Employee Engagement เคล็ดลับความสำเร็จมัดใจพนักงานให้อยู่ยาว

Employee Engagement เคล็ดลับความสำเร็จมัดใจพนักงานให้อยู่ยาว
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ในยุคนี้นอกจากที่บริษัทจะต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อมัดใจลูกค้าให้ยังซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ แล้ว การมัดใจ พนักงานคนรุ่นใหม่ ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรยุคใหม่เช่นกัน เพราะวิธีคิดของคนรุ่นใหม่อาจไม่เหมือนคนรุ่นก่อน ๆ บวกกับคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และมักจะท้าทายตัวเองอยู่เสมอ โดยการเปลี่ยนงานเพื่อให้ตัวเองได้พัฒนาไปอีกขั้น ๆ ในโจทย์ใหม่ ๆ ของชีวิตการทำงาน ทำให้ HR และผู้บริหารเองต่างก็ต้องหากลยุทธ์ที่จะสามารถทำให้พนักงานที่มีคุณภาพเหล่านี้ยังอยากทำงานร่วมกับองค์กรอยู่ และหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาพนักงานไว้ก็คือ Employee Engagement ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจากผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลาย ๆ องค์กร

Employee Engagement หมายถึงอะไร

หากแปล Engagement แบบตรงตัวจะหมายถึง การมีส่วนร่วม ความผูกพัน ทั้งทางสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้มี แรงจูงใจ และรู้สึกมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ๆ เมื่อนำมารวมกับคำว่า “Employee” หรือ “พนักงาน” แล้ว จะทำให้ Employee engagement ก็คือ ความรู้สึกผูกพันและอยากมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อองค์กร เป็นภาวะที่พนักงานรู้สึกมีพลังงานและแรงจูงใจที่สามารถทำให้พนักงานมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานด้วยความกระตือรือร้น พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและทำให้เป้าหมายที่ถูกวางไว้ขององค์กรประสบความสำเร็จ

ความสำคัญของ Employee Engagement ในองค์กร

การที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รวมถึงมุ่งมั่นทำงานให้ออกมาประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ เป็นหนึ่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของ Employee Engagement นับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ที่ดี ลด การลาออกของพนักงาน เมื่อสามารถลดการลาออกได้แล้ว ย่อมส่งผลต่อในด้านการประหยัดงบประมาณและเวลาที่ต้องใช้ไปกับกระบวนการหาพนักงานใหม่ นอกจากนี้การสร้าง Employee Engagement มัดใจพนักงานเก่าให้อยู่นาน องค์กรยังจะได้พนักงานที่มีความเข้าใจในเนื้องานและบริบทต่าง ๆ ขององค์กรอย่างลึกซึ้ง ส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม การแก้ปัญหาอย่างตรงจุดในเวลาอันสั้น ไปจนถึงสามารถสร้างกำไรให้บริษัทได้มากขึ้นตามไปด้วย

ปัจจัยช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

 • เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร (Goal & Vision)
  องค์กรที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลจะทำให้พนักงานทุกคนมองเห็นภาพเดียวกัน และรู้ว่าทำงานไปเพื่ออะไร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับคนทำงานยุคใหม่ เพราะปัจจัยเรื่องเงินเดือนอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถรั้งพนักงานที่มีคุณภาพไว้ได้ ผลลัพธ์จากการทำงานที่จับต้องได้จึงเป็นส่วนสำคัญและมีบทบาทมากขึ้น
 • ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี (Income & Benefit)
  แม้ว่าความฝันความสำเร็จจะสำคัญแต่ถ้าหากไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต คนรุ่นใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานเพื่อหา Work-life balance มากขึ้น โดย Work-life balance คือสิ่งที่พนักงานยุคนี้ต่างมองหา ดังนั้นนอกจากองค์กรควรให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่แล้ว อาจเพิ่มเรื่อง สวัสดิการ ที่ทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่า ทำงานที่นี่แล้วได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทน การดูแลอื่น ๆ จากบริษัท และวันลาที่เหมาะสมที่เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่องค์กรไม่ควรมองข้าม
 • หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน (Supervisor & Colleague)
  ปัจจัยเรื่องคนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้าง Employee Engagement เพราะเมื่อสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานดี ทุกคนในทีมพร้อมช่วยเหลือ พร้อมสนับสนุนกันในการทำงาน มีหัวหน้าที่มีความยุติธรรม การเมืองในบริษัทน้อย ก็จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ มีพลังงานในการทำงานอย่างเต็มที่
 • งานที่ทำกับความรับผิดชอบต่องาน (Work & Responsible)
  สิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าก็คือ งานและความรับผิดชอบ เพราะเมื่อไหร่ที่สามารถทำงานได้สำเร็จ งานออกมาดีสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับบริษัทได้ เมื่อนั้นพนักงานก็จะรู้สึกประสบความสำเร็จและมีคุณค่า รวมถึงมีความสำคัญกับองค์กรไปพร้อม ๆ กัน ผู้บริหารจึงไม่ควรละเลยที่จะมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของพนักงาน โดยไม่ลืมที่จะใส่ความท้าทายเล็ก ๆ ด้วยการตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นมาอีกนิด และคอยหมั่นให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในเชิงบวกระหว่างการทำงานก็จะช่วยสร้างแรงใจให้พนักงานทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (Brand Image)
  พนักงานหลายคนเลือกที่จะทำงานในองค์กรที่ชื่นชอบและชื่นชม เพราะว่าอยากมีส่วนร่วมในองค์กรที่ตัวเองเชื่อถือและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมทำฝันขององค์กรให้สำเร็จ ทำให้ ภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพและมีเป้าหมายเดียวกันเข้ามาร่วมงาน
 • ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Successful Product)
  ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยดึงดูดพนักงานคุณภาพ เพราะถึงเป็นผลงานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักไปจนถึงสร้างแรงบันดาลใจให้คนอย่างมาทำงานในบริษัทนั้น ๆ ได้ สิ่งนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เกิด Employee Engagement เพราะนอกจากพนักงานจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้แล้ว ผลงานที่ประสบความสำเร็จยังนำมาซึ่งผลกำไรที่จะสามารถหล่อเลี้ยงบริษัทและพนักงานได้ในระยะยาวอีกด้วย
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
  การสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองด้วย การอบรม เรื่องใหม่ ๆ หรือจัด Workshop ที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการส่งพนักงานไปเรียนคอร์สต่าง ๆ จะช่วยทำให้พนักงานรู้สึกถึงความใส่ใจ และความพยายามของบริษัทที่อยากให้พนักงานเติบโตไปพร้อม ๆ กัน สิ่งนี้ก็จะช่วยสร้าง Employee Engagement ได้เป็นอย่างดี
 • การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Relationship Management)
  การบริหารงานที่ดีของแผนก HR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเงินเดือน สวัสดิการ นโยบายวันหยุด วันลา การรักษาพยาบาล โปรแกรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไปจนถึงเรื่องเล็ก ๆ อย่างการถามสารทุกข์สุขดิบ และการดูแลยามพนักงานไม่สบายไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ เป็นสิ่งที่ HR สามารถช่วยดูแลได้ และทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

5 วิธีทำ Employee Engagement

สร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมและการมีส่วนร่วมกับองค์กร

องค์กรสามารถสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับองค์กรได้ง่าย ๆ ผ่านการดูแลเอาใจใส่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการ การดูแลยามลำบาก ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าบริษัทไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงฟันเฟืองหนึ่งในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังดูแลใส่ใจเหมือนทำงานอยู่ทีมเดียวกัน นอกจากนี้การให้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องธุรกิจ แต่อาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น การจัดโหวตเรื่องเพิ่มจุดพักผ่อนให้พนักงาน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมและการมีส่วนร่วมกับองค์กรได้

สร้างภาวะผู้นำและส่งเสริมการพัฒนาต่าง ๆ

การส่งเสริมให้พนักงานรู้จักรับผิดชอบ ด้วยการมอบหมายงานที่มีความหมาย การให้อำนาจในการตัดสินใจ สอนให้พนักงานรู้จักบริหารทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน เวลา หรือแม้แต่คน เป็นสิ่งที่ช่วย เสริมสร้างภาวะผู้นำ และการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ยิ่งพนักงานได้เห็นว่าตัวเองพัฒนามากขึ้นแค่ไหนจากการสนับสนุนขององค์กร ก็จะยิ่งทำให้พนักงานเห็นคุณค่าขององค์กรมากยิ่งขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารถือเป็นกุญแจสำคัญและเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จในการทำงาน เพราะการสื่อสารในองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้ดีและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ที่จะช่วยทำให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน ไปจนถึงการสื่อสารภายในทีมระหว่างหัวหน้ากับลูกทีม หรือ การสื่อสารระหว่างพนักงานด้วยกัน เอง หากเป็นการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้การทำงานไหลลื่น มีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ด้วยความเข้าใจ ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรได้ไม่ยาก

สร้างการทำงานระบบทีมและสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี

ไม่มีพนักงานคนไหนที่อยากทำงานในบรรยากาศที่ทุกคนแข่งขันกันเองตลอดเวลา เพราะงานในบริษัทส่วนใหม่ไม่ได้เป็นงานที่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้นการสร้างทีมที่ดี ที่ทุกคนพร้อมร่วมมือ ให้ความความช่วยเหลือ ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ย่อมสร้างความสามัคคีและและแรงผลักดันในองค์กรได้ ร่วมไปถึงการจัดการให้สิ่งแวดล้อมในออฟฟิศสะอาดน่าอยู่ ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยสร้าง Employee Engagement ได้

สร้างความยุติธรรมในทุกมิติ

ความยุติธรรมในองค์กร นอกจากจะหมายถึงการบริหารคนอย่างมีความยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ดูที่ผลงานและการกระทำเป็นหลัก ยังหมายถึงการให้เกียรติและไม่เอาเปรียบพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือน หรือสวัสดิการที่พนักงานควรได้รับ หรือกฎเกณฑ์ การตัดสินและบทลงโทษที่เหมาะสมในกรณีที่พนักงานทำผิด หรือมีระบบการประเมินที่ชัดเจน หากทุกอย่างตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมแล้ว ก็จะทำให้พนักงานไว้วางใจบริษัท รู้สึกเชื่อมั่น และเกิดเป็นความจงรักภักดีกับบริษัทต่อไป

Employee Engagement Survey คืออะไร

เมื่อรู้ถึงความสำคัญและวิธีการสร้าง Employee Engagement ในองค์กรแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องทำการวัดผลว่าบริษัทสามารถสร้างความผูกพันในเกิดขึ้นในใจของพนักงานได้หรือไม่ ผ่านการทำ Employee Engagement Survey ซึ่งก็คือ การทำแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่พนักงานมีต่อองค์กร แบบสำรวจนี้นอกจากจะช่วยวัดผล และนำผลสำรวจมาสร้างกลยุทธ์การทำงาน Employee Engagement ที่ได้ผลแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความผูกพันและความรู้สึกว่าองค์กรใส่ใจในความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิด Employee Engagement อีกทางหนึ่งด้วยนั่นเอง

เมื่อองค์กรยังต้องการคนในการขับเคลื่อนและทำงาน การทำให้พนักงานมีความสุขและรู้สึกผูกพันกับองค์กรผ่านการสร้าง Employee Engagement จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะละเลยไปไม่ได้ เพราะหากพนักงานรู้สึกรักองค์กร อยากอยู่ช่วยสร้าง และพร้อมทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จไปด้วยกันแล้ว องค์กรเองก็จะสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมกัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/employee-experience/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/employment-branding/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/work-life-balance-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/it-insider-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด