ทำงานให้มีระบบ ใช้ชีวิตแบบ smart work ด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           เมื่อพูดถึงทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทำงานในยุคดิจิทัล Analytical Thinking skill เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากว่า ต้องมี ! ถ้าอยากตามโลกให้ทัน ไม่ตกยุค และเป็น Soft skill ที่มีความจำเป็นทั้งในการทำงานและในการใช้ชีวิต มาดูกันดีกว่าว่า ทักษะนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และจะฝึกให้มีสกิลคิดแบบนี้ได้อย่างไร

ทำงานให้มีระบบ ใช้ชีวิตแบบ smart work ด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

           Analytical Thinking คือ การคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะ โดยเน้นไปที่การแยกองค์ประกอบออกมาเป็นข้อย่อย ๆ เพื่อให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนและครบถ้วนยิ่งกว่าเดิม แล้วค่อยนำองค์ประกอบและรายละเอียดเหล่านั้นมาคิดวิเคราะห์แบบเป็นเหตุเป็นผล

          การคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะ จะช่วยให้สามารถตีความข้อมูลหรือโจทย์ที่ได้รับมาได้ สามารถทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ และวิเคราะห์โดยใช้เหตุและผลเป็นตัวตั้งได้อย่างละเอียด ส่งผลให้สามารถมองเห็นต้นตอของปัญหาที่แท้จริง สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด และเพิ่มความสามารถในการวางแผนการทำงานที่ดี ซึ่งเป็นวิธีคิดที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ข้อดีของการคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะ

  • มองเห็นต้นตอที่แท้จริง

           เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในงาน การคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะจะช่วยให้สามารถมองเห็นต้นตอของปัญหาที่แท้จริงได้ ผ่านการคิดวิเคราะห์แบบเป็นเหตุเป็นผลและทำความเข้าใจสถานการณ์ ยิ่งเมื่อเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทักษะนี้จะทำให้ไม่ด่วนสรุปจนเกินไป จนแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

 

  • คาดการณ์ปัญหาได้แม่นยำ

           การคิดเชิงวิเคราะห์จะทำให้สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมองเห็นจุดบอดที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนที่จะนำมาซึ่งปัญหาในอนาคตได้ดีขึ้น และยังช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาได้ดี รู้ว่าต้องแก้ตรงจุดไหนถึงจะทำให้ปัญหาคลี่คลาย หรือสามารถวางแผนทางแก้เผื่อเอาไว้ได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิด

 

  • รู้จักจัดลำดับความสำคัญ

           เมื่อได้รับงานมา การคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะจะช่วยให้สามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นข้อย่อย ๆ ได้ดีขึ้น ช่วยให้สามารถเอาไปจัดเรียงลำดับความสำคัญ ว่างานไหนควรทำก่อน หรืองานไหนควรทำที่หลังได้ ทำให้การทำงานลื่นไหนจากการวางแผนการทำงานและกระจายงานสู่คนที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

 

  • เสริมสร้าง Growth Mindset

           ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลช่วยให้สามารถเข้าใจถึงต้นตอของความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง และเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นอย่างมีหลักการ ช่วยให้เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาและเสริมสร้างวิธีคิดแบบ Growth Mindset ที่จะทำให้ครั้งต่อไปสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ดีขึ้น

 

วิธีฝึกคิดเชิงวิเคราะห์แบบการคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะ

           เมื่อเจอกับปัญหา หรือได้รับมอบหมายงานที่มีความซับซ้อน ลองฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้

  1.     วิเคราะห์ข้อมูล

           เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาก่อนเป็นขั้นตอนแรก ดูว่าตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่ อะไรเป็นจุดเด่น จุดด้อย มีองค์ประกอบไหนบ้างที่สำคัญและส่งผลกระทบอย่างชัดเจน และสิ่งไหนคือใจความสำคัญของปัญหาหรืองานที่ได้รับมอบหมายมา

 

  1.     ย่อยปัญหาเป็นข้อเล็ก ๆ

           ปัญหาใหญ่หรืองานที่ซับซ้อนอาจดูยากและทำให้สับสนได้ง่าย ลองเปลี่ยนมาเป็นการแบ่งปัญหาออกเป็นข้อย่อย ๆ หรือตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ เป็นขั้น ๆ จะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น หรือสามารถทำงานที่ซับซ้อนให้สำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นกว่าเดิม

 

  1.     รวบรวมข้อมูล

           นอกจากข้อมูลที่ได้มาเบื้องต้นแล้ว การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจปัญหาหรืองานที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถามผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง หรือการค้นคว้าหาข้อมูลผ่านเอกสารหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันเพิ่มเติม ก็จะทำให้สามารถมีข้อมูลมาเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้นกว่าเดิม

 

  1.     ระบุปัญหาให้ชัดเจน

           ลองลิสต์ปัญหาที่เจอหรือ “อาจจะ” พบเจอในอนาคตออกมาเป็นข้อ ๆ ไม่ว่าปัญหานั้น ๆ จะมาจากคน กระบวนการ ข้อมูล หรืออะไรก็แล้วแต่ เพื่อทำให้สามารถเห็นปัญหาทั้งหมดได้อย่างละเอียดและครบถ้วน

 

  1.     ระบุต้นตอของปัญหา

           เมื่อมีลิสต์รายการปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้ว ค้นหาต้นตอหรือเหตุแห่งปัญหาเพิ่มเติม ระบุให้ได้ว่าปัญหานั้น ๆ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เมื่อรู้ต้นตอแล้วก็จะสามารถหาวิธีแก้ไขที่ดีขึ้นได้

 

  1.     จัดระเบียบข้อมูลที่ได้รับ

           เมื่อมองเห็นปัญหา รู้ต้นตอปัญหา และรวบรวมข้อมูลมามากพอแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเรียง วิเคราะห์ และมองหาความเชื่อมโยง เพื่อที่จะได้นำไปสู่มุมมองที่ลึกซึ้ง การสร้างข้อสรุปที่ครอบคลุมและไอเดียใหม่ ๆ ไปใช้ในการทำงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อไป

 

           Analytical Thinking เป็นทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน การฝึกคิดเชิงวิเคราะห์บ่อย ๆ จนเป็นนิสัยจะทำให้สามารถตีโจทย์ปัญหาและงานได้ดีขึ้น มีความคิดโดยใช้เหตุผลที่อิงตามหลังข้อเท็จจริงและข้อมูลมากกว่าอารมณ์ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยกว่า ใครมีทักษะนี้ติดตัว ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนเร็วแค่ไหน คุณก็จะไม่เป็นคนที่ตกยุคอย่างแน่นอน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เปลี่ยนความคิดแบบจำกัด (Fixed Mindset) ให้ก้าวหน้า พร้อมพัฒนาอยู่เสมอ

สร้าง Growth mindset ให้ทีมเวิร์ค เทรนด์ใหม่ของคนวัยทำงาน

ไม่ปรับไม่ได้! Agile Mindset เมื่อโลกเปลี่ยน ความคิดคนทำงานก็ต้องปรับ

10 Mindset ที่ ผู้ประกอบการ ควรมีเพื่อธุรกิจยุคดิจิทัล

เปลี่ยน work hard เป็น work smart ด้วย Systematic Thinking อัปสกิลคิดอย่างเป็นระบบ
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ทำงานให้มีระบบ ใช้ชีวิตแบบ smart work ด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังกระแสและเป็นที่น่าจับตามองในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้น SMEs รวมไปถึงบรรดา Startup ทั้งหลาย เพราะปัจจุบัน...
ในยุคนี้นอกจากที่บริษัทจะต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อมัดใจลูกค้าให้ยังซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ แล้ว การมัดใจพนักงานคนรุ่นใหม่...
ช่วงนี้มนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานออฟฟิศทั้งหลายเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีกันแล้ว ซึ่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top