Modify my search
Listed seven hours ago

This is a Full time job

subClassification: Business/Systems AnalystsBusiness/Systems Analysts
classification: Information & Communication Technology(Information & Communication Technology)
 • Power BI (หากยังไม่เคยใช้งานบริษัทจะมีหลักสูตรให้อบรม)
 • SAP
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงาน วิเคราะห์ข้อมูล
7h ago
Listed seven hours ago

This is a Contract/Temp job

subClassification: Administrative AssistantsAdministrative Assistants
classification: Administration & Office Support(Administration & Office Support)
 • ตรวจสอบรายการชำระเบี้ยประกันและเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรมแกรมต่างๆ เช่น Excel, Word, Powerpoint
 • มีความรู้ด้านประกันรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7h ago
Listed nine hours ago

This is a Full time job

subClassification: Purchasing, Procurement & InventoryPurchasing, Procurement & Inventory
classification: Manufacturing, Transport & Logistics(Manufacturing, Transport & Logistics)
 • มีเส้นทางการเติบโต (Career Path) ร่วมกับองค์กร
 • มีสังคมการทำงานที่ดีไม่เพียงเฉพาะในเเผนกใดเเผนกหนึ่ง เเต่รวมไปถึงทุกคนในองค์กร
 • ที่นี่เชื่อว่าพนักงานมีความสุข องค์กรก็จะสามารถเติบโตไปได้ด้วย
9h ago
Listed fourteen hours ago

This is a Full time job

subClassification: ManagementManagement
classification: Hospitality & Tourism(Hospitality & Tourism)
 • โอกาสในการบริการและพบปะลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 • โอกาสในการใช้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 • โอกาสเรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรชั้นนำ
14h ago
Modify my search

Receive new jobs for this search by email

You confirm that you’re at least 20 years old or have parental consent for Jobsdb and affiliates to process your personal data.
Return to search results
Modify my search

Select a job

Display details here