ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ ความคิดเห็นของคุณที่มีต่อแบรนด์ JobsDB

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ ความคิดเห็นของคุณที่มีต่อแบรนด์ JobsDB
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ ความคิดเห็นของคุณที่มีต่อแบรนด์ JobsDB

ผู้ได้รับรางวัล Central Gift Voucher มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 1-100

1. คุณ Buppanath Singtoard51. คุณ เสริมพงษ์ ศรีวัฒนา
2. คุณ chakkrit khamsom52. คุณ เสาวภาคย์ ศุภกุล
3. คุณ Chalida Kacha53. คุณ แสงสุรี สวัสดิ์พิพัฒน์กุล
4. คุณ Chatchawal Ruangnirundorn54. คุณ โชคชัย เฉลิมอิสระชัย
5. คุณ Chawit Suwannarong55. คุณ ไฉไล เชยขุนทด
6. คุณ Chayapat Resri56. คุณ ไชยวัฒน์ เกษาพร
7. คุณ cholathip chattaviriya57. คุณ กรณิกา เกตุแก้วมณี
8. คุณ Chotika Bamrungsri58. คุณ กฤตธนา คูสามารถ
9. คุณ Jaggrit Dararerk59. คุณ กวีศิลป์ อัทธ์มนตรี
10. คุณ Jeddirok Kaewborisut60. คุณ กษิดิ์เดช ยวงเกตุ
11. คุณ Ketsirin Phoonsawat61. คุณ กัลยกร ตั้งอุทัยเรือง
12. คุณ Lantra Tangnaiseentam62. คุณ กิตติพร คนรำ
13. คุณ Lestluck Onsakun63. คุณ ขนิษฐา หอมจีน
14. คุณ Maniwan Leminh64. คุณ คงศักดิ์ พูนธรรมเจริญ
15. คุณ Nisarat Charnrungruangsuwan65.คุณ คมสัน อภิรักส์
16. คุณ Nuttawut Lertsrimongkol66. คุณ คาฮ์ณิณญ์ ลีพิพัฒน์
17. คุณ Oranicha Hanittinan67. คุณ จรัญ นันตระ
18. คุณ Pajaree Sangkrawat68. คุณ จักรภัทร มุ่งจิตภิญโญ
19. คุณ Pasinee Thanaseelangkoor69. คุณ จิดราพร พันธ์พานิช
20. คุณ Patharawadee Petkhelang70. คุณ จิรติกรณ์ บุบผามาโล
21. คุณ Pavita Wiriyacosol71. คุณ จิราวัฒน์ นพประไพ
22. คุณ Peera Pornpattanapaisankul72. คุณ ชฎาพร ทองสิมา
23. คุณ Phongsiri Wongammarukhachok73. คุณ ชนกนันท์ สุขกุล
24. คุณ Pichayanan Kasemrat74. คุณ ชนทิชา พานทอง
25. คุณ Pimpaya Nakarusmee75. คุณ ชนิตา สุวรรณวงค์
26. คุณ Pitjira Sonuch76. คุณ ชนินาถ ชวนพศิลป์
27. คุณ Pornpanida Khongklinsukhon77. คุณ ชวรัตน์ ชินสุขีพร
28. คุณ Potchong Nasawang78. คุณ ชวลิต จันทร์กลม
29. คุณ Ridhisac Ecavidhayopas79. คุณ ชัสมา ทองบังใบ
30. คุณ Jeeranart Rompayom80. คุณ nipit sikantakanak
31. คุณ Rittee Chookhiatti81. คุณ ชุมพล บารมี
32. คุณ Rodsakon Ruangcharat82. คุณ ณฐาเอก สง่าพันธ์
33. คุณ Rujinant Chutikanont83. คุณ ณัฏฐปารย์ รุ่งรวีธนาศิริ
34. คุณ Sirilak leelakitpaisarn84. คุณ ณัฐกานต์ บุญวงค์
35. คุณ Siripond Saengjan85. คุณ ณัฐพร สอนโยธา
36. คุณ Subhajai Benchadhikul86. คุณ ณัฐยา ชูสุทธิ์
37. คุณ Sukanya Jurtin87. คุณ ณัฐริกา เอียดสี
38. คุณ Surunchana Autthara88. คุณ ณัฐวุฒิ เรือนแก้ว
39. คุณ suthipong khattiya89. คุณ ณิชากร ปั้นมณี
40. คุณ Teeraphon Lokanang90. คุณ ณิชารัศม์ บริบูรณ์รัฐพล
41. คุณ THANVIMON MISANUCH91. คุณ ดลสุข ลีลาเวช
42. คุณ Tipprapa Boonpoka92. คุณ ดวงใจ สว่างสุนทร
43. คุณ Watcharawee Tansomboon93. คุณ ดวงหทัย ปัญจรัตนากร
44. คุณ wipada patkuldilok94. คุณ ดาวประกาย เอี่ยมโภคลาภ
45. คุณ เกษมณี มะหะมาน95. คุณ ทัดษร ฤกษ์ชัยดี
46. คุณ เฉลิมชนม์ สงวนศักดิ์ภักดี96. คุณ ทิวากร กิจสุวิโรจน์
47. คุณ เดชพล ธีระเพียรนนท์97. คุณ ธนวัช แซ่ฉั่ว
48. คุณ เดือน โพธิสัตย์98. คุณ ธนวัฒน์ รัตนพันธ์
49. คุณ เบญจมาศ ดวงพิทักษ์99. คุณ ธนศร เกศบุรมย์
50. คุณ เพียงพิศ เกียรติธีรชัย100. คุณ ธนากร มณีวัฒน์

ผู้ได้รับรางวัล Central Gift Voucher มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 101-200

101. คุณ ธนาคาร เลิศสุดวิชัย151. คุณ ลลิตา รอดเย็น
102. คุณ ธวัลรัตน์ เสมอ152. คุณ ลัดดา นิรมลพิศาล
103. คุณ ธัญชนก มีระ153. คุณ วรรณภา แสงสาง
104. คุณ ธานินท์ ธรรมลงกรต154. คุณ วรรณวิภา แสนดวงดี
105. คุณ ธารทิพย์ สนิทนาม155. คุณ วรัญญา เจิมกระจีน
106. คุณ ธิดาทิพย์ ยินนัยธรรม156. คุณ วริทธิ์ ศิริโชติดำรงค์
107. คุณ ธีรเทพ จังสมบัติศิริ157. คุณ วัชรพงษ์ จำปาเทศ
108. คุณ ธีรชัย ศิริประภากรณ์158. คุณ วัญทนีย์ มีพวงผล
109. คุณ ธีรสิทธิ์ วงษ์จันทร์159. คุณ วัฒนา หัถตจักร
110. คุณ ธีราพร พันธ์พงศ์ศักดิ์160. คุณ วัธน์ชรินทร์ รัตนพงศ์
111. คุณ นงนุช ยงยั่งยืน161. คุณ วันนิวัติ แสนลาวัณย์
112. คุณ นันกระจ่าง นามอาศา162. คุณ วัลลภ อัศวพึ่งรุ่ง
113. คุณ นันท์นภัส ลิขิตเจริญพันธ์163. คุณ วาริศา ทรรพสุทธิ์
114. คุณ นันท์สินี ทองบาง164. คุณ วิเศษณ์ ชัยวัชรยุทธ
115. คุณ นิรชา โพธิ์ทอง165. คุณ วิจิตตรา พิทักษ์วงษ์
116. คุณ นุชนารถ เชื่อมกลาง166. คุณ วิรณัช สุวรรณเกตุนนท?
117. คุณ นุพงศ์ มีชำนาญ167. คุณ วิศรุต พงษ์สุวรรณ
118. คุณ บิว บุญถนอม168. คุณ วีระพล ศรีสุนทร
119. คุณ ปกเกศ บุญตัน169. คุณ ศกนวรรณ รัตนชูโชติ
120. คุณ ปิยกานต์ เศรษฐศิริไพบูลย์170. คุณ ศศิธร ฉวนศรี
121. คุณ ปิยะพงษ์ ศรีสงคราม171.คุณ ศักดิ์ชัย ธนาสมุทร
122. คุณ ปิยะพร แม้ประเสริฐ172. คุณ ศิริพล ปันทปิติกุล
123. คุณ ปิยะภัณฑ์ โหวิไลลักษ์173. คุณ ศุกล หอมสุวรรณ
124. คุณ ปิยะวัฒน์ พีระรัตนจิตติ174. คุณ ศุภวิชญ์ ดลกิตติกุล
125. คุณ ปีติภัทร ถิระเกียรติ175. คุณ สมขาย โกสาแสง
126. คุณ ปุณยนุช ชลตระกูล176. คุณ สรทรรศน์ ศาสนนันทน์
127. คุณ พชรนคร นครสันติภาพ177. คุณ สล้าง โลหะรังสี
128. คุณ พรทวี นิยมพันธุ์178. คุณ สวิตา สุดสวาท
129. คุณ พรรณทิพย์ โสฒิพันธุ์ชัย179. คุณ สอรีนะ โสะอุเส็น
130. คุณ พฤกษา อังศรีสุรพร180. คุณ สายัณห์ สุวรรณจินดา
131. คุณ พลเวศม์ ชาญพินิจนันท์181. คุณ สิทธิชัยย์ มาลัยวงศ์
132. คุณ พัชราภรณ์ อินทวงศ์182. คุณ สินีนาฏ มงคลพจนนันท์
133. คุณ พิชญดา อินทขันตี183. คุณ สิริพร สิริศรีสัมฤทธิ์
134. คุณ พิชญธิดา พันธ์สุขุมธนา184. คุณ สิริพักตร์ วงศ์ชาชม
135. คุณ พิมพ์ลภัส ศรีจันทร์185. คุณ สุเชษฎฐ์ อุตะมะ
136. คุณ พีรพล แก้วกระจ่าง186. คุณ สุจิตรา นนทนานันท์
137. คุณ ภัณฑิรา เทพอินทร์187. คุณ สุธิดา แซ่ลิ้ม
138. คุณ ภัทรพงศ์ วรศรี188. คุณ สุวภัทร วิริยะวงศานุกูล
139. คุณ ภัทรา วิลาศวโรดม189. คุณ หทัยรัตน์ นพัชชยุตพงศ์
140. คุณ ภัสสร์ ลีฬหวณิช190. คุณ อติภัทร์ ธารสิริโรจน์
141. คุณ ภานุพงษ์ ผิวผัน191. คุณ อนุพงศ์ ถีระแก้ว
142. คุณ ภาวินีย์ นิตยะวานิชย์192. คุณ อรนุช สู่เสรีดำรง
143. คุณ ภูริฑัต ชุนย่อน193. คุณ อรรถวัชร์ พราหมณ์คง
144. คุณ มณฑกานต์ ปามุทา194. คุณ อลิสา มาประดิษฐ
145. คุณ มัทยา ดวงใจ195. คุณ อัจฉ์ศักดิ์ ฉัตรรัตนภิวัฒน์
146. คุณ มานิตา บุญญสิทธิ์196. คุณ อัศวิน เจริญสุขมงคล
147. คุณ มีณตรา สุขะปิยังคุ197. คุณ อาณัติ กันต์ศรี
148. คุณ ยงยุทธ์ ทองบุญโท198. คุณ อิทธิพัทธ์ ผลเพิ่ม
149. คุณ รณชัย สายอุดม199.คุณ อินทุอร ดิษฐเต้ยหลวง
150. คุณ รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล200. คุณ อุษณา อุดมสินธร

เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แจ้งมาเป็นเท็จ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล และสามารถร้องขอคืนของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ
  3. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ เนื่องจากสถานการณ์ (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบาย Work from Home ของรางวัลอาจถูกจัดส่งล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  4. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  5. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
  6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด