ตรวจสอบสิทธิ ก่อนลดหย่อนภาษีปี 53

ตรวจสอบสิทธิ ก่อนลดหย่อนภาษีปี 53
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในการคำนวณภาษี เพื่อยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ผู้เสียภาษีมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้ผู้เสียภาษี ทำความเข้าใจและตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ว่าได้กรอกรายการต่าง ๆ ตรงตามสิทธิและเงื่อนไขหรือไม่ พร้อมกับแสดงรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วย          เพราะนอกจากจะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดปัญหาเรื่องของการกรอกแบบฯ ที่ผิดพลาดให้น้อยลง โดยเฉพาะในรายที่มีสิทธิได้รับภาษีคืน ก็จะช่วยให้ได้รับการคืนภาษีตามสิทธิ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

สำหรับในปีภาษี 2553 มีมาตรการภาษีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อน ซึ่งมีผลต่อการคำนวณภาษี ดังนี้

1. ค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พักโรงแรมในประเทศ ซึ่งได้จ่ายไประหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

2. ค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามที่จ่ายจริงจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 2 แสนบาท กรณีมีการจ่ายสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินได้ที่ได้รับยกเว้น เมื่อรวมเงินได้จากเบี้ยประกันภัย แบบบำนาญ หลังจากใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินจากเบี้ยประกันชีวิตอื่นแล้วต้องไม่เกิน 5 แสนบาท (กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญฯ บริษัทฯต้องยื่นขอความเห็นชอบจากสำนัก คปภ. (คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร

ตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษี 3. เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบุคคลธรรมดาที่มีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยบริจาคผ่านตัวแทนรับบริจาคที่เป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เช่น สถาบันการเงิน บริษัทมหาชน จำกัด สถานีโทรทัศน์ พรรคการเมือง องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาได้ เมื่อรวมกับการบริจาคอื่นต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

4. คนพิการ (ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ)ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีที่ได้รับเงินได้ฯ ให้ยกเว้นเงินได้ 190,00.- บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

ที่มา : มติชนออนไลน์

More from this category: การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด