โบรกเกอร์ที่ดี

โบรกเกอร์ที่ดี
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

โบรกเกอร์ที่ดี ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ใน 2 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับบริหารโดยผู้บริหาร รวมถึงกรรมการ จะต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในธุรกิจหลักทรัพย์ ที่สำคัญ คือ ต้องมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

  และความมั่นคงของระบบตลาดทุนโดยรวม นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ของบริษัทและของตน

 2. ระดับปฏิบัติการจะต้องมีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ และหากมี ข้อกำหนดให้หน้าที่ใดต้องกระทำโดยผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ ก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น

การเป็นโบรกเกอร์ที่ดี จะต้องสามารถให้คำแนะนำที่มีคุณภาพแก่ผู้ลงทุนได้ ทั้งนี้ คุณผู้ลงทุนสามารถพิจารณาคุณภาพของคำ แนะนำได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้

  1. เป็นไปตามหลักวิชาและสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้เช่น จากงานวิจัยของบริษัท จากข่าวที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริง หรือหากเป็นการให้ความเห็นส่วนตัวก็ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอย่างชัดเจนด้วย
  2. สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการลงทุน ความสามารถในการรับความเสี่ยง ตลอดจนฐานะทางการเงิน ของผู้ลงทุน
  3. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยไม่แนะนำ เชิญชวน หรือรับที่จะบริหารบัญชีในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการซื้อขายบ่อยเกินความจำเป็น โดยหวังส่วนแบ่งค่านายหน้าจากการซื้อขายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงส่วน ได้เสียที่โบรกเกอร์ หรือเจ้าหน้าที่การตลาดมีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนรับคำสั่งซื้อขายด้วย


โบรกเกอร์ที่ดี โบรกเกอร์ที่ดีควรมี “CLASS A”

   • Capital ฐานะมั่นคง
   • License ดำรงใบอนุญาต
   • Advice สามารถแนะนำ
   • System & Control ทำระบบดี
   • Staff มีบุคลากรเชี่ยวชาญ
   • Arbitration ยินดีเข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ จะเริ่มจากการที่ ผู้ลงทุนไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ ดังนั้น หน้าที่ในเบื้องต้นของ โบรกเกอร์ ก็คือต้องศึกษาข้อมูลเฉพาะของคุณผู้ลงทุนให้ครบถ้วน เช่น ฐานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายให้ และจะต้องให้คำแนะนำ การลงทุน ที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณผู้ลงทุน แต่ละคน หลังจากผ่านขั้นตอนการเปิดบัญชี ซึ่งจะทำให้คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่านโบรกเกอร์ได้แล้ว หน้าที่ของ โบรกเกอร์ในประการต่อมา ก็คือ การรับส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบของตลาดหลักทรัพย์ให้คุณ การให้คำแนะนำตลอดจนข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณ การติดตามสิทธิประโยชน์ที่คุณ ในฐานะผู้ลงทุนพึงได้รับจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ รวมถึงการเก็บรักษาทรัพย์สินของคุณ ให้ปลอดภัยอยู่เสมอด้วย

คุณสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านคำแนะนำของโบรกเกอร์ได้จากผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ ในการใช้บริการของโบรกเกอร์รายนั้นมาแล้ว รวมทั้งสามารถตรวจสอบประวัติการกระทำอันไม่เหมาะสมได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ด้วย ทราบทุกเดือนที่มีรายการ และในการให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายทางโทรศัพท์โบรกเกอร์จะต้องมีระบบอัดเทปบันทึกเสียงไว้ทุกครั้ง

เพื่อไม่ให้ลูกค้าถูกเอารัดเอาเปรียบ โบรกเกอร์จะต้องมีระบบจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบป้องกันการรั่วไหล ของข้อมูลภายในและการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงต้องมีหน่วยงานควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท ประการสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือ ระบบจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าเมื่อได้รับความเสียหายหรือไม่พอใจในบริการ โดยข้อร้องเรียนของลูกค้าจะต้องได้รับการแก้ไขอย่าง รวดเร็วและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทของโบรกเกอร์ที่มีกรรมการอิสระประกอบอยู่ด้วยจะทำให้ผู้ลงทุนเชื่อมั่นได้มากขึ้นว่า ระบบการปฏิบัติงานและการควบคุม การปฏิบัติงานของโบรกเกอร์นั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของโบรกเกอร์ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด