เรียนจบคณะศึกษาศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนศึกษาศาสตร์สมัครงานอะไร

          หลาย ๆ คนอาจคิดว่าเรียนจบคณะศึกษาศาสตร์มาคงเป็นครูได้อาชีพเดียว จริง ๆ แล้วผู้ที่เรียนจบคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์มาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตามแต่สาขาวิชาเฉพาะ ความถนัด ความสนใจและความสามารถของบัณฑิตแต่ละคน วันนี้ jobsDB มีอาชีพอื่น ๆ ที่ผู้ที่จบคณะนี้สามารถเลือกทำได้มาฝากกันค่ะ

ครู-อาจารย์

          งานครูหรืองานอาจารย์เป็นอาชีพสายตรงที่ผู้ที่เรียนจบคณะศึกษาศาสตร์มาจะสามารถประกอบได้ โดยสามารถเป็นครูตามโรงเรียน เป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ โดยวิชาที่สอนนั้นก็จะสอนได้ตามสาขาวิชาเฉพาะที่จบมา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี สังคมศึกษา นาฏศิลป์ เป็นต้น อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ เพราะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนไทย ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง และอาชีพครูก็เป็นแม่พิมพ์ของชาติที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศสืบต่อไป

นักวิชาการการศึกษา

          นักวิชาการการศึกษา คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว วัดผลและประเมินผลการศึกษาของบุคลากรและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ เป็นผู้ที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เป็นต้น

งานราชการ

          บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์สามารถทำงานในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้

งานเอกชน

          จบครุศาสตร์มาก็สามารถทำงานตามหน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ได้ตามความสามารถและความถนัด

ธุรกิจส่วนตัว

          หากมีความคิดสร้างสรรค์และมีความชอบในการทำธุรกิจ ผู้ที่เรียนจบคณะศึกษาศาสตร์สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือไม่ก็ได้ เช่น รับสอนพิเศษ เปิดโรงเรียนสอนภาษาหรือสอนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ เป็นติวเตอร์ ฯลฯ

วิทยากร นักพูด

          ทักษะหนึ่งที่บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ได้รับการฝึกฝนมาคือทักษะการสื่อสาร พูด สอน ฟัง การกล่าวบรรยาย เพื่อนำไปสอนทำความเข้าใจให้กับลูกศิษย์ ฉะนั้นผู้ที่จบคณะนี้มาและยิ่งถ้าได้รับการฝึกฝน หมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนถนัด เฉพาะทาง มีบุคลิกเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น หรือมีการต่อยอดศึกษาต่อในระดับสูงกว่าอุดมศึกษาขึ้นไป บุคคลผู้นั้นจะสามารถประกอบอาชีพเป็นวิทยากรที่ได้รับเชิญไปบรรยายตามที่ต่าง ๆ หรือเป็นนักพูดตามที่สาธารณะได้

          ตัวอย่างข้างต้นส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่าจบจากคณะศึกษาศาสตร์มาใช่ว่าจะเป็นครูได้อย่างเดียวนะคะ ขอเพียงคุณมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ คุณก็สามารถประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตามต้องการ jobsDB ขอให้คุณประสบความสำเร็จในหนทางที่เลือกเดินค่ะ

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เด็กจบใหม่ควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อว่างงาน

ประสบการณ์ฝึกงานก่อนเรียนจบนั้นสำคัญไฉน