หัวใจของงานบริหาร คืออะไร? รวมทักษะสำคัญของการเป็นผู้บริหารยุคใหม่

หัวใจของงานบริหาร คืออะไร? รวมทักษะสำคัญของการเป็นผู้บริหารยุคใหม่
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

หนึ่งในความฝันของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ก็คือการก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหาร เพราะ งานบริหาร คือตำแหน่งที่มั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติหลายอย่างนอกเหนือจากใบปริญญา หน้าที่ของงานบริหารจึงเป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้บุคคลากรในทีมทำงานได้สำเร็จ

 

หน้าที่หลักของงานบริหาร คืออะไร

ความสามารถของผู้บริหารสัมพันธ์กับความก้าวหน้าขององค์กร เพราะงานบริหารคืองานที่กำหนดทิศทางและนโยบายสำคัญ องค์กรไหนมีผู้บริหารเก่งกาจก็จะนำความก้าวหน้ามาสู่องค์กร แต่หลายครั้งผู้บริหารเองก็เป็นตัวฉุดรั้งทำให้งานล่าช้า ผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง โดยโครงสร้างทั่วไปในองค์กรจะแบ่งระดับงานบริหารดังนี้

 1. งานบริหารระดับต้น คือ ตำแหน่งหัวหน้างาน และผู้ควบคุม 
 2. งานบริหารระดับกลาง คือ ตำแหน่งหัวหน้าแผนก และ ผู้ช่วยผู้จัดการ  
 3. งานบริหารระดับสูง คือ ตำแหน่งผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 

ทักษะสำคัญของงานบริหาร คือ

คุณสมบัติของการเป็น ผู้บริหารที่ดี ไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนพัฒนาภายหลังได้ หัวใจสำคัญของทุกระดับตำแหน่งงานบริหาร คือการบริหารงาน ทรัพยากรและบุคลากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานจะสำเร็จได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย ซึ่งทักษะที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรมีประกอบไปด้วย Hard Skill, Soft Skill และ Meta Skill ดังนี้

 • Hard Skill  ทักษะเชิงเทคนิคความรู้
 • ทักษะด้านเทคนิคการทำงาน (Technical Skill)

เป็นทักษะอันดับแรกที่ต้องมี ถ้าอยากได้รับความไว้วางใจในการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

ต้องมีความเชี่ยวชาญความรู้ในสาขาที่เรียนและทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในเชิงปฏิบัติหรือทฤษฎี สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว และยังถ่ายทอดวิธีการทำงานเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้ ไม่หยุดพัฒนาทักษะการทำงานของตนเอง รวมทั้งมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • Soft Skill คือทักษะทางสังคมที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
 • แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)

การทำงานมักมาพร้อมกับปัญหาให้แก้ไขอยู่เสมอ เมื่อเจอปัญหาก็ต้องรู้จักผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์ ข้อดีเมื่อเจอปัญหาคือจะทำให้เราได้ฝึกฝนกระบวนการทำงานอยู่ตลอด และเรียนรู้ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำๆ อีก ทั้งนี้ในบทบาทของผู้บริหารต้องแก้ไขปัญหาในการทำงานให้รวดเร็วและกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทให้น้อยที่สุด การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถฝึกฝนได้ด้วย 3 ทักษะหลัก คือ 1) การฝึกวิเคราะห์แยกแยะปัญหา (Critical Thinking) ว่ามีสาเหตุมากจากอะไร และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละปัญหา 2) ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making) เลือกวิธีการแก้ไขอย่างเหมาะสม อาจนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วย เพื่อควบคุมงบประมาณและย่นระยะเวลา 3) วางแผนระดมบุคคลผู้เชี่ยวชาญ (Agile Planning) เมื่อรู้แนวทางการแก้ไขแล้ว ขั้นต่อไปคือการจัดสรรทีมงานที่มีความสามารถ วางแผนงบประมาณ โดยกำหนดระยะเวลาในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และประเมินผลทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำๆ ขึ้นอีก

 • ยอมรับความแตกต่าง

ผู้บริหารยุคใหม่ควรส่งเสริมความเท่าเทียม ทั้งในแง่การทำงานและคุณลักษณะส่วนตัว เช่น เชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา และเพศภาพ โดยปราศจากอคติเลือกที่รักมักที่ชัง สร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ที่เห็นคุณค่าของทุกคนและยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันสนุนให้พนักงานเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่และสร้างสรรค์

 • การสื่อสารอย่างเห็นใจ (Empathic Communication)

  มากกว่าการเป็นนักสื่อสารและนักฟังที่ดี ผู้บริหารควรเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร อย่างเห็นอกเห็นใจ เพราะงานบริหารคือกาวใจเชื่อมความสัมพันธ์ในการทำงาน หลายครั้งที่การสื่อสารผิดพลาดจนกระทบกับประสิทธิภาพการทำงาน แล้วควรสื่อสารอย่างไรถึงจะเข้าใจตรงกัน? ให้ลองจินตนาการถึงมุมมองของผู้ที่เราสนทนาด้วยว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เขามีความเห็นอย่างนั้น มากกว่าจะตัดสินจากผลลัพธ์การกระทำเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นการสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจก็คือการเปิดใจกว้างๆ นั่นเอง

 • Meta Skil ทักษะการสร้างทัศนคติเชิงบวก 
 • รู้จักและเข้าใจตนเอง (Self-Awareness) 

รู้จักตัวเองในสิ่งที่เราเป็น รู้ว่านิสัยของตัวเองเป็นอย่างไร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง แล้วยอมรับข้อดีข้อแสียของตัวเอง พยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทุกระดับด้วย การรู้จักและเข้าใจตัวเองจะช่วยให้เราลดอีโก้ความเป็นผู้บริหารลง แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสัมพันธไมตรีกับคนอื่นมากขึ้น

- ยืดหยุ่นทางความคิด (Resilience) 

การฝึกความยืดหยุ่น (Resilience)  ทางความคิดไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนต่อปัญหา แต่คือการฝึกฝนทัศนคติแง่บวก ยอมรับความผิดพลาด ปรับแนวคิดไม่ให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไป ไม่ยึดติดกับผลลัพท์ในอดีต เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกทีมในการพัฒนาการทำงานต่อไป

เนื่องจากผู้บริหารไม่ได้ทำงานสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว สิ่งสำคัญของงานบริหารคือคุณลักษณะของผู้นำที่ทุกคนยอมรับ แต่ปัญหาที่หลายๆ องค์กรเจอคือมีผู้บริหารเก่งด้านความรู้เฉพาะทางอย่างเดียว สาเหตุมากจากการขาดการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำก่อนเข้ามารับตำแหน่งบริหาร เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มีความฝันจะก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหาร ต้องฝึกฝนทักษะให้ครบทั้ง Hard skill, Soft skill และ Meta Skill เพื่อเติบโตเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีคุณภาพ

#คว้าโอกาสที่ใช่ให้ชีวิตได้เรียนรู้
#jobsDB
ลงทะเบียนเพื่อสมัครงาน

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง  iOS  และ  Android  โหลดเลย

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้