16 Soft Skills เช็กลิสต์ สำหรับคนทำงานที่ควรมีในปี 2023

16 Soft Skills เช็กลิสต์ สำหรับคนทำงานที่ควรมีในปี 2023
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ในโลกยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่าจะตกงานหรือไม่หากไม่รู้จักพัฒนาตัวเอง หรือควรมีทักษะแบบไหนที่จะทำให้อยู่รอดในโลกแห่งการทำงานที่นับวันเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทและสามารถทำงานได้คล้ายกับมนุษย์จริง ๆ เข้าไปทุกที

ไหน ๆ ก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้ว JobsDB เลยจะชวนคุณมารู้จัก 16 Soft Skills เช็กลิสต์สำหรับคนทำงาน ว่าสกิลไหนบ้างที่คุณควรมีในปี 2023 เพื่อให้คุณสามารถทำงานเป็นนายหุ่นยนต์หรือ AI ได้โดยที่ไม่ถูกแย่งงานไป

 1. Critical Thinking ทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ทักษะในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล หาข้อมูลที่เชื่อถือ และมีความเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ ทักษะนี้จะช่วยให้สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล และมองหาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งจำเป็นมาในยุคที่ข้อมูลมีมากมายมหาศาลอย่างเช่นทุกวันนี้
 2. Judgment and Complex Decision Making ทักษะในการตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อน คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดจากผลของการตัดสินใจ ทำให้สามารถตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเหตุการณ์หรือปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อย ๆ ในโลกของการทำงาน และจะมีมากขึ้นเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ

 3. Emotional Intelligence (EQ) and Empathy ความฉลาดด้านอารมณ์และความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น คือ ความสามารถในการตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเอง และสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ตัวเองได้ รวมไปถึงความสามารถในการรู้และเข้าใจอารมณ์คนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นทักษะที่จะเป็นมากในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญของคนเป็นผู้นำในองค์กรอีกด้วย

 4. Creativity ทักษะความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถที่จะจิตนาการ และสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ในการทำงาน การแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น

 5. Collaboration and Teamwork คือ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม เพราะงานส่วนใหญ่มักต้องอาศัยการทำงานร่วมกันหลาย ๆ คน งานจึงจะสำเร็จได้ด้วยดี ทำให้ความสามารถในการทำงานเป็นทีมเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็น ต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไม่ลืมที่จำทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด

 6. Interpersonal Communication Skills ทักษะการสื่อสารระหว่าบุคคล คือ ความสามารถในการรู้จักรับฟังและเข้าใจผู้อื่น เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น และสามารถที่จะสื่อสารความคิดหรือไอเดียของตัวเองออกไปให้เพื่อนร่วมทีมร่วมปถึงหัวหน้าและลูกน้องเข้าใจได้

 7. Working in Gigs ทักษะการทำงานแบบฟรีแลนซ์ คือ รู้จักที่จะจัดสรรการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ โดยไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ อย่างการทำงานประจำ ซึ่งอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่ากับการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทำงานเฉพาะเรื่องเป็นครั้งคราวไป การทำงานแบบ Gigs ก็อย่างเช่น ฟรีแลนซ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงและรับงานเป็นโปรเจกต์ไป โดยอาจจะเป็นตัวคุณเองที่เป็นผู้จ้างงานแรงงานแบบ Gig หรือจะผันตัวเองมาทำงานเป็น Gig ก็ได้ ประเด็นก็คือไม่ยึดติดกับรูปแบบการทำงานแบบเดิม ๆ

 8. Adaptability and Flexibility ทักษะในการปรับตัวและยืดหยุ่น คือ การมี Mindset ที่ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่แทบจะตลอดเวลา

 9. Cultural Intelligence and Diversity Consciousness ทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรมและการตระหนักรู้ถึงความหลากหลายในสังคม เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็น เพราะสังคมทุกวันนี้มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมมากเนื่องจากคนกล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน และการยอมรับในความหลากหลายนี้จะทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักเปิดรับไอเดียและความคิดใหม่ ๆ จากคนอื่น ไม่ด่วนตัดสินและยอมรับคนจากผลงานจริง ๆ

 10. Ethical Awareness ทักษะความตระหนักรู้ทางจริษธรรม หรือ ความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้หลักจริยธรรมเข้ามาเป็นหนึ่งในพื้นฐาน และต้องมีความเข้าใจในจริยธรรมของงานนั้น ๆ ที่กำลังทำอยู่ เพื่อเป็นหลักยึดเมื่อต้องตัดสินใจอะไรที่จะมีผลต่อคนในวงกว้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีผลกระทบด้านจริยธรรม

 11. Leadership ทักษะการเป็นผู้นำ เป็นอีกหนึ่ง Soft Skill ยอดฮิตตลอดกาล เพราะเป็นความสามารถที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการนำทีมให้ทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ยังทำให้ทีมมีความเต็มใจที่จะร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ

 12. Managing the Brand of YOU and Networking ทักษะการบริหารภาพลักษณ์ส่วนตัวและการสร้างเครือข่าย คือ ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น จนกลายเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือกันได้ในอนาคต และความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์

 13. Time Management ทักษะการบริหารเวลา คือ ความสามารถในการจัดสรรและใช้เวลาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 14. Curiosity and Continuous Learning ทักษะความใฝ่รู้และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ คือ ความสามารถในการรักษา growth mindset ให้อยู่กับตัวอยู่เสมอ มีความสงสัยใคร่รู้ และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ทั้งในเรื่องใหม่ ๆ และทักษะใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

 15. Embracing and Celebrating Change ทักษะในการยอมรับและยินดีกับการเปลี่ยนแปลง คือ ความสามารถในการยอมรับ สามารถรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาให้ชีวิตอยู่เสมอได้เป็นอย่างดี

 16. Looking After Yourself ทักษะในการดูแลตัวเอง คือ ความสามารถจัดการชีวิตให้มี Work-life balance ได้ โดยที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ และก็ยังมีเวลาที่จะดูแลทั้งสุขภาพการและสุขภาพใจของตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่กระทบกับงาน

ตอนนี้ลองมาสำรวจตัวคุณเองดูว่า คุณมีสกิลไหนแล้วบ้าง และมีสกิลไหนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ ปี 2023 แล้ว ก็ปรับเปลี่ยนตัวเอง ฝึก Soft Skills ที่คุณยังไม่มีหรือยังทำได้มีดีพอดู เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองได้เรียนรู้สกิลใหม่ ๆ และยังได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นแรงงานคุณภาพที่บริษัทไหน ๆ ก็อยากได้ตัวไปร่วมงานด้วย

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​
ความอยู่ดีมีสุขในที่ทำงาน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด