ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถามกับ JobsDB

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ผู้ได้รับรางวัล Central Gift Voucher มูลค่า 400 บาท 100 รางวัล

ลำดับที่
1-50
ชื่อ-สกุล ลำดับที่
51-100
ชื่อ-สกุล
1 คุณ Phattiya Mesomsang 51 คุณ Jia Jun Khaw
2 คุณ ชนากานต์ สานนท์ 52 คุณ นภัสสร ตันวัฒนเสรี
3 คุณ Chonjaroen Wanwanich 53 คุณ Thongchad Chinasi
4 คุณ พรรณราย คะวะณะเสวิน 54 คุณ ธนบูรณ์ คำแก้ว
5 คุณ Nitsinee Siritatsawas 55 คุณ ณัฐรดา เติมถาวร
6 คุณ กิตติธัช อติยุทธกุล 56 คุณ ภานุรัฐ ปทีปวณิช
7 คุณ มยุรี จิรทวีวงศ์ 57 คุณ Jirarat Jara
8 คุณ วันทนา แก้วศรี 58 คุณ Wannida Chatchang
9 คุณ Jian Wang 59 คุณ ณัฐธิดา นาคอิ่ม
10 คุณ Jorge Luis 60 คุณ sarawan weerawat
11 คุณ Pannasorn Thianthong 61 คุณ Neursai Kanjana
12 คุณ ธนาวุฒิ พัฒนานุรักษ์สกุล 62 คุณ Designfinn
13 คุณ Porntheera Manoleehakul 63 คุณ พรรณี งามวิไลศิริวงศ์
14 คุณ Thanthip Suratthanyakorn 64 คุณ ทัชชกร อัครวรกุลชัย
15 คุณ วธัญญู มารีย์สิริสกุล 65 คุณ Maithong Wiphoosiri
16 คุณ วรินทร บุญจันทร์ 66 คุณ กรอาภา ตวงเศรษฐวุฒิ
17 คุณ Srinarin Poudpongpaiboon 67 คุณ Varitha Thoonkapbaline
18 คุณ Suwi w 68 คุณ ปัญญ์วราณัช มีบ่อทรัพย์
19 คุณ รมิตา พินธะ 69 คุณ Kuntarachat Tajumrus
20 คุณ ฐปนนท์ เชิดชูศักดิ์สกุล 70 คุณ Karnkawee Nilsittikul
21 คุณ Wilaiwan Sombutjanya 71 คุณ อธิตา บูชาตระกูล
22 คุณ ลัดดาวัลย์ ลีรพงษ์กุล 72 คุณ รัชมาศ พรหมจันทร์
23 คุณ Karntis Rochanavibhata 73 คุณ พนัดดา เนือนสกุล
24 คุณ นงนุช วงศ์อติลักษณ์ 74 คุณ Vichit Tangpanyapinit
25 คุณ นพอนันต์ นิวัฒน์ปิติคุณ 75 คุณ เดชณรงค์ เมธีวุฒิกร
26 คุณ Sukanya Nantatanti 76 คุณ ภิญญาพัชญ์ สะอาด
27 คุณ Witoon Charoenjunmas 77 คุณ วาทินี แน่นชารี
28 คุณ ชาคริยา ทองอัจฉริยะ 78 คุณ สุนทรี มาวงเดือน
29 คุณ Thanwarat Satthapol 79 คุณ Kanawat Chanveerasatien
30 คุณ หทัยลภัส คงซิมเฮง 80 คุณ Kitiya Kongniam
31 บจก.คิตะยามะ ทรีทติ้ง 81 คุณ วรวิทย์ สายคำมี
32 คุณ Mingkwun Ide 82 คุณ อรสิริพิมพ์ อุดทาโกสม
33 คุณ Ittikorn Rattanchart 83 คุณ ศุภนิดา อ่วมประทุม
34 คุณ supannee changchaor 84 คุณ Alice Matsuura
35 คุณ Jirapong Pachanasuwan 85 คุณ ไรวินท์ ศรีธวัช
36 คุณ จันจิรา สมิตานนท์ 86 คุณ Ms.Patsiri
37 คุณ Nattakan Keskowit 87 คุณ Chayanun Mapita
38 คุณ Parima Phongthanaprueks 88 คุณ ธนภรณ์ คำประภัสสร
39 คุณ Wariya Roemaroonrong 89 คุณ ขวัญเมือง นุษพรรณ
40 คุณ kamolkarn phanchaisri 90 คุณ นายพงษ์ธร สุจีรพันธ์
41 คุณ Pisit Sakporrawat 91 คุณ กนกอร ชื่นเจริญ
42 คุณ Oaranuch Daiprom 92 คุณ Kraiwal Kadavanich
43 คุณ Kasidech Kumpoopong 93 คุณ Wanwipa Tangsuwanchai
44 คุณ Pongkorn Phumchaya 94 คุณ ชัชชญา ขจรเดชากุล
45 คุณ วิภาวรรณ วงศ์ภักดีชาติ 95 คุณ Warunya Saelok
46 คุณ ทิวาพร คงกิตติศาล 96 คุณ Ananya Charoenchaichana
47 คุณ ปนภรณ์ สีคำดอน 97 คุณ เมธิณี เจนวิทยาวุธ
48 คุณ อัญชรัตนิ์ จรรยาวัฒนชัย 98 คุณ Srinuan Suphanusont
49 คุณ พิชญาพร อัศวรัตนาพันธ์ 99 คุณ ณยฏา ชวดชุม
50 คุณ จตุพล คำมี 100 คุณ Thirarat Pitakwarodom

 

ผู้ได้รับรางวัล Starbuck Card มูลค่า 400 บาท จำนวน 300 รางวัล (อันดับที่ 1-100)

ลำดับที่
1-50
ชื่อ-สกุล ลำดับที่
51-100
ชื่อ-สกุล
1 คุณ Daungdaroon Pokinakkrakul 51 คุณ Parichart Jaranrak
2 คุณ Thippawan Sonmahachan 52 คุณ Patimoke Suwansompong
3 คุณ ณิชาภัทร ขำมาส 53 คุณ jaruwan niemard
4 คุณ เอกลักษณ์ มูลโคตร 54 คุณ ธันยธรณ์ บุญประเสริฐดี
5 คุณ Siriporn Yowcharoensuk 55 คุณ เมทิกา สุดประเสริฐ
6 คุณ วนารี ส่งเสริม 56 คุณ ปราณี บวรวัฒนวานิช
7 คุณ Pichamon Chunsirirsathaporn 57 คุณ รับขวัญ ปาจีนบูรวรรณ์
8 คุณ พัชรภรณ์ เมธาจีรเวช 58 คุณ Paphichaya Thanomyat
9 คุณ สิริลักษณ์ สินทะเกิด 59 คุณ ปานจิตร์ ฝูงพิทักษ์
10 คุณ วรรณภรณ์ อินทร์ยงค์ 60 คุณ เสาวณีย์ แซ่ฮู้
11 คุณ อุษณีย์ ปัญญวัฒนกิจ 61 คุณ วรพจน์ ก้องเกียรติไกร
12 คุณ Pattarawan Punyokun 62 คุณ Chanunya Rungwithu
13 คุณ ปกรณ์พจน์ สังข์ศิลป์ 63 คุณ นางสาวสมควร สงสี
14 คุณ ผกามาศ สาคร 64 คุณ Apisit Maneeram
15 คุณ พรธิวา จะมัง 65 คุณ Chakrit Phumsuay
16 คุณ สิทธินน สุขายะ 66 คุณ Yositar Chotsangsopon
17 คุณ Kornkanok Choowong 67 คุณ Hafis Laeman
18 คุณ รุ่งโรจน์ เกตุโรจน์ 68 คุณ วีริยา วรวงศา
19 คุณ ธิดารัตน์ ตันเจริญ 69 คุณ สิริยุทธ พึ่งน้ำ
20 คุณ ชยานิษบ์ จิรสินวรารักษ์ 70 คุณ Praewa Chongdarakul
21 คุณ ปริศนา เกิดพุ่ม 71 คุณ มาลิสา พรสุดาชัย
22 คุณ พสธร สุวรรณเกษม 72 คุณ อัจฉราพรรณ คำไชยวงค์
23 คุณ ธนาธิป วิชชุประภา 73 คุณ ชนุพร ดวงชัย
24 คุณ Piyawat Chaisomtrakul 74 คุณ นวมินทร์ บำรุงเวช
25 คุณ ตรีชยา รุ่งโรจน์สารทิศ 75 คุณ ปิยะมาศ พฤษดี
26 คุณ Saranya Thovantana 76 คุณ กนกวรรณ บารมีถาวร
27 คุณ Daroonwan Looruethai 77 คุณ Chomphunek Sapthasrikarin
28 คุณ Nathaphong Unpan 78 คุณ Kantima Chinprakarn
29 คุณ ภัทรพล หุ่นศิลป์ 79 คุณ Monchana Thongsamsipchet
30 คุณ ปัญจภา เรืองสินทรัพย์ 80 คุณ วิทยา พวงอินทร์
31 คุณ Ketsuda Boonpakdee 81 คุณ วิรารัตน์ อั๋นประเสริฐ
32 คุณ Mathira Pakamethanan 82 คุณ นิโรดม วาระนัง
33 คุณ Pornwaran Chalermkittichai 83 คุณ Kanokrat Suvisith
34 คุณ วิชดา อรุณสุขรัตน์ 84 คุณ Pawnnabha Nobhbhakhun
35 คุณ กรกมล นำรอดภัย 85 คุณ nutja jaturaputpituk
36 คุณ Shaowanuch Pimsuwan 86 คุณ Ekkaraj Prasoppol
37 คุณ ดาวเรือง สินทวี 87 คุณ การันต์ กันธิยะ
38 คุณ Amie Liew 88 คุณ Jeeraporn Boonsuan
39 คุณ Narut Boonprasert 89 คุณ Suwimol Panphet
40 คุณ วิกรานนท์ สหายา 90 คุณ อัญชลี วงศ์พิพิธ
41 คุณ จารวี อัศวภูษิตกุล 91 คุณ ชนากานต์ ศรีสุชาต
42 คุณ Wannee Pumprasert 92 คุณ สกลชัย จิระวาณิชย์กุล
43 คุณ Pimnaree Soonthonpongboonnak 93 คุณ Wanlee Nutkham
44 คุณ พิมพ์บุญ พงษ์วัฒนธรณ์ 94 คุณ Yunyong Dejpipatphakdee
45 คุณ กุลกันยา นรเศรษฐสถาพร 95 คุณ Wirakarn karwichai
46 คุณ Thunyaluk Kunthon 96 คุณ ปิยะ จูฑา
47 คุณ พรปวีณ์ ใจชิน 97 คุณ จตุมงคล สิริกาญจนากุล
48 คุณ ชิดชนก เกียรติโพธา 98 คุณ พิมพ์พร ทองพันธ์
49 คุณ Kamonwan Sunprasit 99 คุณ จินดารัตน์ ใยทอง
50 คุณ ชุติกาญจน์ ประจงการ 100 คุณ ปุญดิศา เจริญพิริยะ

 

ผู้ได้รับรางวัล Starbuck Card มูลค่า 400 บาท จำนวน 300 รางวัล (อันดับที่ 101-200)

ลำดับที่
101-150
ชื่อ-สกุล ลำดับที่
151-200
ชื่อ-สกุล
101 คุณ มณฑกานต์ แสวงรัตน์ 151 คุณ เขมรัศมิ์ วุฒิจริยาทัศน์
102 คุณ Nusara Lyn 152 คุณ Thanyaret Junthasee
103 คุณ Tawarat Tanpolgrung 153 คุณ ศุภวรรณ สุทธวิรีสรรค์
104 คุณ พรนา สถาผลสวัสดิ์ 154 คุณ ธนพร เหล่า
105 คุณ Sujitra Sajjathai 155 คุณ โอภาพร แก้วคำ
106 คุณ Sawanee Jitphayomkun 156 คุณ chartlada greechurt
107 คุณ ปรัญญา อิ่มอุไร 157 คุณ Nattaya Thayot
108 คุณ Saowakhon Fungkhachorn 158 คุณ Rawinun Nithisaksatien
109 คุณ Jessada Yip 159 คุณ กชกร เอี่ยมพ่วง
110 คุณ khanjira Khankwa 160 คุณ จินตนา แสงไชย
111 คุณ Nattareewan Sirichantarat 161 คุณ LAMPAE KRASAESOM
112 คุณ อรทัย ศรีโพนทอง 162 คุณ Anusit Dokthaisong
113 คุณ Sirirat Pakawudth 163 คุณ Thanapon Khangtanyakon
114 คุณ นัฐวุฒิ ลุกยี 164 คุณ kantaya udomplon
115 คุณ Nattawat Amsathan 165 คุณ Worachet Thepkham
116 คุณ Banchob Srisuk 166 คุณ พรรทิพย์ภา เศรษฐธรรม
117 คุณ arissara kunatirojana 167 คุณ ชลธิชา ดิษฐภิญโญ
118 คุณ นุชจรี วะการิน 168 คุณ ทิพวัลย์ แก้วเงิน
119 คุณ กรรณิการ์ แซ่เจ็ง 169 คุณ ปวีณา กุศลส่ง
120 คุณ Jutarat Tiraprasert 170 คุณ Noppol Toochinda
121 คุณ Benz Photsawat 171 คุณ ชรินทร์ พรหมวิชัย
122 คุณ Sanchai Jaroenkul 172 คุณ กชนันท์ บุพศิริ
123 คุณ รสริน ทองสุข 173 คุณ Winitta Ruangpermpool
124 คุณ Rachada Frouman 174 คุณ จุมพล สอนตา
125 คุณ Thanundon 175 คุณ สร้อยสลาญ์ วรานิตร์
126 คุณ Nattanicha Kaseamchan 176 คุณ กมลเมธ สินทราพรรณทร
127 คุณ Pornprapun Sriyotha 177 คุณ Krittiyaporn Khanngoen
128 คุณ วิภัทรา สิรินุต 178 คุณ Sasithorn Sangtong
129 คุณ โศภิสร์ นิพิฐรัชนะผล 179 คุณ นรีรัตน์ เซ่งสวัสดิ์
130 คุณ Sineepun Chusin 180 คุณ Watanya Wongvorakul
131 คุณ นุชจรีย์ พิทักษ์อุดมไพศาล  181 คุณ กิตติเดช สุดโต
132 คุณ สุธาวัลย์ 182 คุณ Jirawat Wongchun
133 คุณ Anchalee Muangjaroen 183 คุณ Thanakorn Thipsrimongkol
134 คุณ กฤติมุข จำรูญสาย 184 คุณ นันท์นภัส วงษ์อินทร์
135 คุณ ketsuma Dechdecha 185 คุณ ดวงธิดา สุวรรณเดชา
136 คุณ ริญญาภัทร์ เชาว์กมลพัชร์ 186 คุณ ณัฏฐ์ชาพรรษ สนน้อย
137 คุณ เดือนเพ็ญ จุลละทรัพย์ 187 คุณ Suppatcha Khemsunthorn
138 คุณ สุธิดา นาคพัฒน์ 188 คุณ Nattapon Kaingam
139 คุณ ชัชวดี อุชุปาล 189 คุณ อนิสา ชูศิริ
140 คุณ พีรพงษ์ จิระรัตนานุกูล 190 คุณ เสาวลักษ์ สงแป้น
141 คุณ ธัญวรัตน์ ทับธานี 191 คุณ Aschara Bandsak
142 คุณ ผ่องพรรณ พรหมอินทร์ 192 คุณ จริยา บุญแก้ววรรณ
143 คุณ Trirat Chaiburanapankul 193 คุณ Waraporn Sawatdilon
144 คุณ Noppakes Boonkasem 194 คุณ wannanapa teo
145 คุณ จันทิมา ธนวงศ์จินดา 195 คุณ Tiyakorn Supinna
146 คุณ เมธิณี เจนวิทยาวุธ 196 คุณ ศศินภา ศิริสุข
147 คุณ สิรินุช ทวีธนโชติพันธ์ 197 คุณ porntip chuaynukool
148 คุณ กิรณา จันทรถิรยืนยง 198 คุณ มาลัย จิระเรืองฤทธิ์
149 คุณ Sanhajutha Phewsaard 199 คุณ วีรวิชญ์ ปิติพิทยพัฒน์
150 คุณ ปภากร รัตนธีภัทร 200 คุณ นพมาศ ฉิมเชิด

 

ผู้ได้รับรางวัล Starbuck Card มูลค่า 400 บาท จำนวน 300 รางวัล (อันดับที่ 201-300)

ลำดับที่
201-250
ชื่อ-สกุล ลำดับที่
251-300
ชื่อ-สกุล
201 คุณ Thadsorn Rerkchaidee 251 คุณ สุประวีณ์ แพรพันธุ์
202 คุณ ณัฐวรินทร์ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา 252 คุณ Ann Muanlamai
203 คุณ Lawan Suk-Uea     253 คุณ เกตุแก้ว วุฒิเกษมโรจน์
204 คุณ Anchalee Growse 254 คุณ เอกราช ศรีเอียด
205 คุณ Songwoot Nantawong 255 คุณ ยุวลี บุญเรือง
206 คุณ Pensupa Paradornpakdeemol 256 คุณ Pacharapol Wannasiriluk
207 คุณ Daoumpai Suwattnasilp 257 คุณ Jarinya Boonwong
208 คุณ Krit Gulatnam 258 คุณ Sirikwan Suacharth
209 คุณ นฤวรรณ สุธารักษ์ 259 คุณ Jiraporn Tatiyapornsuk
210 คุณ ปัณณษร เทียนทอง 260 คุณ Aekkapong Buranakiti
211 คุณ ศิริกาญจน์ นิพัทธ์ชลธี 261 คุณ สถิตย์ ศรีรุณ
212 คุณ นพรรณพ สุกันธา 262 คุณ Supreeya Kanikananta
213 คุณ กนกวรรณ เอกวิสป 263 คุณ Sakunkan Seesai
214 คุณ Montira Suriyotrakul 264 คุณ Adisak Kaewrakmuk
215 คุณ รัชดาภรณ์ สัมมาชีพ 265 คุณ ภัทรวุฒิ สมสาย
216 คุณ อัครพล สุริยะวัทนกุล 266 คุณ Chayanin Netphakdee
217 คุณ ดวงฤดี ภูแช่มโชติ 267 คุณ PHRUT WITTAYARPHANPRACHAR
218 คุณ ดวงใจ ตั้งมณีนิมิตร 268 คุณ Suttanut Thaiyanan
219 คุณ ชาดา ท้าวธงไชย 269 คุณ รัตนา แก่นจันทร์
220 คุณ กรรริการ์ ศรีลาอาสน์ 270 คุณ Jirarat Leelawannasilp
221 คุณ rattana inkaew 271 คุณ จันทิรา อักษรศรี
222 คุณ เจนณัฐกานต์ อาภัสสมภพ 272 คุณ Narida Suriyathamrongkun
223 คุณ สาธิต ดวงอาจ 273 คุณ Matee Kobprasertkul
224 คุณ เอกภพ เพ็ญพวง 274 คุณ Nitchkamol Srichan
225 คุณ Sarawoot Chatreechawalkorn 275 คุณ Pathumthip JEENKLAB
226 คุณ ฟาริดา ประจงพันธุ์ 276 คุณ ณัฐสินี ไพฑูรย์ธนกิจ
227 คุณ จิรกุล รัตนสุวรรณ 277 คุณ Pitiporn Sooksawarng
228 คุณ ประสงค์ ติรณวิญญา 278 คุณ นัธกานต์ ดานิสมัน
229 คุณ Thassanawalee Sreechompoo 279 คุณ Araya J
230 คุณ Patcharee Asadornborikarn 280 คุณ สุปราณี สุนทรสวัสดิ์
231 คุณ ลภัสรดา ศักดิ์ศิริรัตน์ 281 คุณ วริยา เริ่มอรุณรอง
232 คุณ Seth POOMDOKMAI 282 คุณ วาสนา เบือดขุนทด
233 คุณ Suchira Keeddee 283 คุณ ศีรณา เงินพจน์
234 คุณ Prempree Rattanakoksung 284 คุณ chananchida leartpha
235 คุณ อิษญา สหะเดช 285 คุณ Poommipat Pumrean
236 คุณ Mookdamas Gabkum 286 คุณ ทัชชกร อัครวรกุลชัย
237 คุณ kanokporn sri 287 คุณ Darawan Panarom
238 คุณ สุรินยา สังสีโว 288 คุณ ปุณณภพ วสุวัฒนานนท์
239 คุณ วรรณสิณี มีแวว 289 คุณ Siraprapa Poungsri
240 คุณ Aroonratt Soontonbura 290 คุณ กนกอร เตชะธโนปจัย
241 คุณ กัลยา ใหม่ปิยะ 291 คุณ Kanarat Chantakul
242 คุณ Anoma Choosawat 292 คุณ Thipthida Sorrapim
243 คุณ Natthicha Phadungwetsawat 293 คุณ Piyaporn Borisuit
244 คุณ พงษ์ธร สุจีรพันธ์ 294 คุณ นงนุช พิณทอง
245 คุณ สุชาดา สำเนียงล้ำ 295 คุณ Suvimol Techasaovapka
246 คุณ วรนันท์ ลิมปสถิรกิจ 296 คุณ ประทานพร เลาหไทยมงคล
247 คุณ Kanokwan Limpitiworakul 297 คุณ sarinta amungma
248 คุณ จิราภรณ์ แก้วนิโฮม 298 คุณ กรรณิการ์ ชลนภาสถิตย์
249 คุณ Supatra Kuarod 299 คุณ Nopchanok Wannawijit
250 คุณ ชัยวัฒก์ ตรียานุรักษ์ 300 คุณ ศศิธร เทียนวัง

เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  • ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แจ้งมาเป็นเท็จ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล และสามารถร้องขอคืนของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ
  • บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ เนื่องจากสถานการณ์ (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบาย Work from Home ของรางวัลอาจถูกจัดส่งล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  • กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถามกับ JobsDB

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top