มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เคารพในความเป็นส่วนตัวของสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและจะให้ความมั่นใจถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เข้มงวดอย่างที่สุดของบุคลากรของเรา ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานส่งให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา(the Site) ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรการนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลดังกล่าว ต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้งานของเว็บไซต์ของเรา(ไม่ว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน)ที่เกี่ยวข้อง [“ผู้ใช้งาน(ทั้งหลาย)”].


จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ใช้งานอ่านมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล) อย่างถี่ถ้วนเพื่อเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฎิบัติของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ในการรักษาดูแลสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลที่เสนอให้โดยผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ทั้งกับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน และเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรการนี้ อาจมีการปรับให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุง เป็นครั้งคราว ตามที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจพิจารณาว่าจำเป็น และ/หรือ เหมาะสม


การลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา หรือการใช้บริการของเรา/เว็บไซต์ของเรา หรือการคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” แสดงว่าผู้ใช้งาน

 

(a)

ยินยอมให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือ กลุ่มบริษัทของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง

(b)

ยินยอมให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือ กลุ่มบริษัทของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ หรือตัวแทนที่เป็นบุคคลที่สามของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือ กลุ่มบริษัทของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย (ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย)เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง


หากผู้ใช้งานมีคำถาม หรือประเด็นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านควรติดต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุนลูกค้า(Customer Support Executive) ในฝ่ายงานบริการลูกค้า(Customer Service Department) ของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออยู่ในหัวข้อ “การสอบถาม” ที่ระบุไว้เบื้องล่าง .


ในมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น


ผู้ลงโฆษณา” ผู้ใช้ที่ลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หรือลงโฆษณาส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานผ่านเว็บไซต์ของเรา 
จ๊อบส์ดีบี” หมายถึง Jobs DB Inc. 
กลุ่มบริษัทจ๊อบส์ดีบี” หมายถึง Jobs DB Hong Kong Limited, Jobs DB Singapore Pte Ltd, Jobs DB Philippines Inc, Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited และ PT Jobs DB Indonesia 
จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย” หมายถึง บริษัท จัดหางานจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้งานที่กำลังมองหางาน 
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน (ทั้งหลาย)” หมายถึง ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อรับบริการที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเสนอให้ ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น การอ้างถึง “ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน” ที่ระบุในมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมการอ้างถึงผู้ใช้งานทั่วไป และ ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน 
เว็บไซต์ของเรา” หมายถึง เว็บไซต์ พอร์ทัลหางาน (job portal) หรือโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ ที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ และดำเนินการ หรือดำเนินการโดยผู้ให้บริการของเรา


วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานอาจเปิดเผย หรืออาจถูกขอให้ส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมใช้ประโยชน์และใช้บริการต่างๆที่เสนอให้บนเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าผู้ใช้งานไม่มีข้อผูกพันว่าต้องส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์นั้น แต่ถ้าผู้ใช้งานไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่ผู้ใช้งานรายนั้น


วัตถุประสงค์ของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยในการเก็บและใช้สารสนเทศและข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(a)

เพื่อการดำเนินงานในแต่ละวันสำหรับการให้บริการที่เสนอแก่ผู้ใช้งาน

(b)

เพื่อช่วยผู้หางานในการหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมจากผู้จ้างงาน และ เพื่อช่วยผู้จ้างงานในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ ในกรอบที่กว้างขึ้น ทั้งในแง่ลักษณะงานและอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสามารถจัดหาผู้จ้างงานที่เหมาะสมกับผู้หางานได้)

(c)

เพื่อให้บริการที่หลากหลายแก่ผู้ใช้งาน โดยนำเสนอบนเว็บไซต์ของเราและผ่านจดหมายข่าวของเรา ทั้งตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และเอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรมและการตลาด (กรุณาอ่านหัวข้อ “การสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว/เอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรม/เอกสารข้อมูลการตลาด” ที่ระบุไว้เบื้องล่าง)

(d)

เพื่อจัดการและติดตาม ข้อซักถาม คำขอ และ ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งาน

(e)

เพื่อติดต่อผู้ใช้งานในแง่การบอกกล่าวด้านการบริหารงานและการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ของเขา/เธอ และเพื่อตอบสนองต่อข้อซักถาม หรือ คำขอของผู้ใช้งาน

(f)

เพื่อช่วยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยในการพัฒนาวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมกิจกรรมในอนาคต หรือเพื่อพัฒนาวัตถุประสงค์ภายในอื่น

(g

เพื่อตรวจสอบหลักฐานความเป็นตัวบุคคลของผู้ใช้งานที่ลงโพสต์ โฆษณา สาระข้อมูล ถ้อยแถลง ข้อความ มุมมอง หรือ ข้อคิดเห็น หรือ สารสนเทศอื่นใดดังกล่าว (รวมกันอ้างถึงว่า “สารสนเทศ”)บนเว็บไซต์ของเรา

(h

เพื่อระบุผู้ใช้งานที่ได้อ่านสารสนเทศที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเรา

(i)

เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา โดยการสมัครลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมพิเศษ หรือโปรโมชั่นที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทหุ้นส่วนเป็นเจ้าภาพ

(j)

เพื่อระบุผู้ใช้งานที่ได้ประโยชน์ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา จากการได้รับหรือได้ใช้ข้อมูลส่งเสริมการตลาด

(k

เพื่อช่วยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือบริษัทในเครือในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของบริการที่เสนอให้โดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และบริการด้านการตลาด และ/หรือ กิจกรรมพิเศษของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือบริษัทในเครือ

(l)

เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งาน สำหรับวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยพัฒนาการใช้งานภายในของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น

(m)

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวแล้วข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของการให้บริการ ตามที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจพิจารณาว่าเหมาะสม


ถ้าผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เขา/เธอ ขอความยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้ปกครองของเขา/เธอ ได้แก่ บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ที่อาจติดต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุนลูกค้าที่รับผิดชอบเรื่องของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออยู่ในหัวข้อ “การสอบถาม” เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้งานรายนั้นในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยพยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม โดยไม่มากเกินไปตามแต่วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นนี้

ถ้าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยกำหนดให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านดังที่บัญญัติไว้เช่นเดียวกัน ถ้าท่านเป็นผู้เยาว์ ความยินยอมดังที่บัญญัติไว้จะมาจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง

ผู้ลงโฆษณา

ประเทศไทย รวบรวมชื่อ บริษัท ที่อยู่ธุรกิจและที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้โฆษณา นอกจากนี้ยังรวบรวมชื่อที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อหลัก (ที่อ้างถึงในเว็บไซต์ว่าเป็น “ผู้ดูแลระบบ”) ผู้โฆษณาสามารถเลือกที่จะเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมลงในบัญชีของพวกเขาในกรณีนี้งาน DB Thailand จะรวบรวมชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้รายอื่น ๆ ผู้โฆษณาสามารถเปลี่ยนชื่อ บริษัท ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินหรือรายละเอียดอื่น ๆ ได้โดยติดต่อผู้จัดการบัญชีที่กำหนด เราใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อจัดการบัญชีของคุณรวมถึงการส่งแอปพลิเคชันผู้โฆษณาของผู้สมัครติดต่อผู้โฆษณาหากมีปัญหากับโฆษณางานของพวกเขาและการจัดการการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ของบัญชี


การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจเก็บสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน อาทิเช่น ชื่อของเขา/เธอ ชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน สัญชาติ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งอาจไม่ใช่สารสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ในบางครั้ง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยยังอาจเก็บสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับ เนื้อหา การสำรวจ หรือข้อเสนอพิเศษ

เฉพาะแต่บุคลากรของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามรายใด นอกจากและยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”.

การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล 

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยตกลงที่จะดำเนินขั้นตอนทั้งปวงที่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อรักษาความลับของ สารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้งาน และ/หรือ ไม่เปิดเผยสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้


โดยทั่วไป จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ให้แก่บุคลากรและพนักงานของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และจะเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่ลูกค้าประเภทบริษัทของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ที่ร้องขอสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าวเป็นการพิเศษ ทั้งนี้โดยที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

(a)

เมื่อสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าว ได้มีการเปิดเผยและ/หรือโอนให้แก่บุคคลที่สามรายใด หรือแก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับมอบอำนาจโดยชอบจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยให้ใช้สารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าว และผู้ให้บริการภายนอกนั้นเป็นผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้โดยจะกระทำภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้บริการระบบคลาวด์)

(b)

เมื่อสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าว ได้มีการเปิดเผยและ/หรือโอนให้แก่ตัวแทนใดๆ บริษัทในเครือ หรือ บริษัทในกลุ่มของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยให้ใช้สารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าว

(c)

เมื่อมีการอนุญาตไว้ภายใต้ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” รวมทั้ง “ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Talent Search” (กรุณาดูหัวข้อ โปรไฟล์ ข้างล่าง)

;

(d)

เมื่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยต้องการคุ้มครองและ ปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของตน

(e)

เมื่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยพิจารณาว่าจำเป็นต้องกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่บังคับใช้อยู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามบนเว็บไซต์ของเรา

(f)

เมื่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอไว้ และเพื่อเสริมสร้างประสบการเชิงบวกสำหรับผู้ใช้งาน และ

(g)

เมื่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อดำรงไว้และปรับปรุงการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราอาจโอน เก็บไว้ และ ประมวลผลในประเทศใดก็ตามที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือ สมาชิกในกลุ่มบริษัทจ๊อบส์ดีบีดำเนินงาน การที่ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าผู้ใช้งานนั้นได้ตกลง ยินยอม และ อนุญาตให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเปิดเผย และ/หรือ โอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของตนภายใต้สถานการณ์ที่ระบุแล้วข้างต้น รวมทั้ง การโอนข้อมูลใด (รวมถึง สารสนเทศ)นอกประเทศของผู้ใช้งาน

 

การลงโฆษณาและสมัครงานแบบออนไลน์กับจ๊อบส์ ดีบี

การสมัครงานออนไลน์กับผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแค่ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น (เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และอีเมล) เพื่อให้ผู้ลงโฆษณาสามารถติดต่อผู้สมัครได้ เมื่อคุณสมัครงานกับผู้ลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ ใบสมัคร รวมถึงเอกสารแนบต่างๆ จดหมายนำ จะ

  • ถูกส่งตรงไปยัง ผู้ลงโฆษณาและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ และ/หรือ
  • เก็บไว้ในศูนย์กลางการสรรหาของจ๊อบส์ดีบีในนามของผู้ลงโฆษณา

ศูนย์กลาง/การสรรหาของจ๊อบส์ดีบี อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาสามารถจัดการกับวิธีรับสมัครงานของตนได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยระบบส่วนกลางที่เรามีไว้บริการบนเว็บไซต์ จ๊อบส์ดีบี

เมื่อคุณสมัครงานในตำแหน่งงานที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ นั่นหมายความว่าคุณ ยินดีให้จ๊อบส์ดีบีนำข้อมูลที่คุณให้ไว้ส่งต่อไปยังผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานที่ลงโฆษณา ใบสมัคร และ/หรือสถานะการสมัคร คุณสามารถสอบถามไปยังผู้ลงโฆษณาหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจได้โดยตรง โดยมิต้องสอบถามผ่านจ๊อบส์ดีบี

ข้อมูลส่วนตัวต่างๆในการสมัครของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้โดย จ๊อบส์ดีบี และจะถูกนำมาใช้ให้สอดคล้องกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล การนำข้อมูล(ส่วนตัวหรืออื่นๆ) ของท่านมาใช้ โดยผู้ลงโฆษณานั้นจะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของจ๊อบส์ดีบี หากมีคำถามหรือข้อสงสัยว่า ผู้ลงโฆษณาใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร หรือต้องการที่จะให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆของคุณ ที่คุณได้ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัคร หรือได้ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ (ตามที่ระบุด้านล่าง) คุณมีสิทธิที่จะสามารถติดต่อผู้ลงโฆษณาได้โดยตรง


จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์

จ๊อบส์ดีบีเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนทุกราย ในการสร้างจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ส่วนตัว (“จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์”). ในจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์แต่ละโปรไฟล์ผู้ใช้งานสามารถใส่เรซูเม่ ประวัติการว่าจ้างงาน และการศึกษา ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เงินเดือนที่คาดหวัง และลักษณะงานและแหล่งที่ตั้งของที่ทำงานที่ต้องการ ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับความเห็นชอบจากจ๊อบส์ดีบีสามารถเข้าค้นฐานข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ เพื่อหาและติดต่อผู้สมัครหางานที่เข้ากัน จ๊อบส์ดีบีเสนอมาตรการทางเลือกด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของผู้ใช้งานโดยผู้ลงโฆษณาที่ได้รับอนุญาตจากจ๊อบส์ดีบี และผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถเลือกได้ว่าตนอยากเปิดเผยข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของตนมากแค่ไหน (หากตนประสงค์จะเปิดเผย)ต่อผู้ลงโฆษณา โดยการตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ (Privacy Settings) ต่อไปนี้

  • อนุญาตให้ดูข้อมูล (STANDARD)

ถ้าท่านตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ ของจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านเป็นค่าเปิดที่อนุญาตให้ดูข้อมูล ผู้ลงโฆษณาที่เข้าค้นฐานข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ สามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของท่านได้ แต่ยกเว้นเรซูเม่ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของท่านที่ผู้ลงโฆษณาจะไม่เห็น  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก เรซูเม่ ที่ได้แนบมากับประวัติของคุณ เช่น หน้าที่งาน รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ประวัติการศึกษาซึ่งรวมถึง โรงเรียน งานภาคสนาม และ ระยะเวลาในการศึกษา อาจถูกนำมาวิเคราะห์ โดยจ๊อบส์ดีบี เพื่อนำเสนอแก่ผู้ลงโฆษณาในฐานประวัติข้อมูล นอกจากนี้ หาก ผู้ลงโฆษณา
ประสงค์จะซื้อการเข้าดูข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่าน จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ที่มีข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งมีข้อมูลเรซูเม่ และรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของท่านก็จะได้รับการจัดส่งให้แก่ผู้ลงโฆษณารายนั้นทางอีเมลโดยทันที ทั้งนี้ ผู้ลงโฆษณายังสามารถเลือกที่จะส่งสำเนาโอกาสข้อมูลตำแหน่งงานที่ผู้ลงโฆษณากำลังทำการคัดเลือกการเข้าทำงานให้แก่ท่าน ( โดยการใช้ฟังก์ชันรายการ “คำเชิญชวนสมัครงาน”)

  • จำกัดการดูข้อมูล (LIMITED)

ถ้าท่านตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ ของจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านเป็นค่าจำกัดการดูข้อมูล ผู้ลงโฆษณาที่เข้าค้นฐานข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ สามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของท่านได้ แต่ยกเว้นเรซูเม่ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของท่านที่ผู้ลงโฆษณาจะไม่เห็น และผู้ลงโฆษณายังสามารถเลือกที่จะส่งสำเนาข้อมูลโอกาสตำแหน่งงานที่ผู้ลงโฆษณากำลังทำการคัดเลือกการเข้าทำงานให้แก่ท่าน ( โดยการใช้ฟังก์ชันรายการ “คำเชิญชวนสมัครงาน”) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ที่ท่านกำหนดไว้ ผู้ลงโฆษณาจะไม่สามารถซื้อการเข้าดูข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่าน

  • ไม่อนุญาตให้ดูข้อมูล (HIDDEN)

ถ้าท่านตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ ของจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านเป็นค่าไม่อนุญาตให้ดูข้อมูล ข้อมูลโปรไฟล์ของท่านจะไม่สามารถดูได้ (ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการปิดกั้นผู้ลงโฆษณาไม่ให้เข้าดูข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่าน) ข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านจะจัดเก็บอยู่ในส่วน ”โปรไฟล์”ของเว็บไซต์ของเรา และท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์สำหรับโปรไฟล์ของท่านได้ตลอดเวลา ผู้ลงโฆษณาจะไม่สามารถซื้อโปรไฟล์ของท่าน หรือ ส่งข้อมูลโอกาสตำแหน่งงานให้แก่ท่าน

จะมีแต่ผู้ลงโฆษณาที่ใช้ฟังก์ชันรายการ “คำเชิญชวนสมัครงาน” ที่เข้าดูรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของท่านได้ ทั้งนี้หากท่านตอบรับโดยตรง ต่อคำเชิญชวนสมัครงานที่ได้ส่งให้แก่ท่าน

เมื่อผู้ลงโฆษณาได้ซื้อโปรไฟล์ของท่าน แล้วท่านตอบรับโดยตรง ต่อคำเชิญชวนสมัครงานที่ผู้ลงโฆษณาได้ส่งให้แก่ท่าน หรือท่านได้สมัครงานโดยตรงบนเว็บไซต์ของเราโดยใช้โปรไฟล์ของท่าน ที่ผู้ลงโฆษณาจะสามารถเข้าดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในโปรไฟล์ของท่าน รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อของท่าน (ตามที่ท่านได้ปรับให้เป็นปัจจุบัน เป็นครั้งคราว) เป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากที่แพ็กเกจโฆษณาของผู้ลงโฆษณารายนั้นกับจ๊อบส์ดีบีหมดอายุลง (ระยะเวลาสูงสุด 24 เดือน)( “ผู้เข้าร่วมลงโฆษณา”) อย่างไรก็ตาม หากว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมลงโฆษณามีสิทธิเข้าดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในโปรไฟล์ของท่าน ท่านได้เปลี่ยนการตั้งระดับการเปิดเผยโปรไฟล์สำหรับโปรไฟล์ของท่านเป็นค่าไม่อนุญาตให้ดูข้อมูล ผู้ลงโฆษณาจะไม่สามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของท่านได้อีกต่อไป แต่ผู้เข้าร่วมลงโฆษณาจะยังสามารถเข้าดูข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน (รวมทั้งชื่อของท่าน) แต่จะไม่สามารถมองเห็นที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ และประวัติการทำงานของท่าน

สารสนเทศทั้งหมดที่ได้นำเสนอเมื่อท่านสร้างข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่าน (รวมทั้ง ชื่อ เรซูเม่ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ประวัติการทำงานและการศึกษาของท่าน ) อาจใช้โดยจ๊อบส์ดีบีเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโอกาสในการหางานสำหรับท่าน หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้ท่าน

เมื่อท่านสร้างข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านบนเว็บไซต์ของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและเลือกการตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์เป็นค่าอนุญาตให้ดูข้อมูล หรือ จำกัดการดูข้อมูล ท่านได้ให้ความยินยอมที่จะให้ผู้ลงโฆษณาที่ใช้เว็บไซต์ของสมาชิกของกลุ่มบริษัทจ๊อบส์ดีบี สามารถดู และ/หรือ

เข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของท่านได้ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆที่สมาชิกอื่นของกลุ่มบริษัทจ๊อบส์ดีบีดำเนินงานอยู่

ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถแก้ไขข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ เรซูเม่ของตน หรือ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ของตน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของตนได้ตลอดเวลา โดยเข้าไปยังในส่วน ”โปรไฟล์”บนเว็บไซต์ของเรา ท่านยังอาจเลือกที่จะลบข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ทั้งหมดของท่าน อย่างไรก็ดี ข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ที่ถูกลบอาจยังคงจัดเก็บไว้โดยจ๊อบส์ดีบีในระบบทดสอบ หรือ ระบบสำรองช่วงระยะเวลาหนึ่ง จ๊อบส์ดีบีสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งาน หรือ ลบ ข้อมูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์เมื่อใดก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจของจ๊อบส์ดีบีแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ลงโฆษณาที่ลงโฆษณาตำแหน่งงานกับจ๊อบส์ดีบี และซื้อจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ จะได้รับการร้องขอจากจ๊อบส์ดีบีให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องทั้งปวงที่เกี่ยวพันกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลสารสนเทศ (ส่วนบุคคลหรือไม่ใช่ส่วนบุคคล) โดยผู้ลงโฆษณาเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของจ๊อบส์ดีบี และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของบริษัทเหล่านี้

 

การเก็บ เรซูเม่ ของคุณ

ผู้สมัครที่ลงทะเบียนสามารถเลือกที่จะเก็บ เรซูเม่ ได้ถึง 10 เรซูเม่ด้วยกัน ในบัญชีจ๊อบส์ดีบีของคุณ และสามารถใช้ เรซูเม่ เหล่านั้นเมื่อสมัครงาน

ในการเตรียมข้อมูลส่วนที่สำคัญของคุณ ให้แก่ผู้ลงโฆษณา (และขึ้นอยู่กับการตั้งค่าจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ) โดยเรซูเม่ ลำดับแรกที่แนบไว้กับจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของคุณจะถูกวิเคราะห์ โดยจ๊อบส์ดีบี และข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง จะถูกนำเสนอแก่ผู้ลงโฆษณา ในฐานข้อมูลของผู้ลงโฆษณาในจ๊อบส์ดีบี หากคุณไม่ต้องการที่จะให้ข้อมูลของคุณถูกนำเสนอแก่ผู้ลงโฆษณา กรุณาอย่าแนบ เรซูเม่ หรือกรุณาอย่าเลือกความเป็นส่วนตัวแบบ “ มาตรฐาน”  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ เรซูเม่ ของคุณไปใช้อย่างไร โปรดดูในหัวข้อ “จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์” ข้างต้น


การสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว/เอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรม /เอกสารข้อมูลการตลาด 

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบริษัทในเครือของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะส่ง จดหมายข่าว ข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และ เอกสารข้อมูลการตลาด ให้แก่สมาชิกและผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว บนเกณฑ์ของสารสนเทศส่วนบุคคลที่สมาชิกและผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ทั้งนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานในการทำการตลาดทางตรง โดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยกำหนดให้ ผู้ใช้งานให้ความยินยอม (ที่รวมถึงการแสดงเจตนาไม่คัดค้าน) ต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในกรณีนี้ จึงใคร่หมายเหตุว่า

(a)

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือ บุคลากร หรือพนักงานของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยที่ได้รับอนุญาต อาจใช้ ชื่อ ชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน สัญชาติ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงานของผู้ใช้งานที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยมีอยู่เป็นครั้งคราว เพื่อทำการตลาดทางตรง

(b)

อาจมีการเสนอ การบริการ ผลิตภัณฑ์ และ รายการ ประเภทต่อไปนี้เพื่อการตลาด

i.

ผลิตภัณฑ์ และ บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ii.

บริการจัดหางาน และการเป็นตัวแทนที่เสนอให้ นอกเหนือจากที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเสนอ

iii.

หลักสูตรและโปรแกรมต่างๆสำหรับผู้ใช้งานที่มองหาตำแน่งงาน และโอกาสทางการงาน

iv.

มหกรรมพิเศษที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบริษัทในเครือของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จัดขึ้นสำหรับสมาชิกและผู้ใช้งาน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ การแข่งขัน

v.

รางวัล โปรแกรมผูกใจลูกค้า (loyalty programs) หรือโปรแกรมสิทธิ (privilege programs) และผลิตภัณฑ์ และ บริการที่เกี่ยวข้อง

vi.

ข้อเสนอพิเศษรวมถึงคูปอง ส่วนลด ข้อเสนอในลักษณะซื้อเป็นกลุ่ม (group purchase offers) และ แคมเปญส่งเสริมสินค้า (promotional campaigns)

vii.

ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เสนอโดยบริษัทในเครือของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและผู้ลงโฆษณา ( ชื่อบริษัทในเครือและชื่อผู้ลงโฆษณาจะปรากฏในใบสมัครของผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณี)

viii.

การบริจาค และ การสมทบทุนเพื่อการกุศลและ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่แสวงหากำไร

(c)

ผลิตภัณฑ์ บริการ และ รายการข้างต้นอาจมีการเสนอ หรือ (ในกรณีของการบริจาค และ การสมทบทุน) ชักชวนโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือ

i.

บริษัทในเครือของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

ii.

ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามที่เสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ รายการต่างๆที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า (b) ข้างต้น และ

iii.

องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

(d)

นอกจากการตลาดของผลิตภัณฑ์ บริการ และ รายการข้างต้น จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยยังมีเจตนาที่จะให้ข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า (a) ข้างต้นแก่บุคคลใดหรือบุคคลทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า (c) ข้างต้น เพื่อการใช้งานของบุคคลเหล่านั้นในการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ บริการ และ รายการเหล่านั้น โดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยกำหนดให้ผู้ใช้งานให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (ที่รวมถึงการแสดงเจตนาไม่คัดค้าน) ต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ

(e)

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นในย่อหน้า (d) ข้างต้น และ เมื่อมีการขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า (d) ข้างต้น จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ หากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น


ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้งานอาจเลือกที่จะลงนามตกลง หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกสำหรับเอกสารข้อมูลดังกล่าวโดยการลงบันทึกเข้าสู่(login) รายการการลงทะเบียน หรือ เข้าสู่หน้าเว็บเพจรักษาบัญชีของผู้ใช้งาน หรือคลิกที่ลิงก์อัตโนมัติที่ปรากฎในจดหมายข่าว/ข้อความแต่ละฉบับ/ข้อความ หรือ ติดต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุนลูกค้าของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออยู่ในหัวข้อ “การสอบถาม”.


การเข้าถึงหรือการขอแก้ไขข้อมูล 

ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าไปปรับปรุงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เก็บอยู่กับจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย โดยติดต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุนลูกค้าของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยในฝ่ายงานบริการลูกค้า ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออยู่ในหัวข้อ “การสอบถาม”ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับย่อหน้าข้างล่าง ผู้ใช้งานอาจเลือกที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือ ลบสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอได้ตลอดเวลา โดยการลงบันทึกเข้าสู่(login)รายการ“จ๊อบส์ดีบีของฉัน ในเว็บไซต์ของเรา


ในกรณีที่ผู้ใช้งานประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าไปปรับปรุงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจขอให้เขา/เธอแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบระบุตัวบุคคลของเขา/เธอได้ ทั้งนี้ หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ เลขที่การจดทะเบียนบริษัทไม่สามารถปรับปรุงได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะตอบกลับผู้ใช้งานภายใน 40 วันจากที่ยื่นคำขอ และจะพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการใดๆก็ตามที่สามารถกระทำได้ แต่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เหมาะสม


คุกกี้(Cookies)และแฟ้มลงบันทึกเข้าออก(Log Files) 

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่ได้เก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (personally identifiable information) ใดๆจากผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชม และค้นดูรายการแฟ้มข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะบันทึกเฉพาะการเข้าเยี่ยมชมของผู้ใช้งาน และ ไม่ได้เก็บรวมรวมสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ของเรายังบันทึกชื่อโดเมน เซิร์ฟเวอร์ แอดเดรส และ ติดตามหน้าเพจที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชม รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้นไว้ในแฟ้มขนาดเล็กเรียกว่า “คุกกี้” และ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส ชนิดของแบบเบราส์เซอร์ หน้าเพจอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ ข้อมูลเส้นทางการคลิก (clickstream data) ใน แฟ้มลงบันทึกเข้าออก(log files) ทั้งนี้ การดำเนินการเหล่านี้ทั้งหมดกระทำโดยผู้ใช้งานได้ตระหนักดีแล้วถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น


ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราส์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราส์เซอร์ส่วนตัวให้ปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานควรหมายเหตุว่าการปฏิเสธคุกกี้บนเว็บเบราส์ของตนอาจปิดกั้นตนจากการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ของเรา


จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่ได้เชื่อมโยงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติตามวิธีการข้างต้นกับข้อมูลใดๆที่ระบุตัวบุคคลได้ โดยทั่วไป จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยใช้สารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติเพื่อประมาณการจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัดความนิยมขององค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ของเรา เพื่อติดตามการทำรายการในเว็บไซต์ของเราของผู้ใช้งาน และจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม และมหกรรมพิเศษของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยโดยผู้ใช้งาน เพื่อวัดรูปแบบจราจร (traffic patterns)ของผู้ใช้งาน และเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา สารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัตินั้นจะไม่เปิดเผยนอกจากและยกเว้นเพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”.


นอกจากนี้ บริษัทผู้ลงโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามของเรา อาจวางคุกกี้บนหน้าเพจบางหน้าของเว็บไซต์ของเราที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชม คุกกี้เหล่านี้ได้มีการออกแบบให้เก็บข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวบุคคลได้ (non-personally identifiable information) เพื่อใช้วิเคราะห์ความสนใจ และการค้นหาของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยในการนำเสนอโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นแก่ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวบุคคลได้ที่เก็บโดยคุกกี้ อาจแบ่งปันเพื่อการใช้ร่วมกันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร และตั้งเป้าการโฆษณา และเพื่อการวิเคราะห์สำรวจตลาด


ลิงก์ที่เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น  

เว็บไซต์ของเราอาจเสนอลิงก์ที่เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่นที่จ๊อบส์ดีบี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือมีอำนาจควบคุม สารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งานอาจถูกเก็บบนเว็บไซต์อื่นเหล่านี้เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมและ ใช้บริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ที่กล่าวนี้ ในกรณีใดและเมื่อใดที่ผู้ใช้งานตัดสินใจคลิกโฆษณาใด หรือ คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink)บนเว็บไซต์ของเรา ที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์อื่น การปกป้องสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่พิจารณาว่าเป็นส่วนตัว และเป็นความลับอาจถูกเปิดเผยในเว็บไซต์อื่นเหล่านี้


ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ เว็บไซต์ของเรา ผ่านบัญชีของตนที่มีอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Facebook Twitter และ Sina Weibo ) ถือว่าได้ให้ความยินยอมต่อเงื่อนไขข้อกำหนดของมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจรับเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวที่ได้ให้ไว้กับเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านั้นไว้ ทั้งนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจใช้ข้อมูลนั้น ในหรือนอกประเทศของผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอบริการและเสนอเอกสารข้อมูลการตลาดให้แก่ผู้ใช้งาน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและบุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเอาไว้ของผู้ใช้งานดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อกำหนดอื่นๆของมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้


มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้เฉพาะกับเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานควรตระหนักว่ามาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไมได้ให้การคุ้มครองต่อสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่อาจเปิดเผยบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์ของเรา และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่รับผิดชอบต่อวิธีการปฏิบัติงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆดังกล่าว เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ใช้งานอ้างอิงต่อนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆดังกล่าวก่อนใช้เว็บไซต์เหล่านั้น


ถ้อยแถลง 

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยโพสต์ถ้อยแถลงของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ที่อาจมีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ทั้งนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนโพสต์ถ้อยแถลงเหล่านั้น ที่จะให้โพสต์ชื่อผู้ใช้งานกำกับไปกับถ้อยแถลงนั้นด้วย


ความปลอดภัย 

ความปลอดภัยของสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมีความสำคัญต่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย โดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งโดยเสมอที่จะทำให้มั่นใจว่าสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการด้านการจัดการที่เหมาะสมเพื่อ ปกป้อง คุ้มครอง และ รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน


สารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเสนอให้ จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะแต่บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต และบุคลากรดังกล่าวจะได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เมื่อเข้าถึงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนควรจะปกป้อง ชื่อผู้ใช้ (Username)เฉพาะตนชองเขา/เธอและ รหัสผ่าน (Password) โดยเก็บเป็นความลับและเป็นข้อมูลปกปิด และไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้ใด


จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยใช้ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของเรา


จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสากรรมที่เป็นที่รับรองทั่วไปในการคุ้มครองสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานส่งให้แก่เว็บไซต์ของเรา ทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล และเมื่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการในการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่จะมีความปลอดภัย 100% ดังนั้น ถึงแม้ว่าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยก็ไม่สามารถรับรองได้ถึงความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ


การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับสารสนเทศ และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ก็จะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล”เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้งานอาจยุติการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของเราของเขา/เธอ โดยติดต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุนลูกค้าในฝ่ายงานบริการลูกค้าของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออยู่ในหัวข้อ “การสอบถาม“จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ถึงแม้ผู้ใช้งานได้ปิดบัญชีของเขา/เธอ หากการเก็บรักษาข้อมูลนั้นมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดของทางการ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการฉ้อฉล และการละเมิด หรือเพื่อใช้บังคับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข.


การเปลี่ยนแปลงในมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ ที่จะทำเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เมื่อใดก็ตามที่ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย พิจารณาว่าจำเป็น ดังนั้น เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ใช้งานทบทวนมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้บ่อยครั้ง หากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยตัดสินใจที่จะทำเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุง มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะโพสต์เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงนั้นในเว็ปเพจนี้ และ/หรือในที่อื่นใดตามที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย พิจารณาว่าเหมาะสม เพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้ตระหนักว่า ข้อมูลอะไรที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเก็บ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และ ภายใต้สถานการณ์เช่นไร หากมีขึ้น จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยก็จะทำการเปิดเผย


หากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างมีนัยสำคัญ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะแจ้งผู้ใช้งานบนเว็ปเพจนี้ โดยการส่งอีเมล หรือโดยวิธีการแจ้งการบอกกล่าวบนโฮมเพจของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงในมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้จะใช้บังคับนับจากเวลาที่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยโพสต์การเปลี่ยนแปลงนั้นบนเว็ปเพจนี้ ผู้ใช้งานที่ยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเรา และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้


ภาษา

มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กระทำขึ้นและตกลงกันในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นภาษาที่จะบังคับใช้ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับที่ใช้บังคับ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันในประการใดระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและบทแปลในภาษาอื่น จะถือตามฉบับภาษาอังกฤษ และบทแปลในภาษาอื่นจะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อสะท้อนความหมายของฉบับภาษาอังกฤษ ผู้ใช้งานด้วยประการฉะนี้รับรองว่าตนได้อ่านมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเข้าใจเนื้อหาในภาษาอังกฤษของมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้


การสอบถาม

หากท่านมีข้อสอบถามใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดส่งอีเมลไปยัง [email protected] โทรศัพท์ไปยังเลขหมายโทรศัพท์(662) 667 0700 หรือเขียนจดหมายถึงเราที่ที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัทจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 3 ชั้น26 ยูนิต 2607-2608
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120