เงื่อนไขในการลงทุน

เงื่อนไขในการลงทุน
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เงิน หรือผลประโยชน์ (Capital gain) ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ มีเงื่อนไขอย่างไร jobsDB ขอเฉลยให้เข้าใจ ดังนี้

  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน
  • ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดทุพพลภาพหรือ เสียชีวิต ในระหว่างถือหน่วยลงทุน (กรณีทุพพลภาพ ต้องมีแพทย์ที่ทางราชการ รับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพ)

เงื่อนไขการลงทุน ถ้าผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน หรือทุพพลภาพสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน

  • ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นต่อไป
  • ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

การคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน ผลประโยชน์ และการหักเงินลงทุนแต่ละรายการ เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ่งไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นใช้ตามวิธีการ“เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO)

ถ้าผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทำผิดเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะต้อง

  • ชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาของเงินลงทุนจำนวนที่ขายคืนบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุนในแต่ละครั้งโดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร (อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน)
  • นำเงิน หรือผลประโยชน์ (Capital gain)ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นไปรวมกับเงินได้อื่นๆที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้นเพื่อเสียภาษี

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละปีภาษี เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นเพื่อเสียภาษีเงินได้

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเหมาะสมกับใคร

  • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการผลตอบแทนและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด