เรียนจบคณะสาธารณสุขศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนจบคณะสาธารณสุขศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เรียนสาธารณสุขศาสตร์สมัครงานอะไร

หลาย ๆ คนอาจเพิ่งเคยได้ยินชื่อ ‘คณะสาธารณสุขศาสตร์’ เป็นครั้งแรกจากบทความนี้ คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร และจบจากคณะนี้ไปแล้วจะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง วันนี้ jobsDB มีคำตอบค่ะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งปวงของชุมชนโดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร เพื่อการมีสภาพชีวิตทั้งทางกายภาพ จิตใจและทางสังคมที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมุ่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย การบริการด้านสาธารณสุข ศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป โดยคณะนี้จะแบ่งได้หลากหลายสาขาวิชาเฉพาะ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาการบริหารโรงพยาบาล สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาสุขศึกษา สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร สาขาอนามัยชุมชน สาขาสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น และงานที่สามารถทำได้ก็กระจายไปตามสาขาวิชาเฉพาะนั้น ๆ ตามแต่ที่ตนจบมา อาชีพต่าง ๆ ที่ผู้ที่เรียนจบคณะนี้มาสามารถทำได้ คือ

นักวิชาการสาธารณสุข

ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ สามารถทำงานได้ในกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ ทำงานในสถานบริการของรัฐ เช่น สำนักงานสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตำบล จนไปถึงระดับจังหวัด สถานพยาบาล โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด หรือหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขจะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้เกิดการป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคม

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทำงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทำงานได้ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานสาธารณสุขของเทศบาลหรือ อบต. อบจ. ตามกรอบของแต่ละที่ หรือตามสถานพยาบาลของเอกชน หรือปฏิบัติงานในศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์

นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้วางแผน ควบคุม จัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ เฝ้าระวังวัดระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยทั้งในชุมชน และเขตโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นผู้วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ จัดหาน้ำสะอาดหรือน้ำประปาให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำงานได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและวางแผนสิ่งแวดล้อม หรือในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ เช่น กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย เป็นต้น และในภาคเอกชน เช่น ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือศูนย์วิจัยต่าง ๆ สนามบิน

นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย

เป็นผู้จัดระบบให้เกิดสุขอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานในโรงงาน บริษัท ตลอดจนชุมชนข้างเคียง เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จป.) ตรวจแสง เสียง ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานและชุมชนว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานหรือชุมชนนั้น ๆ หรือไม่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของทางราชการ สามารถทำงานได้กับทั้งภาครัฐและเอกชน

เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข

นักสุขศึกษาจะช่วยวางแผน เขียนนโยบาย ศึกษา พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย ช่วยพัฒนาและส่งเสริมจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เพื่อทำให้สุขอนามัยของนักเรียน คนทำงาน และคนในชุมชนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำงานได้ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และชุมชนต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข

ทำงานเกี่ยวกับด้านโภชนาวิทยา เป็นผู้นำเอาความรู้และเทคโนโลยีทางอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโภชนาการ โดยเสริมสร้างให้ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการและดูแลส่งเสริมภาวะโภชนาการ ตลอดจนควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการเพื่อนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการสุขภาพที่ดีของประชาชนทั้งที่มีภาวะปกติและผู้ป่วย สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐระดับจังหวัดและภูมิภาค โรงพยาบาล ชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น

อาจารย์

หากไม่อยากเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คุณก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสอนลูกศิษย์ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้

อาชีพหลากหลายข้างต้นที่เรารวบรวมมาให้นั้น เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีเลยนะคะว่า จบสาธารณสุขศาสตร์มาไม่ตกงานแน่นอน jobsdb เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 วิธีหางานที่ใช่ ได้งานที่ชอบ

7 เทคนิคเพื่อพิชิตการหางาน

More from this category: งานแรก

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกสิ่งที่สนใจเพื่อเรียกดูอาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด