เติม Passion ให้พนักงานด้วยการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้แข็งแกร่งและทรงพลัง

เติม Passion ให้พนักงานด้วยการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้แข็งแกร่งและทรงพลัง
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เราต่างรู้ว่า วัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบริษัทยุคใหม่ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีพลัง แต่การจะทำให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่างใจฝันนั้น จำเป็นจะต้องมีหลักคิดแกนกลางเพื่อใช้เป็นเครื่องนำทางไปสู่องค์กรในฝัน และสิ่งที่จะสร้างเป้าหมายนั้นให้เกิดขึ้นก็คือ Core Value หรือ ค่านิยมองค์กร

Core Value

Core Value คืออะไร ?

ค่านิยมองค์กรคือ ชุดความคิดหรือกรอบความคิดหลักที่แสดงความเชื่อและ Identity ขององค์กร เป็นคำอธิบายว่าองค์กรของเราเป็นใคร ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นหลัก และเป้าหมายหลักขององค์กรคืออะไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับคนในองค์กรเพื่อใช้ในการทำงาน หรือการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ หรือจะอยู่ในสถานการณ์ที่ง่ายหรือยาก ก็จะมีค่านิยมองค์กรนี้เป็นเหมือนแสงนำทาง เป็น DNA ของบริษัทเพื่อใช้พัฒนามาตรฐานการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี

การกำหนดค่านิยมองค์กร จึงถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะสิ่งนี้จะทำให้พนักงานและบุคลากรในบริษัทรู้ว่ากำลังทำงานไปเพื่ออะไร ช่วยสร้างเสริมคุณค่าในการทำงานและแรงบันดาลใจไปพร้อม ๆ กัน จากการศึกษาของเว็บไซท์ Achievers.com พบว่าองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานคือ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในองค์กร และพนักงานมากกว่า 75% ให้ความสำคัญกับการทำงานในองค์กรที่มีค่านิยมองค์กรที่ดีและชัดเจน ซึ่งเป็นผลทำงานบริษัทที่มีค่านิยมองค์กรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร มีมูลค่าบริษัทมากกว่าบริษัททั่วไป 30% และมีผลกำไรมากกว่าบริษัทที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องค่านิยมองค์กรถึง 17%

แต่ถ้ามีค่านิยมองค์กรไม่ชัดเจนก็ไม่อาจสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกันได้ จากงานวิจัยของสถาบัน Barrett Values Center ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษารายใหญ่ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ทำการสำรวจกับ 631 องค์กรใน 54 ประเทศ พบว่ามีเพียง 3% ที่มีการกำหนดค่านิยมองค์กรไว้อย่างชัดเจนสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และมีถึง 28% ของพนักงานที่ทำงานในองค์กรที่มีค่านิยมองค์กรที่ไม่สามารถจำ Core Values ไม่ได้แม้แต่ข้อเดียว ดังนั้นการกำหนดค่านิยมองค์กรให้แข็งแกร่งและทรงพลังจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องทำให้เกิด

สร้างค่านิยมองค์กรอย่างไรดี ?

  • ทำให้สั้นเข้าไว้

ค่านิยมองค์กรที่ดีควรเป็นคำสั้น ๆ ง่าย ๆ เข้าใจได้ แต่มี impact มหาศาล เพื่อทำให้พนักงานสามารถจดจำได้ง่าย และจับใจพนักงาน ควรเป็นคำเพียง 3-4 คำ เพื่อเลี่ยงการซ้ำซ้อนของความหมาย และสร้าง Top of mind ในใจพนักงาน เมื่อถึงเวลาคับขันที่ต้องตัดสินใจขึ้นมา จะได้หยิบเอาหลักคิดนี้มาใช้ได้ง่าย ๆ

  • ให้ความหมายที่เจาะจง และชัดเจน

เลือกใช้คำที่มีความหมายเจาะจงและชัดเชนเข้าไว้ เอาแบบที่อ่านแล้วเข้าใจได้เลยทันที ที่สำคัญควรแสดงถึงเป้าหมายและพันธกิจ (mission) ที่ชัดเจนขององค์กร อาจตั้งมาจากสินค้าและบริการของบริษัทหรือเป้าหมายหลักที่อยากให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรแบบไหน

  • อธิบายความเป็นตัวตนของบริษัททั้งต่อพนักงานและโลกภายนอก

นอกจากค่านิยมองค์กรจะเป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมองค์กรและสื่อสารโดยตรงกับพนักงานในบริษัทแล้ว ค่านิยมองค์กรยังสื่อสารกับบุคคลภายนอกอีกด้วย ถ้าอยากให้คนภายนอกบริษัทเข้าใจหรือเห็นภาพบริษัทเป็นแบบไหน ก็สร้างภาพลักษณ์เหล่านี้ผ่านค่านิยมองค์กรได้เลย

  • ทำให้เป็นเอกลักษณ์

เลือกใช้คำที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนคนอื่นหรือบริษัทอื่นมาเป็นค่านิยมองค์กร จะทำให้บริษัทโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากขึ้น การใช้คำที่โดนใจทั้งในสายตาของพนักงานและคนภายนอกเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

  • ฟังเสียงพนักงาน

เพราะคนที่ต้องอยู่กับค่านิยมองค์กรและใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือพนักงานในบริษัททุกคน ดังนั้นค่านิยมองค์กรจึงควรมาจากเสียงสะท้อนของพนักงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง สร้าง impact และสร้าง passion ในการทำงานให้กับพนักงานได้

  • ใช้และปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน

สิ่งสำคัญกว่าการกำหนดค่านิยมองค์ก็คือการนำไปใช้ ควรทำให้ค่านิยมองค์กรเป็นกรอบของความคิดและการทำงานในทุกกระบวนการ เพื่อทำให้ทุกคนมี DNA ของบริษัทแบบเดียวกัน ที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้บริการควรยึดถือและปฏิบัติงานภายใต้แนวคิดของค่านิยมองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพนักงานในลำดับอื่น ๆ ของบริษัท และสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงานภายใต้ค่านิยมองค์กรที่ถูกกำหนดไว้

จะเห็นได้ว่าการสร้างค่านิยมองค์กร ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จำทำให้เกิดขึ้นจริง และเมื่อมีค่านิยมองค์กรที่ทรงพลังแล้ว พอรวมกับการเอาไปปรับใช้อย่างจริงจัง พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกัน ก็จะช่วยสร้าง passion และทำให้พนักงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการทำงาน และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทำให้คนภายนอกเข้าใจในตัวองค์กรได้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลพลอยได้ในแง่ของการดึงดูดคนเก่ง ๆ ให้อยากเข้ามาทำงานในบริษัทและช่วยสร้างผลกำไรในการขายสินค้าและบริการของบริษัทตามไปด้วย

สนใจทำงานในบริษัทที่มีค่านิยมองค์กรที่แข็งแกร่ง หรือต้องการหาพนักงานคุณภาพที่มี mindset เดียวกันกับค่านิยมองค์กร ค้นหางานและโพสตำแหน่งงานว่างได้ที่แอปพลิเคชั่น JobsDB แอปหางานที่รวมทั้งพนักงานคุณภาพและตำแหน่งบริษัทในบริษัทชั้นนำไว้ในที่เดียว

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-2565/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/metaverse-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/diversity-management/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/micro-management/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/stress-management/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/diversity-management/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด