เรียนต่อสายอาชีพ มีสาขาอะไรบ้าง เลือกอย่างไรให้ตรงใจ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           เรียนต่อสายอาชีพ ทางเลือกที่กำลังมาแรงสำหรับน้อง ๆ ที่จบม. 3 และกำลังตัดสินใจเส้นทางการเรียนต่อ เพราะนอกจากผู้จบการศึกษาจากการ  เรียนต่อสายอาชีพ จะเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างสูงแล้ว หลักสูตรสายอาชีพยังถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจริงและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อมีประสบการณ์ทำงานจริง รวมไปถึงสาขาวิชาที่มีความเฉพาะเจาะจง เป็นสายตรงของอาชีพ สมชื่อสายอาชีพ และยังมีสาขาให้เลือกหลากหลาย ซึ่งแต่ละสาขาก็จะมีวิชาเรียนไม่เหมือนกัน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้ผู้เรียน และเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดงานในยุคปัจจุบัน

เรียนต่อสายอาชีพ มีสาขาอะไรบ้าง เลือกอย่างไรให้ตรงใจ

           มาทำความรู้จักสาขาของสายอาชีพกันดีกว่า ว่ามีสาขาอะไรให้เลือกเรียนบ้าง

 1. อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเครื่องกล แบ่งออกเป็น สาขางานยานยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร  ตัวถังและสีรถยนต์
 • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง แบ่งออกเป็น สาขางานเครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์โลหะ
 • สาขาวิชาโลหะการ แบ่งออกเป็น สาขางานเชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น สาขางานไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน สำรวจ
 • สาขาวิชาการพิมพ์ แบ่งออกเป็น สาขางานการพิมพ์
 • สาขาวิชาแว่นตาและเลนส์ แบ่งออกเป็น สาขางานแว่นตาและเลนส์
 • สาขาวิชาการต่อเรือ แบ่งออกเป็น สาขางานต่อเรือโลหะ ต่อเรือไม้ ต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส นาวาสถาปัตย์ ซ่อมบำรุงเรือ
 • สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง แบ่งออกเป็น สาขางานผลิตภัณฑ์ยา

อาชีพตอนเรียนจบ : งานด้านเครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง สิ่งพิมพ์ แว่นตาและเลนส์ การต่อเรือ ผลิตภัณฑ์ยาง

 

 1. พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาพณิชยการ แบ่งออกเป็น สาขางานการบัญชี การขาย การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ งานสำนักงานสำหรับผู้พิการทางสายตา
 • สาขาวิชาธุรกิจบริการ แบ่งออกเป็น สาขางานการจัดการความปลอดภัย การจัดการความสะอาด

อาชีพตอนเรียนจบ : งานการบัญชี การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก การประชาสัมพันธ์ งานจัดการ

 

 1. ศิลปกรรม
 • สาขาวิชาศิลปกรรม แบ่งออกเป็น สาขางาน วิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง เทคโนโลยีศิลปกรรม การพิมพ์สกรีน คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปหัตถกรรมโลหะ รูปพรรณและเครื่องประดับ ดนตรีสากล เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ช่างทันตกรรม

อาชีพตอนเรียนจบ : งานวิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตกรรม เครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีการถ่ายภาพ เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง เทคโนโลยีศิลปกรรมการพิมพ์สกรีน คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปหัตกรรมโลหะ รูปพรรณและเครื่องประดับ เทคโนโลยีนิเทศศิลป์

 

 1. คหกรรม
 • สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย แบ่งออกเป็น สาขางาน ผลิตและตกแต่งสิ่งทอ ออกแบบเสื้อผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ธุรกิจเสื้อผ้า
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แบ่งออกเป็น สาขางาน อาหารและโภชนาการ แปรรูปอาหาร ธุรกิจอาหาร
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น สาขางาน คหกรรมการผลิต คหกรรมการบริการ ธุรกิจคหกรรม คหกรรมเพื่อการโรงแรม
 • สาขาวิชาเสริมสวย แบ่งออกเป็น สาขางาน เสริมสวย

อาชีพตอนเรียนจบ : งานผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ เสริมสวย

 

 1. เกษตรกรรม
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็น สาขางาน พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตร เกษตรทั่วไป การประมง

อาชีพตอนเรียนจบ : งานด้านพืช – สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตร เกษตรทั่วไป

 

 1. ประมง
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แบ่งออกเป็น สาขางาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ แบ่งออกเป็น สาขางาน แปรรูปสัตว์น้ำ การผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาประมงทะเล แบ่งออกเป็น สาขางาน ประมงทะเล

อาชีพตอนเรียนจบ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูป สัตว์น้ำ ประมงทะเล

 

 1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น สาขางาน การโรงแรม การท่องเที่ยว

อาชีพตอนเรียนจบ : การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

 1. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ แบ่งออกเป็น สาขางาน เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ แบ่งออกเป็น สาขางาน เคมีสิ่งทอ
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป แบ่งออกเป็น สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

อาชีพตอนเรียนจบ : เทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง แบ่งออกเป็น สาขางาน เทคโนโลยีระบบเสียง

อาชีพตอนเรียนจบ : เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเสียง

 

           จุดเด่นของการเรียนสายอาชีพ

           นอกจากจุดเด่นด้านความเฉพาะเจาะจงของวิชาเรียนที่เน้นให้ทำงานเป็นจริง ๆ ได้ใช้อุปกรณ์จริง อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ ที่ถ้าได้เรียนซ่อมคอม ก็จะได้แกะเครื่องคอมพิวเตอร์จริง ๆ หรือการเรียนเครื่องกล เครื่องจักรต่าง ๆ ก็จะได้จับเครื่องจักร เครื่องมือจริง ๆ ที่ใช้ทำงานด้วย เรียกได้ว่าในห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมือนกับห้องทำงานจริง ๆ เลยก็ว่าได้ และยังรวมไปถึงความนิยมจากตลาดงานที่พร้อมอ้าแขนรับบุคลากรวิชาชีพที่มีทักษะเชี่ยวชาญจากการเรียนจบสายอาชีพมา

           ระหว่างที่เรียนสายอาชีพอยู่ คุณยังมีโอกาสได้ทำงานจริง ๆ พร้อมกับได้มีรายได้จริง ๆ จากการทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนไปด้วย และยังได้สร้างเสริมประสบการณ์ทำงาน ความรู้และทักษะความชำนาญ ไปพร้อม ๆ กับการเรียนที่เน้นการปฏิบัติจริงของสายอาชีพ เรียกได้ว่าให้โอกาสคุณได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตผ่านการทำงานจริงในระหว่างเรียน ฝึกความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้ว และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานจริงหลังเรียนจบให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย

           เรื่องระยะเวลาของหลักสูตรก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจ เพราะถ้าเรียน ปวช. (หลักสูตร 3 ปี) ต่อ ปวส. ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี ก็จะทำให้คุณสามารถมีวุฒิออกมาหางานทำได้เร็วกว่าคนที่เรียนสายสามัญ 2 – 4 ปีเลย แต่ถ้าใครเปลี่ยนใจอยากได้วุฒิป.ตรีด้วย ก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา เพราะสามารถเทียบโอนหลังจากจบ ปวส. เพื่อมาเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีอีก 2 ปี ก็จะได้วุฒิ ป.ตรี เหมือนกับคนที่เรียนสายสามัญแล้ว

           ถ้ารู้ความชอบของตัวเองชัดเจน รู้แล้วว่าตัวเองอยากทำอาชีพอะไรในอนาคต การเลือกเรียนสายอาชีพที่ใช่ ก็เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยติดจรวดให้กับเส้นทางอาชีพของคุณได้เลย

           สนใจหางานเฉพาะทาง งานสายอาชีพ งานที่ต้องการทักษะความเชี่ยวชาญสูง งานโรงงาน มาค้นหางานกับเราได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB แอปหางานที่มีงานทุกตำแหน่งให้คุณได้เลือกสมัคร

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

คำถามสู่ความสำเร็จในอนาคต: เด็กรุ่นใหม่ เรียนสายอาชีพดีไหม ?

Checklists สิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อน เลือกเรียนสายอาชีพ  

เรียนต่อ ปวส. และ เรียนต่อปริญญาตรี ทางเลือกไหนที่ใช่สำหรับเรา
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023เรียนต่อสายอาชีพ มีสาขาอะไรบ้าง เลือกอย่างไรให้ตรงใจ

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top