ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ สภาวะการทำงานของคุณในช่วงโควิด-19

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ สภาวะการทำงานของคุณในช่วงโควิด-19
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 1-100

1. คุณ รชยา แก้วกิตติ51. คุณ ศกลวรรษ หาเรือนศรี
2. คุณ ธีรบูลย์ วชิรศรีสุนทรา52. คุณ อุษา วันสุดล
3. คุณ พัชรา อินณรงค์53. คุณ ชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง
4. คุณ วันวิสา ใจชื้น54. คุณ สุวรรณ จันทสาร
5. คุณ อรุณโรจน์ พวงพรศรี55. คุณ วรกานต์ ฉัตรแก้ววรกุล
6. คุณ วีระพัฒน์ แทนจำหลัด56. คุณ ปุณญดา วาจาสัตย์
7. คุณ ซูไวบะห์ ยาโงะ57. คุณ Pospakorn Chananwong
8. คุณ ปกรณ์ แก้วกัญญา58. คุณ Siripailin Kosonpisit
9. คุณ นิตย์วิริศ กุลวโรตตมะ59. คุณ คณิกรณ์ เส็นหมุด
10. คุณ กัณฐิตา ตำสารี60. คุณ อารยา ประยูรศร
11. คุณ Kanokwan Tamkittigul61. คุณ พิมพ์ชนก พันธุ์ชาติ
12. คุณ มาริษา แย้มจันทร์62. คุณ ปาลิดา เติมอัครถาวร
13. คุณ เรืองวิชญ์ เหลืองอานันต์63. คุณ วริศรา หลักเพชร
14. คุณ ภัทรภณ ยั่งยืนอมรฤทธิ์64. คุณ ปณิดา อู่ไทย
15. คุณ ธีระพนธ์ กันณีย์65. คุณ ขวัญพิมล อุ่นเมือง
16. คุณ ณิชกานต์ ทวีลาภ66. คุณ กิตยาภรณ์ เพ็งอร่าม
17. คุณ จิรภัทร์ แก้วนาคแนว67. คุณ Nattawat Thongcharoen
18. คุณ จรรยา หมื่นรังษี68. คุณ ศิราวรรณ ขุนเณร
19. คุณ ดณอัศม์วัช ผูกไมตรี69. คุณ ชญานิศ อภิบาลมงคล
20. คุณ นันท์นภัส ธีรโรจน์เดชาชัย70. คุณ พฤกษชาติ ปานใจ
21. คุณ ศรัทธาวุธ ตั้งประคองกุล71. คุณ Trairat Chaengthaisong
22. คุณ สุชาดา ใจชื้น72. คุณ จีรพร ชุณหสุวรรณ
23. คุณ พงษ์ศักดิ์ ประคองจิตร73. คุณ Panaray Luphaiboon
24. คุณ สุวิมล มากบุญ74. คุณ อินธิราภรณ์ รักประกอบกิจ
25. คุณ เดือนเพ็ญ ใจเย็น75. คุณ ปนัดดา เจริญรัตน์
26. คุณ ปาริฉัตร เชื้อวงษ์ดี76. คุณ จามรี อัมพุชินี
27. คุณ ฐิตินันท์ สุปรียาพร77. คุณ อัครเดช ภาสบุตร
28. คุณ เกษรา เปล่งวิทยา78. คุณ หัตถมาศ กิตติธงโสภณ
29. คุณ ปภาณิน กิตติเสาวลักษณ์79. คุณ อิสริยาภรณ์ สิงหศิริ
30. คุณ อิสรีย์ ปรีดานกูลพงศ์80. คุณ Chotiros Holman
31. คุณ ธนาวุฒิ สุนทรกระจ่าง81. คุณ พีรญา ผ่องศาลา
32. คุณ วรวิทย์ ปุณณมาพงศ์82. คุณ วงจันทร์ คูณศรีสุข
33. คุณ บุญรักษ์ นิมิตวรกุล83. คุณ เยาวเรศ เตชะ
34. คุณ Abhidit Utidthammasak84. คุณ จุฑามาส วิจารณ์
35. คุณ อุไรวรรณ พรมทองแก้ว85. คุณ รุจิรา ปัญญาสุทธิรักษา
36. คุณ ทิพยรัตน์ เทียนตระกูล86. คุณ กิตติพจน์ เพ็งศรี
37. คุณ สุภาพร เสาวภาคย์อดิศักดิ์87. คุณ Jariya Tongsrinun
38. คุณ กัลยรัตน์ กิตติเสาวลักษณ์88. คุณ Chutidech Sukunakornwong
39. คุณ Chaiwat Nawachartkasem89. คุณ ศุภสุตา สุขรัตนาชัยสกุา
40. คุณ น้ำผึ้ง เจริญฟุ้ง90. คุณ Kantinant Rattanasoontarakorn
41. คุณ กฤตยาพร ชาวังเย็น91. คุณ สุวลีย์ หนูคง
42. คุณ อัมพร งามบุญ92. คุณ ณัฐสุดา สุวรรณเกตุ
43. คุณ วศิน ตันตระกูล93. คุณ ณัฐชา พิพัฒน์ฐิติกร
44. คุณ ชนิดา เลิศเสถียรชัย94. คุณ ณิชมน หริวงศานุภาพ
45. คุณ พุสดี สิริวัชระเมตตา95. คุณ Jindapa Podang
46. คุณ ธยาน์ อังธนานุกุล96. คุณ ธภาภัค รัตนสุขโชค
47. คุณ ทรงฤทธิ์ หิรัณย์อนุรักษ์97. คุณ อุทัยวรรณ ผ่อนผกา
48. คุณ Kodchakorn Nakarawat98. คุณ ศุทธนุช ชมภูศรี
49. คุณ สมจิตร นันทลักษณ์สกุล99. คุณ ฟอร์ม แหกาวี
50. คุณ ปัณณวัชร์ รวีพัชร์ธนคุณ100. คุณ พรสุดา บุราณรมย์

ผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 101-200

101. คุณ ก้องเกียรติ คุณาสถิตย์ชัย151. คุณ นาตยา ดวงกางใต้
102. คุณ มนตรี ดวงวิเชียร152. คุณ ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล
103. คุณ วิเชียร บุราณรมย์153. คุณ พรรษสิริ ลิมปะพันธุ์
104. คุณ WATTAGON RANGSIROCHANA154. คุณ อัจฉราภรณ์ สุริวงศ์
105. คุณ ณิวดี คล้ายมงคล155. คุณ ปารมิตา สมทบบารมี
106. คุณ สุพิชญ์พร ปกาสิต156. คุณ พันธินันท์ พระวิสัย
107. คุณ พัฒนะ วรรณสิงห์157. คุณ ภาณุกา มิตศิลปิน
108. คุณ ณัฐกฤตา วัฒนธรรม158. คุณ อรวลี กัลยาวงศ์
109. คุณ Parichat Kaewkhiaw159. คุณ ฉลอง กัลยาวงศ์
110. คุณ นารีทิพย์ โต๊ะเด็น160. คุณ กานต์พิชชา สุคนธามัย
111. คุณ Nanthaka Rungrojwittayakul161. คุณ ธนัชชา จรูญธรรม
112. คุณ พิมพ์ลภัฐ บุรพัชญ์ปริญฎา162. คุณ จักรกฤษณ์ ประโพธิ์ทัง
113. คุณ ดรุณี บุญโสม163. คุณ จนัญญา เจริญผล
114. คุณ ยุทธกร แซ่ฮ่อ164. คุณ อภิชาติ กุลเสฏฐวุฒิ
115. คุณ ปัทมาภรณ์ จีรพรบัณฑิต165. คุณ กิตติศักดิ์ แสนท้าว
116. คุณ อิสรี สราญจิตร์166. คุณ Chonticha Minmukda
117. คุณ ปณิชา เกษมหฤทัยสุข167. คุณ พัฏฐ์รดา นาใจ
118. คุณ อรพิสาข์ พ่วงโต168. คุณ ชัยศิริ จันทะสิม
119. คุณ นภัทร กรรณธรณ์169. คุณ ดวงกมล กิติโสภากุล
120. คุณ อภิชัย เรืองแก้วสกุล170. คุณ นภัทร พรมโสภา
121. คุณ กัญญาพรณ์ สิทธิ์กูล171. คุณ กนกทิพย์ จุ้ยเสงี่ยม
122. คุณ อัญชลี เผ่าพันธ์172. คุณ พิสัณห์ ชุมศรี
123. คุณ เปมิกา กระออม173. คุณ ทิพวรรณ คุณเผือก
124. คุณ เสกศักดิ์ ดวงมณี174. คุณ วิรดา เตชะไชยชนะ
125. คุณ Supichaya Pattanapanitchai175. คุณ อัมพาพร ใจดี
126. คุณ ทิพยวรรณ จักรเทพวงศ์176. คุณ Chaiyawut Chokemangmee
127. คุณ นันทพร อุดมธนศักดิ์177. คุณ ธานี นันทศิรนาท
128. คุณ ดารารัตน์ คนล้ำ178. คุณ ฐานันดร สุวรรณลุง
129. คุณ วิทยา มุงคุณ179. คุณ Pornpimon Satangput
130. คุณ ศศิกานต์ อ่านไทยสง180. คุณ อภิชาติ ธนานันท์
131. คุณ Chanitsata Thitathana181. คุณ ยลดา นันตติกูล
132. คุณ patcharin chanookkun182. คุณ ณัชพล แซ่ลิ้ม
133. คุณ ธัญญพร สถาพรนิรัติศัย183. คุณ สิริพร ไตรรัตนวนานนท์
134. คุณ Jirapat Gulsavate184. คุณ Thanasate Prasongsook
135. คุณ PANNAPHORN SIRIPHUTTHAPHORNCHAI185. คุณ วรวุฒิ เพชรายุธพร
136. คุณ จิรศักดิ์ พรมมินทร์186. คุณ สหรัฐ บุตรทิพย์
137. คุณ พศวีร์ เกษมพลวิวัฒน์187. คุณ อรนุช ศรีชัยมัธยมผล
138. คุณ Chootirat Lerdudom188. คุณ Chananchida Prompa
139. คุณ สิริณัฏฐ์ เกศวรกิตติ189. คุณ อนุชา ไซที
140. คุณ ปิยะธรรม อึ้งเศรษฐพันธ์190. คุณ ณิสุทธญาณ์ อัจฉดาพิมุกต์
141. คุณ อรนุช โตดำรงรัตน์191. คุณ ภัทรติพงษ์ วุฒิชัย
142. คุณ รุ่งฤดี สราญฤทธิชัย192. คุณ พิชญาจ์ล วิริยะวิภาต
143. คุณ อรนิชา โตเต็มที่193. คุณ กฤษฎา รัชดานุรักษ์
144. คุณ จิรศักดิ์ อาวรณ์194. คุณ chanyut deyoungram
145. คุณ ทักษพร นำรวมวงศ์195. คุณ ขวัญชนก เด่นปิยะวิจิตร
146. คุณ อรรถพล แก้วรักษ์196. คุณ Patrada Aunkamol
147. คุณ โชติอนันต์ มลังเมลือง197. คุณ ณปภาพัชร์ สิริธรรมานุวงค์
148. คุณ นาฎวดี สราญชื่น198. คุณ สุปราณี จันทสิทธิ์
149. คุณ อัจฉรี อลงกรณ์ประดับ199. คุณ พินิต ชลิตาภานุกุล
150. คุณ Narongsak mepin200. คุณ ธัชชัย คำพิทักษ์

เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศผล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ และให้สิทธิ์บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร คลิก ยืนยันสิทธิ์
  3. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ หลังจากสถานการณ์ (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
  4. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  5. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
  6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
เทรนด์งานยอดฮิตและเงินเดือน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด