• ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ใน กทม.ได้

07-Aug-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • รักงานบริการ
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Aug-20

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านช่างประปา, ไฟฟ้า, ลิฟท์, อาคารสถานที่
 • จัดห้องประชุม ตามเอกสารแจ้ง

07-Aug-20

 

Applied
 • Master/Bachelor's Degree in Computer Science
 • Experience in web services application
 • Experience with database technologies

07-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้(เปิด-ปิด)

07-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้(เปิด-ปิด)

07-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้(เปิด-ปิด)

07-Aug-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้

07-Aug-20

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานประสานงาน , Internal Memo
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

07-Aug-20

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน
 • สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการของบริษัท

07-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้(เปิด-ปิด)

07-Aug-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • มีบุคคลค้ำประกัน

07-Aug-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์หรือสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้(เปิด-ปิด)

07-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้(เปิด-ปิด)

07-Aug-20

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนในระบบ
 • จัดทำรายงานสรุปส่งบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเงินเดือน และสวัสดิการ 3 ปีขึ้นไป

07-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • ปสก. มาอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

07-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • ปสก. มาอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

07-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้(เปิด-ปิด)

07-Aug-20

 

Applied
 • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

07-Aug-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสาขา3 - 5ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

07-Aug-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์หรือสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Aug-20

 

Applied
 • เป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

07-Aug-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสาขา3 - 5ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

07-Aug-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสาขา 3-5 ปี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

07-Aug-20

 

Applied
 • จบกวุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

07-Aug-20

 

Applied