยุติการให้บริการ เราจะให้โอกาสผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลผ่านระบบจัดการข้อร้องเรียนภายในของเรา (โปรดดูหัวข้อ F ด้านล่าง) หากเราเห็นสมควร เราจะเริ่มให้บริการแก่ผู้ใช้งานอีกครั้งภายในระยะเวลาอันสมควร เราจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานมีในบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลก่อนที่จะระงับหรือยุติการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราโดยตรงก็ได้ (เช่น เราอาจส่งข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ)

 • ในกรณีที่ระงับการให้บริการชั่วคราว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากการปรับปรุงบริการ แก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของบริการ หรือสาเหตุอื่นใดที่คล้ายกัน เราจะให้รายละเอียดต่อไปนี้แก่ผู้ใช้งาน

  • ในกรณีที่มีการเตรียมการล่วงหน้า เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนที่จะระงับการให้บริการ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการระงับการให้บริการชั่วคราว เหตุผล และระยะเวลาการระงับการให้บริการดังกล่าว

  • ในกรณีไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยเร็วที่สุดภายหลังจากการระงับการให้บริการ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการระงับการให้บริการชั่วคราว เหตุผล และระยะเวลาหรือระยะเวลาที่คาดไว้ในการระงับการให้บริการดังกล่าว ⁠

ผู้สมัครงานที่ใช้บริการของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย (รวมถึงผู้ที่ใช้บริการของเราโดยไม่มีบัญชีผู้สมัครงานที่ลงทะเบียนไว้)

ข้อกำหนดต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเราแก่ผู้สมัครงาน รวมถึงผู้ที่เข้าถึงบริการของเราโดยไม่มีบัญชีผู้สมัครงานที่ลงทะเบียนไว้

ผู้สมัครงานสามารถสมัครงานภายใต้ประกาศรับสมัครงานผ่านทางแพลตฟอร์มของเราได้ หากผู้สมัครงานสร้างบัญชีผู้สมัครงาน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสร้าง รักษา หรือปิดบัญชีผู้สมัครงาน บัญชีผู้สมัครงานจะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ผู้ที่ส่งใบสมัครงานบนแพลตฟอร์มของเราเป็นผู้สมัครงานที่มีตัวตนถูกต้องตรงตามใบสมัครงานนั้น ๆ

โปรดทราบว่า เราจะปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นในหรือประมาณวันที่ 21 มกราคม 2567 และลิงก์เว็บไซต์ที่ระบุไว้ข้างต้นจะเชื่อมโยงไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ ณ ขณะนั้นโดยอัตโนมัติ เราขอแนะนำให้ผู้สมัครงาน (รวมถึงผู้ที่เข้าถึงบริการของเราโดยไม่มีบัญชีผู้สมัครงานที่ลงทะเบียนไว้) ทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่เมื่อมีผลใช้บังคับ ผู้สมัครงานมีสิทธิที่จะหยุดใช้บริการของเรา และปิดบัญชีผู้สมัครงานของตน (ถ้ามี) ได้ หากไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่ของเรา การใช้บริการของเราต่อไปจะถือเป็นการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว

เราไม่เรียกเก็บค่าบริการใด ๆ จากผู้สมัครงานหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป และจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ภายหลังจากการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขในหรือประมาณวันที่ 21 มกราคม 2567 ⁠

ผู้ลงโฆษณาที่ใช้บริการของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย

ความสัมพันธ์ของเรากับผู้ลงโฆษณาแต่ละรายอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใช้บังคับแก่ผู้สมัครงานและผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ลงโฆษณาอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางรายการจากเรา (เช่น งบโฆษณา (Ad Budget)) สัญญาซื้อขายจะกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับ และจะบังคับใช้ข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา และข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบด้วย (ดูลิงก์เว็บไซต์ข้างต้น)

เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ลงโฆษณาเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์/บริการบางรายการ

 • ผู้ลงโฆษณาจะต้องชำระค่าบริการสำหรับประกาศรับสมัครงานบางประเภท โดยจะได้รับแจ้งค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางและในเวลาต่อไปนี้

  • ทางออนไลน์ ณ เวลาที่ลงประกาศโฆษณาออนไลน์ หรือ

  • เมื่อใดก็ได้ ผ่านทางเครื่องมือตรวจสอบราคาออนไลน์

 • เราจะแจ้งค่าผลิตภัณฑ์/บริการรายการอื่น ๆ (เช่น บริการค้นหาผู้สมัครงานเชิงรุกของเรา) ณ เวลาที่ทำรายการซื้อหรือในสัญญาซื้อขาย

ตามที่อธิบายไว้ในอีเมลที่เราส่งถึงผู้ลงโฆษณาทุกรายในช่วงเดือนธันวาคม 2566 เราจะปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับแก่ผู้ลงโฆษณาในหรือประมาณวันที่ 21 มกราคม 2567 และลิงก์เว็บไซต์ที่ระบุไว้ข้างต้นจะเชื่อมโยงไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ ณ ขณะนั้นโดยอัตโนมัติ

เราทราบว่า ผู้ลงโฆษณาจะต้องสร้างบัญชีเพื่อลงประกาศโฆษณาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา หรือใช้บริการอื่น ๆ ของเรา เช่น บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ (Talent Search) (บริการค้นหาผู้สมัครงานเชิงรุก) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ลงโฆษณาในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชีเพื่อให้เราสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณา เราจะใช้ทั้งเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการในการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาอย่างต่อเนื่อง เราตรวจติดตามพฤติกรรมที่น่าสงสัยและกิจกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฟังก์ชันการรายงานบนประกาศรับสมัครงานทุกรายการ เพื่อให้ผู้สมัครงานแจ้งข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริงของประกาศโฆษณาหรือตัวตนของผู้ลงโฆษณา (หรือข้อกังวลอื่นใด) นอกจากนี้ ผู้สมัครงานยังสามารถแจ้งข้อกังวลผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ (โปรดดูหัวข้อ F) เราให้ความสำคัญกับรายงานดังกล่าวอย่างจริงจังและพร้อมดำเนินการโดยทันทีเมื่อจำเป็น (เช่น การระงับบัญชีของผู้ลงโฆษณาที่กระทำการฉ้อโกง)

จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทยใช้อัลกอริทึมและเกณฑ์อื่น ๆ ในการจัดอันดับหรือแนะนำบริการ (และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) แก่ผู้ใช้งานในส่วนบริการที่สำคัญต่อไปนี้ ⁠

ฟังก์ชันการค้นหาประกาศรับสมัครงาน (สำหรับผู้สมัครงาน)

เครื่องมือค้นหางาน (Job Search Engine) ของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จะแสดงรายการประกาศรับสมัครงานเป็นผลลัพธ์จากการป้อนคำค้นหาของผู้สมัครงาน เพื่อช่วยผู้สมัครงานในการค้นหาประกาศรับสมัครงานที่ใกล้เคียงกับความสนใจที่ได้ระบุไว้ชัดเจน เครื่องมือดังกล่าวจะแสดงผลต่อผู้สมัครงานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา ผลการค้นหาแต่ละรายการจะแสดงประกาศรับสมัครงานที่ใกล้เคียงกับคำค้นหาของผู้สมัครงานที่สุด พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของบริการนี้ ได้แก่ คำค้นหาของผู้สมัครงาน เกณฑ์การเรียงลำดับ (Sorting) ตัวกรองการค้นหา (Search Filters) (เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง หรือประเภทงาน) การค้นหาและคลิกดูประกาศที่ผ่านมาบนแพลตฟอร์มของเรา และเนื้อหาประกาศรับสมัครงาน (เช่น ชื่อประกาศรับสมัครงาน และคำอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งงาน) การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใด ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำค้นหา เกณฑ์การเรียงลำดับ และตัวกรองการค้นหา จะมีผลต่อการแสดงผลข้อมูล นอกจากนี้ ผลการค้นหาจะแสดงประกาศรับสมัครงานที่ตรงกับคำค้นหาได้มากกว่าประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับประเภทของประกาศรับสมัครงานและระดับการแสดงผลตามที่ได้ชำระค่าบริการ เราเชื่อว่าบริการนี้จะช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถค้นหาและสมัครงานที่ตรงกับความสนใจของตนได้ ⁠

บริการแนะนำตำแหน่งงาน (สำหรับผู้สมัครงาน)

เครื่องมือแนะนำ (Recommendation Engine) ของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จะแสดงรายการประกาศรับสมัครงานที่แนะนำให้แก่ผู้สมัครงาน เพื่อช่วยให้ผู้สมัครงานเห็นประกาศรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องที่สุดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา เครื่องมือดังกล่าวจะแสดงผลต่อผู้สมัครงานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา และทางอีเมล ผลข้อมูลแต่ละรายการจะแสดงประกาศรับสมัครงานที่มีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้สมัครงานแต่ละรายโดยอนุมาน พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของบริการนี้ ได้แก่ การคลิกดูประกาศและการสมัครงานที่ผ่านมาของผู้สมัครงานบนแพลตฟอร์มของเรา และข้อมูลเชิงอธิบายที่ดึงมาจากโปรไฟล์และประวัติการทำงานหรือเรซูเม่ของผู้สมัครงานที่ลงทะเบียนไว้ (เช่น คุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงาน) การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใด ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อมูลที่ให้ไว้ในเรซูเม่และโปรไฟล์ จะมีผลต่อการแสดงผลข้อมูล นอกจากนี้ รายการแนะนำจะแสดงประกาศรับสมัครงานที่ตรงกับความสนใจมากกว่าประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับประเภทของประกาศรับสมัครงานและระดับการแสดงผลตามที่ได้ชำระค่าบริการ เราเชื่อว่าบริการนี้จะช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถค้นหาและสมัครงานในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องได้ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ⁠

เครื่องหมายแสดงความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน (สำหรับผู้สมัครงาน)

เครื่องหมายแสดงความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน (Strong Applicant Badge) ของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เป็นตัวบ่งชี้ความเหมาะสมขั้นสูงกับตำแหน่งงานใด ๆ ของผู้สมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานทราบเมื่อพบตำแหน่งงานใด ๆ ที่ลงประกาศรับสมัครที่อาจมีความเหมาะสมขั้นสูงกับผู้สมัครงานรายนั้น ๆ เครื่องหมายดังกล่าวจะแสดงให้ผู้สมัครงานเห็นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา เครื่องหมายในแต่ละรายการจะแสดงผลการคาดการณ์ของระบบว่า ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของประกาศรับสมัครงานใด ๆ ที่สุด พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของบริการนี้ ได้แก่ ข้อมูลเชิงอธิบายที่ดึงมาจากโปรไฟล์และเรซูเม่ของผู้สมัครงานที่ลงทะเบียนไว้ (เช่น คุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงาน) และเนื้อหาของประกาศรับสมัครงาน (เช่น ชื่อตำแหน่งงาน และคำอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งงาน) การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใด ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อมูลที่ให้ไว้ในเรซูเม่และโปรไฟล์ จะมีผลต่อการแสดงเครื่องหมายดังกล่าว เราเชื่อว่าบริการนี้จะช่วยให้ผู้สมัครงานได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ⁠

บริการแนะนำอาชีพ (สำหรับผู้สมัครงาน)

บริการแนะนำอาชีพ (Career Advice) ของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและประกาศรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพแก่ผู้สมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานได้รับทราบข้อมูลสถิติและผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับอาชีพใด ๆ บริการนี้จะแสดงผลต่อผู้สมัครงานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา และทางอีเมล ผลข้อมูลแต่ละรายการจะแสดงชุดข้อมูลสถิติ ผลการวิเคราะห์ และประกาศรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่กำหนดไว้ พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของบริการนี้ ได้แก่ ชื่ออาชีพ ตัวกรองการค้นหา (Search Filters) (เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง) และการรวบรวมประกาศรับสมัครงานที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเรา ณ เวลาที่ให้บริการ การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใด ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะชื่ออาชีพและตัวกรองการค้นหา จะมีผลต่อการแสดงผลข้อมูล นอกจากนี้ ผลข้อมูลที่ได้จากบริการนี้จะแสดงประกาศรับสมัครงานที่ตรงกับความสนใจมากกว่าประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับประเภทของประกาศรับสมัครงานและระดับการแสดงผลตามที่ได้ชำระค่าบริการ เราเชื่อว่าบริการนี้จะช่วยให้ผู้สมัครงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น และได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการประกอบการตัดสินใจบนแพลตฟอร์มของเรา ⁠

บริการแนะนำเงินเดือน (สำหรับผู้ลงโฆษณา)

บริการแนะนำเงินเดือน (Salary Suggestion) ของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จะแนะนำช่วงเงินเดือนโดยทั่วไปของตำแหน่งงานใด ๆ ให้แก่ผู้ลงโฆษณา เพื่อช่วยผู้ลงโฆษณาในการกำหนดเงินเดือนของตำแหน่งงานใด ๆ ในขณะที่สร้างหรือปรับปรุงข้อมูลประกาศรับสมัครงาน บริการนี้จะแสดงผลต่อผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา ผลข้อมูลแต่ละรายการจะแสดงช่วงเงินเดือนโดยทั่วไปของตำแหน่งงานที่กำหนดในตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของบริการนี้ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ตำแหน่งงาน และตำแหน่งที่ตั้งที่ดึงมาจากประกาศรับสมัครงานที่เผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใด ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะตำแหน่งงานและตำแหน่งที่ตั้ง จะมีผลต่อการแสดงผลข้อมูล เราเชื่อว่าบริการนี้จะช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถสร้างประกาศรับสมัครงานที่มีเงินเดือนสอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดและความคาดหวังของผู้สมัครงานได้มากขึ้น ⁠

บริการเรียงลำดับผู้สมัครงานตามความเกี่ยวข้อง (สำหรับผู้ลงโฆษณา)

บริการเรียงลำดับผู้สมัครงานตามความเกี่ยวข้อง (Sort Applicants by Relevance) ของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จะแสดงรายชื่อผู้สมัครงานที่จัดเรียงลำดับตามความเกี่ยวข้องให้แก่ผู้ลงโฆษณา เพื่อช่วยผู้ลงโฆษณาในการระบุโปรไฟล์ผู้สมัครงานที่ตรงตามข้อกำหนดของประกาศรับสมัครงานที่กำหนดไว้ เครื่องมือนี้จะแสดงผลต่อผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา ผลข้อมูลแต่ละรายการจะแสดงโปรไฟล์ที่ลงทะเบียนไว้ของผู้สมัครงานที่เคยสมัครงานภายใต้ประกาศรับสมัครงานใด ๆ ที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเรา พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของบริการนี้ ได้แก่ จดหมายสมัครงาน (CV) ของผู้สมัครงานที่ใช้ประกอบการสมัครงาน คำตอบของผู้สมัครงานสำหรับคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดของตำแหน่งงานที่บังคับตอบในการสมัครงาน (ในบางกรณี) และเนื้อหาโปรไฟล์ของผู้สมัครงาน (เช่น ประสบการณ์การทำงาน และทักษะ) การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใด ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน CV ของผู้สมัครงาน คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดของตำแหน่งงาน และโปรไฟล์ของผู้สมัครงาน ก่อนการสมัครงาน จะมีผลต่อการแสดงผลข้อมูล เราเชื่อว่าบริการนี้จะช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถค้นหาและติดต่อผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของประกาศรับสมัครงานได้ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ⁠

บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม (สำหรับผู้ลงโฆษณา)

เครื่องมือค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม (Premium Talent Search) ของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จะแสดงรายชื่อผู้สมัครงานเป็นผลลัพธ์จากการป้อนคำค้นหาของผู้ลงโฆษณา เพื่อช่วยผู้ลงโฆษณาในการค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งเป็นบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่มีความสามารถเชิงรุกแบบเสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ลงโฆษณา โดยที่ผู้ลงโฆษณาไม่จำเป็นต้องลงประกาศรับสมัครงานใด ๆ เครื่องมือนี้จะแสดงผลต่อผู้ลงโฆษณาที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา ผลข้อมูลแต่ละรายการจะแสดงโปรไฟล์ของผู้สมัครงานที่ตรงกับคำค้นหาและตัวกรองการค้นหา (Search Filters) ตามที่ผู้ลงโฆษณากำหนดไว้ พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของบริการนี้ ได้แก่ คำค้นหาของผู้ลงโฆษณา เกณฑ์การเรียงลำดับ (Sorting) ตัวกรองการค้นหา (เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง หรือประเภทงาน) และเนื้อหาโปรไฟล์ของผู้สมัครงาน (เช่น ประสบการณ์การทำงาน และทักษะ) การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใด ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำค้นหา เกณฑ์การเรียงลำดับ ตัวกรองการค้นหา และการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ของผู้สมัครงาน (Visibility Settings) จะมีผลต่อการแสดงผลข้อมูล เราเชื่อว่าบริการนี้จะช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถค้นหาและติดต่อผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ชัดเจน ผู้สมัครงานจะกำหนดการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ของตน (ซึ่งรวมถึงการซ่อนโปรไฟล์) สำหรับบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ (Talent Search) นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเรา ⁠

บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถทั่วไป (สำหรับผู้ลงโฆษณา) [มีผลบังคับตั้งแต่หรือประมาณวันที่ 21 มกราคม 2567]

เครื่องมือค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถทั่วไป (Standard Talent Search) ของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จะแสดงรายชื่อผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของประกาศรับสมัครงาน เพื่อช่วยผู้ลงโฆษณาในการระบุผู้สมัครงานที่มีแนวโน้มที่จะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่กำหนดไว้ เครื่องมือนี้จะแสดงผลต่อผู้ลงโฆษณาที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา ผลข้อมูลแต่ละรายการจะแสดงโปรไฟล์ของผู้สมัครงานที่ลงทะเบียนไว้ที่ตรงตามข้อกำหนดที่ดึงข้อมูลมาจากประกาศรับสมัครงานโดยอัตโนมัติ พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของบริการนี้ ได้แก่ เนื้อหาของประกาศรับสมัครงาน (เช่น ชื่อตำแหน่งงาน และคำอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งงาน) และเนื้อหาโปรไฟล์ของผู้สมัครงาน (เช่น ประสบการณ์การทำงาน และทักษะ) การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใด ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะเนื้อหาของประกาศรับสมัครงาน จะมีผลต่อการแสดงผลข้อมูล เราเชื่อว่าบริการนี้จะช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถค้นหาและติดต่อผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องได้ ผู้สมัครงานจะกำหนดการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ของตน (ซึ่งรวมถึงการซ่อนโปรไฟล์) สำหรับบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ (Talent Search) นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเรา

ปัจจุบันบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถทั่วไป (Standard Talent Search) เป็นบริการฟรีสำหรับผู้ลงโฆษณาที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม (Premium Talent Search) ⁠

บริการแนะนำหมวดหมู่ของตำแหน่งงาน (สำหรับผู้ลงโฆษณา) [มีผลบังคับตั้งแต่หรือประมาณวันที่ 21 มกราคม 2567]

บริการแนะนำหมวดหมู่ของตำแหน่งงาน (Category Suggestion) ของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จะแนะนำการจัดหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สุดให้แก่ผู้ลงโฆษณา เพื่อช่วยผู้ลงโฆษณาในการเลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดในขณะที่สร้างหรือปรับปรุงข้อมูลประกาศรับสมัครงานบนแพลตฟอร์มของเรา บริการนี้จะแสดงผลต่อผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา ผลข้อมูลแต่ละรายการจะแสดงหมวดหมู่ที่แนะนำสำหรับตำแหน่งงานที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานเห็นประกาศรับสมัครงานนั้น ๆ บนแพลตฟอร์มของเราให้ได้มากที่สุด พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของบริการนี้ ได้แก่ คำอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (เช่น ชื่อตำแหน่งงาน และคำอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งงาน) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาประกาศรับสมัครงานจะมีผลต่อการแสดงผลข้อมูล เราเชื่อว่าบริการนี้จะช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถสร้างประกาศรับสมัครงานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการค้นหางานของผู้สมัครงานบนแพลตฟอร์มของเราได้ดียิ่งขึ้น

จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทยใช้อัลกอริทึมและเกณฑ์อื่นๆ ในการลงประกาศโฆษณาโอกาสการจ้างงานในนามของผู้ลงโฆษณา (ดูส่วน B ด้านบนสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม) นอกจากนี้ เรายังใช้อัลกอริทึมและเกณฑ์อื่น ๆ ในการโฆษณาบริการของเราให้แก่ผู้ลงโฆษณา ⁠

ประเภทของประกาศรับสมัครงานที่เสนอให้แก่ผู้ลงโฆษณา

เราอาจเสนอประกาศรับสมัครงานบางประเภทให้แก่ผู้ลงโฆษณา หากประกาศรับสมัครงานที่เสนอนั้นสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น ประเภท ตำแหน่งที่ตั้ง และเงินเดือนของตำแหน่งงาน) ตัวเลือกใด ๆ ที่เสนอให้แก่ผู้ลงโฆษณาโดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากมูลค่าที่เราเชื่อว่าผู้ลงโฆษณารายนั้น ๆ จะได้รับจากการใช้บริการของเราในการลงประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งใด ๆ ของผู้ลงโฆษณา เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเภทประกาศรับสมัครงานที่จะนำเสนอ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ⁠

การกำหนดราคาโฆษณาประกาศงานแบบแปรผัน (สำหรับผู้ลงโฆษณาประกาศงาน) [มีผลบังคับใช้อย่างเร็วที่สุดในวันที่ 21 มกราคม 2567]

แบบโครงสร้างการกำหนดราคาโฆษณาประกาศงานแบบแปรผัน ของ JobsDB ประเทศไทย เป็นสิ่งที่ตัดสินราคาโฆษณาประกาศงานที่ผู้ลงโฆษณาประกาศงานจะต้องชำระเงิน เพื่อเผยแพร่ โฆษณาประกาศงานในแพลตฟอร์มของเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ ระหว่างมูลค่าที่ผู้ลงโฆษณาประกาศงานได้รับจากโฆษณาประกาศงานกับค่าใช้จ่ายที่อาจเปลี่ยน แปลงไปตามเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มในระยะยาว เช่น สมดุลของอุปสงค์ของตลาดและอุปทานของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ ภายในพื้นที่ที่ระบุ ผลลัพธ์ของแบบโครงสร้างจะแสดงผลต่อผู้ลงโฆษณาประกาศงานที่ลงทะเบียนกับ เว็บไซต์และ แอปมือถือของเรา ปัจจัยที่กำหนดที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินโดยอัตโนมัติที่เกิดจาก แบบโครงสร้างนี้คือตำแหน่งงาน ประเภทของโฆษณาประกาศงาน สัดส่วนอุปสงค์ของตลาดและ อุปทาน ผู้สมัครสำหรับตำแหน่งภายในพื้นที่ที่ระบุ และเงินเดือนเฉลี่ยที่คำนวณสำหรับตำแหน่งงาน แต่ละตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่กำหนดเหล่านี้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปลี่ยนแปลงของตำแหน่งงาน พื้นที่ และประเภทของโฆษณาประกาศงานจะ ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ เราเชื่อว่าแบบโครงสร้างนี้จะช่วยให้มูลค่าที่ผู้ลงโฆษณาประกาศงาน จากโฆษณาประกาศงาน เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลามากขึ้น

ในขณะนี้ เราไม่ได้ใช้อัลกอริทึมใด ๆ ในลักษณะนี้

เราอาจเผยแพร่คำกล่าวชมเชยเกี่ยวกับประสบการณ์ทั่วไปในเว็บไซต์ของเราเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และการบริการ ข้อมูลนั้นมาจากคำติชมจริงจากผู้ใช้ ซึ่งได้มาในเชิงรุก (เช่น ผ่านแบบสำรวจ) หรือ ได้มาโดยธรรมชาติ ในบางกรณี เราอาจให้ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมสำหรับการทำแบบสำรวจเพื่อให้ได้ ข้อมูลคำชมเชย แค่เราไม่ได้โน้มน้าวผู้ใช้อย่างไม่เหมาะสมเพื่อให้การวิจารณ์ที่ไม่เป็นความจริง

JobsDB ประเทศไทยมีคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวที่สรุปเกี่ยวกับวิธีที่เราเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินงานแพลตฟอร์มและการจัดหาผลิตภัณฑ์/บริการของเรา:

เรายังมีคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวสำหรับ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ:

ดังที่แจ้งในอีเมลของเราถึงผู้สมัครที่ลงทะเบียนกับ JobsDB ประเทศไทยและผู้ลงโฆษณา (ส่งไปแล้วระหว่าง เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) เรากำลังปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (หรือที่ทราบก่อนหน้าในชื่อคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว) นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ของเรานั้น ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น และเพื่อให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้นระหว่างแบรนด์ JobsDB, JobStreet และ SEEK ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ของเรามีผลบังคับใช้ในวันที่หรือ ประมาณวันที่ 21 มกราคม 2567 และสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์เว็บไซต์ด้านบน โปรดดูคำชี้แจง/ ความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับสิทธิของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรายังให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ “ข้อมูลส่วนบุคคล” แก่เรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการจัดหา ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ผู้ใช้ และสำหรับวัตถุประสงค์รอง เช่น

 • การสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการที่ผู้ลงโฆษณาประกาศงานได้รับ

 • การจัดการข้อกำหนดด้านการรายงานภายในของเรา

 • การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติการใช้งานเว็บไซต์และแอปของเรา และการส่งใบสมัคร ออนไลน์

 • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ในเว็บไซต์และแอปของเรา

 • การดูและวิเคราะห์แนวโน้มระดับสูง และการเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้อง

 • การตรวจสอบสิ่งที่ต้องสงสัยว่า:

  • ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

  • ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ

 • ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยทั่วไปของผู้สมัครและผู้ลงโฆษณาประกาศงาน

คุณยังสามารถขอเข้าไปที่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการใช้ช่องทางสื่อสารที่ระบุไว้ในหัวข้อ ฉ F เราจะประเมินคำขอเป็นรายกรณีไป

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ หรือมีข้อร้องเรียน/ข้อพิพาท คุณสามารถติดต่อเราด้วยวิธีต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • โทรศัพท์: +66 2 667 0700

 • โทรสาร: +66 2 667 0711

 • ที่อยู่: ⁠127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ยูนิต เอ, อี ⁠ชั้นที่ 14 ถนนราชดำริ ⁠แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ⁠กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ลงโฆษณาประกาศงานสามารถติอต่อ Account Manager โดยตรงโดยใช้รายละเอียดตามที่ระบุ

โปรดทราบว่าเวลาทำการปกติของเราคือ 08.30-17.30 น. (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โฆษณาประกาศงานทุกชิ้นมีปุ่ม “รายงาน” ซึ่งเราสนับสนุนให้คุณใช้เมื่อจำเป็น ⁠

วิธีการจัดการข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อพิพาท

วิธีการจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทของเราส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะและความถูกต้อง ชอบธรรมของข้อร้องเรียน/ข้อพิพาท ด้านล่างนี้คือสรุปขั้นตอนปกติที่เราปฏิบัติในการจัดการ ข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทที่พบบ่อย

ประเภทข้อร้องเรียน/ข้อพิพาท

ขั้นตอนจัดการปกติ

ทีมงาน JobsDB ประเทศไทยของเราตอบ ข้อสอบ ถามเกี่ยวกับการขายช้า

ข้อร้องเรียนถูกส่งไปที่หัวหน้างานและส่งสำเนาถึง หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง ข้อร้องเรียนได้รับการประเมิน และดำเนิน การตามที่กำหนด

ผู้ลงโฆษณาประกาศงานไม่สามารถติดต่อ Account Manager ของ JobsDB ประเทศไทยได้

ข้อร้องเรียนถูกส่งไปที่หัวหน้างานและส่งสำเนาถึง หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง ข้อร้อง เรียนได้รับการประเมิน และดำเนินการตามที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ JobsDB ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะ สมเมื่อติดต่อกับผู้ลงโฆษณาประกาศงาน

ข้อร้องเรียนถูกส่งไปที่หัวหน้างานและส่งสำเนาถึง หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง ข้อร้องเรียนได้รับการประเมินและดำเนินการตามที่ กำหนด

ผู้ลงโฆษณาประกาศงานกล่าวอ้างอันเป็นการหลอก ลวงหรือทำให้ผู้สมัครเกิด ความเข้าใจผิด

เจ้าหน้าที่ JobsDB พิจารณาโฆษณาประกาศงานที่ เกี่ยวข้อง หรือเนื้อหาที่ร้องเรียนอื่น ติดต่อผู้สมัครหรือ ผู้ลงโฆษณาประกาศงาน หากจำเป็น ผลลัพธ์ที่เป็น ไปได้: แก้ไข/ลบโฆษณาประกาศงาน อาจมีการระงับ /ยุติบัญชีผู้ลงโฆษณาประกาศงาน

ผู้สมัครไม่สามารถสมัครงานกับโฆษณา ประกาศงานหนึ่งได้ (เช่น เนื่องจาก ปัญหาทางเทคนิค)

เราจะช่วยเหลือผู้สมัครในขั้นตอนการสมัคร และหาก ผู้สมัครยังไม่สามารถสมัครงานได้ เราจะส่งกรณีไปที่ แผนก IT ภายในสำหรับความช่วยเหลือต่อไป (หากเหมาะสม)

เมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายของข้อร้องเรียนและข้อพิพาทที่เราได้รับ การที่เราจะกำหนดกรอบ เวลาที่เจาะจงสำหรับขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อพิพาทนั้นเป็นเรื่องยาก แต่เราจะ พยายามที่จะตอบกลับ และแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ⁠

ความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

หากปัญหาการบริการของเราที่เกิดกับคุณ ไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการ ข้อร้องเรียนภายในด้านบน คุณสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212ETDA) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้ที่: สายด่วน 1212 (24 ชั่วโมง) อีเมล: [email protected] สำหรับคำแนะนำและส่งข้อร้องเรียน

ขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับกับแพลตฟอร์มของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรากับทั้งผู้สมัครและผู้ลงประกาศโฆษณางานทำให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายได้ ตัวอย่างเช่น หากเราตัดสินว่าโฆษณาประกาศงานนั้นไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย เรามีอำนาจในการลบโฆษณาประกาศงานนั้นออกจากแพลตฟอร์มของเราได้ และดำเนินการเพิ่มเติมต่อผู้ลงโฆษณาประกาศงานนั้น หากเหมาะสม การดำเนินการเพิ่มเติมนี้ อาจรวมถึงการระงับหรือยุติบัญชีของผู้ลงโฆษณาประกาศงาน

เราใช้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและการพิจารณาโดยมนุษย์เพื่อการป้องกันในเชิงรุก และ ตรวจหาการกระทำผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของเรา เรายังมีฟังก์ชันการรายงานอยู่ในโฆษณา ประกาศงานทุกชิ้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถบ่งชี้ข้อกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของ โฆษณาประกาศงาน ผู้ใช้ยังสามารถรายงานการกระทำที่อาจผิดกฎหมายในแพลตฟอร์มของเราผ่าน ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ (โปรดดูหัวข้อ F) เราให้ความสำคัญกับรายงานเหล่านี้เป็นอย่างมาก และดำเนินการทันที เมื่อจำเป็น เราสนับสนุนอย่างยิ่งให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มทุกคนรายงานการกระทำ หรือเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเราที่พิจารณาแล้วอย่างแท้จริงว่าผิดกฎหมาย

ผู้ใช้บริการต้องใช้กลไกการรายงานของเราด้วยความสุจริต หากจำเป็น เราอาจขอให้:

 • รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • ผู้รายงานรับรองว่าข้อความนั้นเป็นจริง

 • รายงานต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ

  • ข้อมูลติดต่อของผู้รายงาน เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีหรือช่องทาง ใด ๆ ที่สามารถติดต่อผู้รายงานได้

  • คำอธิบายเหตุผลที่เพียงพอ ว่าเหตุใดเนื้อหาหรือการกระทำที่ถูกกล่าวหาจึง ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อมูลที่มีรายละเอียดเพียงพอ ที่จะทำให้เราสามารถดำเนินการต่อเนื้อหาหรือ การกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายได้

หากเราสรุปได้ว่าผู้ใช้ได้ประกาศเนื้อหาผิดกฎหมายหรือได้ใช้แพลตฟอร์มของเราในลักษณะที่ผิด กฎหมาย เราจะให้โอกาสแก่ผู้ใช้ดังกล่าวในการโต้แย้งการตัดสินนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ล่วงหน้าใน การดำเนินการในการให้โอกาสดังกลาว หากเราเชื่อว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ที่ได้รับความเสียหายจากบริการของเราให้ติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดในหัวข้อ ฉ F ข้างบน อีกทั้ง เรายังอุทิศทรัพยากรที่สำคัญในการปกป้องแพลตฟอร์มและผู้ใช้บริการของเรา เราเฝ้าสังเกตการใช้แพลตฟอร์มของเราในทางที่ผิด (เช่น การตรวจหาโฆษณาประกาศงา ที่ หลอกลวง) ในเชิงรุก และดำเนินการตามที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่อาจได้รับ ผลกระทบ ในหลายกรณี การเข้าแทรกแซงเชิงรุกของเราช่วยหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายที่จะเกิด กับผู้ใช้บริการได้

แนวทางในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เราจะประเมินประเภทและขอบเขตของความเสียหาย จากนั้นจึงตัดสินความช่วยเหลือและ/หรือ การดำเนินการเยียวยาที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ในบางกรณี การที่เราจะให้การเยียวยาแก่ผู้ใช้ บริการอาจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม สิ่งที่สำคัญยิ่งคือผู้ใช้บริการทุกคนอ่านและเข้าใจข้อกำหนดและ เงื่อนไขของเรา เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเยียวยาที่เราอาจหรือไม่อาจให้ได้ โปรดอ่านหัวข้อ A ข้างบน

เราจะพยายามในการพูดคุยกับผู้ใช้ที่อาจได้รับความเสียหายจากบริการของเราเสมอ และแจ้งให้ ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการที่เราเสนอเพื่อช่วยเหลือ/เยียวยาความเสียหาย (หากมี) เราจะติดต่อ ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบผ่านแพตฟอร์ม อีเมล หรือโทรศัพท์ (ขึ้นอยู่กับประเภทของปัญหา) อย่างสม่ำเสมอ

เราทราบว่าเรามีกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอกที่ เหมาะสมกับขนาดองค์กรและแบบแผนการดำเนินธุรกิจของเรา ประกันภัยนี้ประกอบด้วยความคุ้ม ครองการรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยเราในการเยียวยาความเสียหายต่อผู้ใช้บริการในบางกรณี

สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด