ทำงานให้มีระบบ ใช้ชีวิตแบบ smart work ด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

ทำงานให้มีระบบ ใช้ชีวิตแบบ smart work ด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เมื่อพูดถึง ทักษะแห่งอนาคต สำหรับคนทำงานในยุคดิจิทัล Analytical Thinking skill เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากว่า ต้องมี ! ถ้าอยากตามโลกให้ทัน ไม่ตกยุค และเป็น Soft skill ที่มีความจำเป็นทั้งในการทำงานและในการใช้ชีวิต มาดูกันดีกว่าว่า ทักษะนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และจะฝึกให้มีสกิลคิดแบบนี้ได้อย่างไร

ทำงานให้มีระบบ ใช้ชีวิตแบบ smart work ด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

Analytical Thinkingคือ การคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะ โดยเน้นไปที่การแยกองค์ประกอบออกมาเป็นข้อย่อย ๆ เพื่อให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนและครบถ้วนยิ่งกว่าเดิม แล้วค่อยนำองค์ประกอบและรายละเอียดเหล่านั้นมาคิดวิเคราะห์แบบเป็นเหตุเป็นผล

การคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะ จะช่วยให้สามารถตีความข้อมูลหรือโจทย์ที่ได้รับมาได้ สามารถทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ และวิเคราะห์โดยใช้เหตุและผลเป็นตัวตั้งได้อย่างละเอียด ส่งผลให้สามารถมองเห็นต้นตอของปัญหาที่แท้จริง สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด และเพิ่มความสามารถในการวางแผนการทำงานที่ดี ซึ่งเป็นวิธีคิดที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดีของการคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะ

  • มองเห็นต้นตอที่แท้จริง

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในงาน การคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะจะช่วยให้สามารถมองเห็นต้นตอของปัญหาที่แท้จริงได้ ผ่านการคิดวิเคราะห์แบบเป็นเหตุเป็นผลและทำความเข้าใจสถานการณ์ ยิ่งเมื่อเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทักษะนี้จะทำให้ไม่ด่วนสรุปจนเกินไป จนแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

  • คาดการณ์ปัญหาได้แม่นยำ

การคิดเชิงวิเคราะห์จะทำให้สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมองเห็นจุดบอดที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนที่จะนำมาซึ่งปัญหาในอนาคตได้ดีขึ้น และยังช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาได้ดี รู้ว่าต้องแก้ตรงจุดไหนถึงจะทำให้ปัญหาคลี่คลาย หรือสามารถวางแผนทางแก้เผื่อเอาไว้ได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิด

  • รู้จักจัดลำดับความสำคัญ

เมื่อได้รับงานมา การคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะจะช่วยให้สามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นข้อย่อย ๆ ได้ดีขึ้น ช่วยให้สามารถเอาไปจัดเรียงลำดับความสำคัญ ว่างานไหนควรทำก่อน หรืองานไหนควรทำที่หลังได้ ทำให้การทำงานลื่นไหนจากการวางแผนการทำงานและกระจายงานสู่คนที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

  • เสริมสร้าง Growth Mindset

ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลช่วยให้สามารถเข้าใจถึงต้นตอของความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง และเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นอย่างมีหลักการ ช่วยให้เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาและเสริมสร้างวิธีคิดแบบ Growth Mindset ที่จะทำให้ครั้งต่อไปสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ดีขึ้น

วิธีฝึกคิดเชิงวิเคราะห์แบบการคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะ

เมื่อเจอกับปัญหา หรือได้รับมอบหมายงานที่มีความซับซ้อน ลองฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้

  1. วิเคราะห์ข้อมูล

เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาก่อนเป็นขั้นตอนแรก ดูว่าตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่ อะไรเป็นจุดเด่น จุดด้อย มีองค์ประกอบไหนบ้างที่สำคัญและส่งผลกระทบอย่างชัดเจน และสิ่งไหนคือใจความสำคัญของปัญหาหรืองานที่ได้รับมอบหมายมา

  1. ย่อยปัญหาเป็นข้อเล็ก ๆ

ปัญหาใหญ่หรืองานที่ซับซ้อนอาจดูยากและทำให้สับสนได้ง่าย ลองเปลี่ยนมาเป็นการแบ่งปัญหาออกเป็นข้อย่อย ๆ หรือตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ เป็นขั้น ๆ จะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น หรือสามารถทำงานที่ซับซ้อนให้สำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นกว่าเดิม

  1. รวบรวมข้อมูล

นอกจากข้อมูลที่ได้มาเบื้องต้นแล้ว การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจปัญหาหรืองานที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถามผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง หรือการค้นคว้าหาข้อมูลผ่านเอกสารหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันเพิ่มเติม ก็จะทำให้สามารถมีข้อมูลมาเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้นกว่าเดิม

  1. ระบุปัญหาให้ชัดเจน

ลองลิสต์ปัญหาที่เจอหรือ “อาจจะ” พบเจอในอนาคตออกมาเป็นข้อ ๆ ไม่ว่าปัญหานั้น ๆ จะมาจากคน กระบวนการ ข้อมูล หรืออะไรก็แล้วแต่ เพื่อทำให้สามารถเห็นปัญหาทั้งหมดได้อย่างละเอียดและครบถ้วน

  1. ระบุต้นตอของปัญหา

เมื่อมีลิสต์รายการปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้ว ค้นหาต้นตอหรือเหตุแห่งปัญหาเพิ่มเติม ระบุให้ได้ว่าปัญหานั้น ๆ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เมื่อรู้ต้นตอแล้วก็จะสามารถหาวิธีแก้ไขที่ดีขึ้นได้

  1. จัดระเบียบข้อมูลที่ได้รับ

เมื่อมองเห็นปัญหา รู้ต้นตอปัญหา และรวบรวมข้อมูลมามากพอแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเรียง วิเคราะห์ และมองหาความเชื่อมโยง เพื่อที่จะได้นำไปสู่มุมมองที่ลึกซึ้ง การสร้างข้อสรุปที่ครอบคลุมและไอเดียใหม่ ๆ ไปใช้ในการทำงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อไป

Analytical Thinking เป็นทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน การฝึกคิดเชิงวิเคราะห์บ่อย ๆ จนเป็นนิสัยจะทำให้สามารถตีโจทย์ปัญหาและงานได้ดีขึ้น มีความคิดโดยใช้เหตุผลที่อิงตามหลังข้อเท็จจริงและข้อมูลมากกว่าอารมณ์ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยกว่า ใครมีทักษะนี้ติดตัว ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนเร็วแค่ไหน คุณก็จะไม่เป็นคนที่ตกยุคอย่างแน่นอน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/fixed-mindset/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-growth-mindset-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/agile-mindset/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/mindset-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/systematic-thinking/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด