ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ ความคิดเห็นของคุณที่มีต่อแบรนด์ JobsDB

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ ความคิดเห็นของคุณที่มีต่อแบรนด์ JobsDB

ผู้ได้รับรางวัล Central Gift Voucher มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 1-100

1. คุณ Buppanath Singtoard 51. คุณ เสริมพงษ์ ศรีวัฒนา
2. คุณ chakkrit khamsom 52. คุณ เสาวภาคย์ ศุภกุล
3. คุณ Chalida Kacha 53. คุณ แสงสุรี สวัสดิ์พิพัฒน์กุล
4. คุณ Chatchawal Ruangnirundorn 54. คุณ โชคชัย เฉลิมอิสระชัย
5. คุณ Chawit Suwannarong 55. คุณ ไฉไล เชยขุนทด
6. คุณ Chayapat Resri 56. คุณ ไชยวัฒน์ เกษาพร
7. คุณ cholathip chattaviriya 57. คุณ กรณิกา เกตุแก้วมณี
8. คุณ Chotika Bamrungsri 58. คุณ กฤตธนา คูสามารถ
9. คุณ Jaggrit Dararerk 59. คุณ กวีศิลป์ อัทธ์มนตรี
10. คุณ Jeddirok Kaewborisut 60. คุณ กษิดิ์เดช ยวงเกตุ
11. คุณ Ketsirin Phoonsawat 61. คุณ กัลยกร ตั้งอุทัยเรือง
12. คุณ Lantra Tangnaiseentam 62. คุณ กิตติพร คนรำ
13. คุณ Lestluck Onsakun 63. คุณ ขนิษฐา หอมจีน
14. คุณ Maniwan Leminh 64. คุณ คงศักดิ์ พูนธรรมเจริญ
15. คุณ Nisarat Charnrungruangsuwan 65.คุณ คมสัน อภิรักส์
16. คุณ Nuttawut Lertsrimongkol 66. คุณ คาฮ์ณิณญ์ ลีพิพัฒน์
17. คุณ Oranicha Hanittinan 67. คุณ จรัญ นันตระ
18. คุณ Pajaree Sangkrawat 68. คุณ จักรภัทร มุ่งจิตภิญโญ
19. คุณ Pasinee Thanaseelangkoor 69. คุณ จิดราพร พันธ์พานิช
20. คุณ Patharawadee Petkhelang 70. คุณ จิรติกรณ์ บุบผามาโล
21. คุณ Pavita Wiriyacosol 71. คุณ จิราวัฒน์ นพประไพ
22. คุณ Peera Pornpattanapaisankul 72. คุณ ชฎาพร ทองสิมา
23. คุณ Phongsiri Wongammarukhachok 73. คุณ ชนกนันท์ สุขกุล
24. คุณ Pichayanan Kasemrat 74. คุณ ชนทิชา พานทอง
25. คุณ Pimpaya Nakarusmee 75. คุณ ชนิตา สุวรรณวงค์
26. คุณ Pitjira Sonuch 76. คุณ ชนินาถ ชวนพศิลป์
27. คุณ Pornpanida Khongklinsukhon 77. คุณ ชวรัตน์ ชินสุขีพร
28. คุณ Potchong Nasawang 78. คุณ ชวลิต จันทร์กลม
29. คุณ Ridhisac Ecavidhayopas 79. คุณ ชัสมา ทองบังใบ
30. คุณ Jeeranart Rompayom 80. คุณ nipit sikantakanak
31. คุณ Rittee Chookhiatti 81. คุณ ชุมพล บารมี
32. คุณ Rodsakon Ruangcharat 82. คุณ ณฐาเอก สง่าพันธ์
33. คุณ Rujinant Chutikanont 83. คุณ ณัฏฐปารย์ รุ่งรวีธนาศิริ
34. คุณ Sirilak leelakitpaisarn 84. คุณ ณัฐกานต์ บุญวงค์
35. คุณ Siripond Saengjan 85. คุณ ณัฐพร สอนโยธา
36. คุณ Subhajai Benchadhikul 86. คุณ ณัฐยา ชูสุทธิ์
37. คุณ Sukanya Jurtin 87. คุณ ณัฐริกา เอียดสี
38. คุณ Surunchana Autthara 88. คุณ ณัฐวุฒิ เรือนแก้ว
39. คุณ suthipong khattiya 89. คุณ ณิชากร ปั้นมณี
40. คุณ Teeraphon Lokanang 90. คุณ ณิชารัศม์ บริบูรณ์รัฐพล
41. คุณ THANVIMON MISANUCH 91. คุณ ดลสุข ลีลาเวช
42. คุณ Tipprapa Boonpoka 92. คุณ ดวงใจ สว่างสุนทร
43. คุณ Watcharawee Tansomboon 93. คุณ ดวงหทัย ปัญจรัตนากร
44. คุณ wipada patkuldilok 94. คุณ ดาวประกาย เอี่ยมโภคลาภ
45. คุณ เกษมณี มะหะมาน 95. คุณ ทัดษร ฤกษ์ชัยดี
46. คุณ เฉลิมชนม์ สงวนศักดิ์ภักดี 96. คุณ ทิวากร กิจสุวิโรจน์
47. คุณ เดชพล ธีระเพียรนนท์ 97. คุณ ธนวัช แซ่ฉั่ว
48. คุณ เดือน โพธิสัตย์ 98. คุณ ธนวัฒน์ รัตนพันธ์
49. คุณ เบญจมาศ ดวงพิทักษ์ 99. คุณ ธนศร เกศบุรมย์
50. คุณ เพียงพิศ เกียรติธีรชัย 100. คุณ ธนากร มณีวัฒน์

ผู้ได้รับรางวัล Central Gift Voucher มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 101-200

101. คุณ ธนาคาร เลิศสุดวิชัย 151. คุณ ลลิตา รอดเย็น
102. คุณ ธวัลรัตน์ เสมอ 152. คุณ ลัดดา นิรมลพิศาล
103. คุณ ธัญชนก มีระ 153. คุณ วรรณภา แสงสาง
104. คุณ ธานินท์ ธรรมลงกรต 154. คุณ วรรณวิภา แสนดวงดี
105. คุณ ธารทิพย์ สนิทนาม 155. คุณ วรัญญา เจิมกระจีน
106. คุณ ธิดาทิพย์ ยินนัยธรรม 156. คุณ วริทธิ์ ศิริโชติดำรงค์
107. คุณ ธีรเทพ จังสมบัติศิริ 157. คุณ วัชรพงษ์ จำปาเทศ
108. คุณ ธีรชัย ศิริประภากรณ์ 158. คุณ วัญทนีย์ มีพวงผล
109. คุณ ธีรสิทธิ์ วงษ์จันทร์ 159. คุณ วัฒนา หัถตจักร
110. คุณ ธีราพร พันธ์พงศ์ศักดิ์ 160. คุณ วัธน์ชรินทร์ รัตนพงศ์
111. คุณ นงนุช ยงยั่งยืน 161. คุณ วันนิวัติ แสนลาวัณย์
112. คุณ นันกระจ่าง นามอาศา 162. คุณ วัลลภ อัศวพึ่งรุ่ง
113. คุณ นันท์นภัส ลิขิตเจริญพันธ์ 163. คุณ วาริศา ทรรพสุทธิ์
114. คุณ นันท์สินี ทองบาง 164. คุณ วิเศษณ์ ชัยวัชรยุทธ
115. คุณ นิรชา โพธิ์ทอง 165. คุณ วิจิตตรา พิทักษ์วงษ์
116. คุณ นุชนารถ เชื่อมกลาง 166. คุณ วิรณัช สุวรรณเกตุนนท?
117. คุณ นุพงศ์ มีชำนาญ 167. คุณ วิศรุต พงษ์สุวรรณ
118. คุณ บิว บุญถนอม 168. คุณ วีระพล ศรีสุนทร
119. คุณ ปกเกศ บุญตัน 169. คุณ ศกนวรรณ รัตนชูโชติ
120. คุณ ปิยกานต์ เศรษฐศิริไพบูลย์ 170. คุณ ศศิธร ฉวนศรี
121. คุณ ปิยะพงษ์ ศรีสงคราม 171.คุณ ศักดิ์ชัย ธนาสมุทร
122. คุณ ปิยะพร แม้ประเสริฐ 172. คุณ ศิริพล ปันทปิติกุล
123. คุณ ปิยะภัณฑ์ โหวิไลลักษ์ 173. คุณ ศุกล หอมสุวรรณ
124. คุณ ปิยะวัฒน์ พีระรัตนจิตติ 174. คุณ ศุภวิชญ์ ดลกิตติกุล
125. คุณ ปีติภัทร ถิระเกียรติ 175. คุณ สมขาย โกสาแสง
126. คุณ ปุณยนุช ชลตระกูล 176. คุณ สรทรรศน์ ศาสนนันทน์
127. คุณ พชรนคร นครสันติภาพ 177. คุณ สล้าง โลหะรังสี
128. คุณ พรทวี นิยมพันธุ์ 178. คุณ สวิตา สุดสวาท
129. คุณ พรรณทิพย์ โสฒิพันธุ์ชัย 179. คุณ สอรีนะ โสะอุเส็น
130. คุณ พฤกษา อังศรีสุรพร 180. คุณ สายัณห์ สุวรรณจินดา
131. คุณ พลเวศม์ ชาญพินิจนันท์ 181. คุณ สิทธิชัยย์ มาลัยวงศ์
132. คุณ พัชราภรณ์ อินทวงศ์ 182. คุณ สินีนาฏ มงคลพจนนันท์
133. คุณ พิชญดา อินทขันตี 183. คุณ สิริพร สิริศรีสัมฤทธิ์
134. คุณ พิชญธิดา พันธ์สุขุมธนา 184. คุณ สิริพักตร์ วงศ์ชาชม
135. คุณ พิมพ์ลภัส ศรีจันทร์ 185. คุณ สุเชษฎฐ์ อุตะมะ
136. คุณ พีรพล แก้วกระจ่าง 186. คุณ สุจิตรา นนทนานันท์
137. คุณ ภัณฑิรา เทพอินทร์ 187. คุณ สุธิดา แซ่ลิ้ม
138. คุณ ภัทรพงศ์ วรศรี 188. คุณ สุวภัทร วิริยะวงศานุกูล
139. คุณ ภัทรา วิลาศวโรดม 189. คุณ หทัยรัตน์ นพัชชยุตพงศ์
140. คุณ ภัสสร์ ลีฬหวณิช 190. คุณ อติภัทร์ ธารสิริโรจน์
141. คุณ ภานุพงษ์ ผิวผัน 191. คุณ อนุพงศ์ ถีระแก้ว
142. คุณ ภาวินีย์ นิตยะวานิชย์ 192. คุณ อรนุช สู่เสรีดำรง
143. คุณ ภูริฑัต ชุนย่อน 193. คุณ อรรถวัชร์ พราหมณ์คง
144. คุณ มณฑกานต์ ปามุทา 194. คุณ อลิสา มาประดิษฐ
145. คุณ มัทยา ดวงใจ 195. คุณ อัจฉ์ศักดิ์ ฉัตรรัตนภิวัฒน์
146. คุณ มานิตา บุญญสิทธิ์ 196. คุณ อัศวิน เจริญสุขมงคล
147. คุณ มีณตรา สุขะปิยังคุ 197. คุณ อาณัติ กันต์ศรี
148. คุณ ยงยุทธ์ ทองบุญโท 198. คุณ อิทธิพัทธ์ ผลเพิ่ม
149. คุณ รณชัย สายอุดม 199.คุณ อินทุอร ดิษฐเต้ยหลวง
150. คุณ รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 200. คุณ อุษณา อุดมสินธร

เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แจ้งมาเป็นเท็จ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล และสามารถร้องขอคืนของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ
  3. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ เนื่องจากสถานการณ์ (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบาย Work from Home ของรางวัลอาจถูกจัดส่งล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  4. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  5. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
  6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ ความคิดเห็นของคุณที่มีต่อแบรนด์ JobsDB

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top