นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) ผู้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการสุดฉลาด

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational linguistics) เป็นอาชีพที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั้ง IBM  Apple  Facebook  Google และ Microsoft ต่างแสวงหาบุคลากรที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้อัลกอริธึมของเครื่องเพื่อเชื่อมต่อกับภาษามนุษย์ได้ เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการอัจฉริยะที่ช่วยการทำงานอัตโนมัติมากขึ้นและลดขั้นตอนการทำงานของมนุษย์

นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics)

           เดิมทีนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นอาชีพในแขนงหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญในด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language)  แต่ในช่วงที่ผ่านมาด้วยความซับซ้อนมากขึ้นของภาษาด้านคอมพิวเตอร์ จึงได้แยกนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ออกมาเป็นอีกหนึ่งอาชีพ และกำลังเป็นอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลก

          นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นอาชีพที่ต้องนำทฤษฎีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์มาประยุกต์รวมกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความน่าสนใจของอาชีพนี้คือการเป็นผู้พัฒนาและออกแบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษามนุษย์ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจภาษาของมนุษย์ เพื่อทำหน้าที่ในการแปล วิเคราะห์ ภาษาต่าง ๆ แทนมนุษย์นั่นเอง เช่น  เครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) การทำเหมืองข้อความ และแอปพลิเคชัน เป็นต้น

           สำหรับผู้ใฝ่ฝันนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย เปิดสาขาวิชา ‘ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์’ (Computational Linguistics) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวนมาก โดยอาชีพนี้ต้องฝึกฝนทางด้านภาษาศาสตร์มาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ทางการพูดหรือการเขียน และตามวิธีการใช้ภาษา ทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จะถูกแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้

 1. ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ (computer aided corpus linguistics)
 2. การออกแบบโปรแกรมแจกแจงประโยค (parser) ให้รองรับภาษาธรรมชาติ
 3. การออกแบบตัวกำกับ (tagger) เช่น ตัวกำกับชนิดคำ ฯลฯ
 4. การนิยามตรรกศาสตร์แบบพิเศษ เช่น ตรรกศาสตร์ทรัพยากร เพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing หรือ NLP) ฯลฯ
 5. การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาษาฟอร์มอลกับภาษาธรรมชาติในสภาวะปกติ

 

           ทักษะที่นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ควรมี

 1. ภาษาศาสตร์ ผู้ที่เป็น Computational Linguistics ต้องทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาและทำหน้าที่ทางด้านภาษาต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ เพราะข้อมูลภาษามีความซับซ้อนและมีความพิเศษเฉพาะ จึงต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) และโปรแกรมในหาการค้นหา (Search Engines)
 2. การเขียนโปรแกรม เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ว่ามนุษย์ต้องการอะไร ยกตัวอย่างการทำ Chatbot เพื่อให้ สามารถโต้ตอบคำถามได้ โดนหุ่นยนต์ที่สนทนานั้นเข้าใจได้ว่านี่คือคำถามชนิดไหนและโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง  
 3. ทักษะ Natural Language Processing (NLP) หรือด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางด้านภาษา ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและปิดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์
 4. ทักษะทางด้านสถิติ เป็นงานที่ต้องการอาศัยพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาข้อมูลทางภาษาศาสตร์ที่มีจำนวนมาก เช่น สถิติการใช้คำและประโยคเพื่อวิเคราะห์ความเป็นธรรมชาติในการใช้งานและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 5. การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจภาษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาต่าง ๆ และนำไปสู่การการพัฒนาเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation)  และวิเคราะห์ความหมายที่ต้องแสดงผลออกหรือแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น
 6. ความรู้ด้านธุรกิจ ถือว่าเป็นทักษะที่ช่วยให้ Computational Linguistics มีความเข้าใจเป้าหมายในองค์กรหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 

           โอกาสในการหางานที่หลากหลาย

 • การรู้จำเสียง สามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ที่จดจำเสียงพูด หรืออย่างที่เราคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือที่ใช้ซอฟต์แวร์จดจำข้อความ เมื่อเกิดเสียงพูดซอฟต์แวร์จะดำเนินงานตามคำสั่ง หรือฟีเจอร์ Siri ของ Apple เครื่องมือตรวจการสะกดและโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูด
 • สร้างเครื่องแปลภาษา ที่เราใช้กันในปัจจุบันบน Facebook และมีตัวเลือกให้ “แปล” หรือใน Google ที่มีฟีเจอร์ให้เลือกแปลภาษา (google translate) ล้วนแล้วแต่ เป็นฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นจากนักภาษาศาสตร์ ที่เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ถึงวิธีการอ่านภาษาที่เขียนและแปล 
 • Internet of Things มีเทคโนโลยีอัจฉริยะมากมายที่ใช้การรู้จำเสียง เช่น ระบบสมาร์ทโฮมระดับไฮเอนด์ Echo ของ Amazon ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์สั่งงานด้วยเสียงที่สามารถเล่นเสียง (เพลง พอดคาสต์ หนังสือเสียง) การให้ข้อมูลตามเวลาจริงเกี่ยวกับสภาพอากาศ การจราจร ฯลฯ
 • สร้างแชตบอต (Chatbot) บริการลูกค้าซึ่งในปี 2022 แชตบอตจะถูกพัฒนาขึ้นจากนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ให้สามารถโต้ตอบข้อความที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
 • การขุดข้อความในปี 2022 โซเชียลมีเดียต้องการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing หรือ NLP) เพิ่มขึ้น เพื่อวิเคราะห์ความรู้สึกหรือความคิดเห็นและรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • ต่อยอดสู่อาชีพอื่นๆ ได้ เช่น โปรแกรมเมอร์, Data Scientist (นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล) หรือแม้แต่ Data Journalist (นักเขียนข่าวที่วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งต่าง ๆ)

           สำหรับใครที่กำลังมองหางานในสายงานด้านนี้ หรือกำลังมองหาเพื่อนร่วมทีมมากความสามารถ มาช่วยเติมเต็มทีมให้กับคุณ เข้าไปดูกันได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เขียนโปรแกรม ให้เป็นไม่ยาก แค่เริ่มต้นให้ถูก

Python ภาษาเปลี่ยนโลกที่โปรแกรมเมอร์ควรเรียนเป็นภาษาแรก

Metaverse คืออะไร เช็คลิสต์เรื่องสำคัญที่คนไอทีควรต้องรู้

Metaverse เทรนด์ใหม่ที่ทุกบริษัทควรรู้เพื่อมุ่งสู่โลกอนาคต
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) ผู้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการสุดฉลาด

“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะว่างงานด้วยเหตุผลไหน จะถูกให้ออกจากงานหรือออกมาด้วยความสมัครใจ หลายคนก็น่าจะมีความกังวลใจกับความไม...
อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังกระแสและเป็นที่น่าจับตามองในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้น SMEs รวมไปถึงบรรดา Startup ทั้งหลาย เพราะปัจจุบัน...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top