รู้จักงบดุล (ตอนที่ 2)

รู้จักงบดุล (ตอนที่ 2)
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ประโยชน์ของงบดุลคือ ทำให้ทราบฐานะการเงินของบุคคลหรือกิจการค้าว่ามีจำนวนเท่าใด และยังทำให้ทราบว่าจำนวนเงินสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ( ทุน ) มีจำนวนเท่าใด

สมการบัญชี(Accounting Equation) สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

โครงสร้างของงบดุลโดยทั่วไปจะแยกแสดงรายการต่าง ๆ ดังนี้

 • สินทรัพย์ จะแสดงรายการเรียงลำดับจากสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสุดไปยังสภาพคล่องต่ำสุด
 • หนี้สิน จะแสดงรายการเรียงลำดับจากหนี้สินที่ครบกำหนดชำระคืนก่อนไปยังหนี้สินระยะยาว
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น จะแสดงรายการเรียงลำดับจากทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และ กำไรสะสม

1. สินทรัพย์หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ เป็นทรัพยากรในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นที่กิจการคาดว่าจะขายหรือใช้ไปในรอบระยะเวลาการดำเนินงานของกิจการ สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายละเอียดในแต่ละรายการดังนี้

 • เงินสดและเงินฝากธนาคาร
 • หลักทรัพย์ในความต้องการยองต้องการของตลาด
 • ลูกหนี้
 • สินค้าคงเหลือ
 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 • เงินลงทุนระยะยาว
 • เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 • ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2. หนี้สินคือ ภาระผูกพันเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งทำให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ แบ่งได้ 2 ประเภทคือ หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน

 1. งบดุล หนี้สินหมุนเวียน เป็นหนี้สิ้นที่จะต้องชำระภายในเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล
 2. หนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นหนี้สินที่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้เกินกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล

ส่วนของผู้ถือหุ้นคือ เงินทุนที่เป็นส่วนของเจ้าของโดยในกรณีที่มีการเลิกกิจการและมีการชำระบัญชีผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิในการเรียกร้องในทรัพย์สินภายหลังที่บริษัทจ่ายชำระหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดของบริษัท แล้วประกอบด้วย 2 รายการคือ ทุนที่นำมาลงเองและกำไรสะสม

ที่มา : http://www.panyathai.or.th

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด