สอบบัญชี คืออะไร ทำอย่างไรจึงจะได้เป็นผู้สอบบัญชี

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ในการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ นักบัญชี เพราะต้องเป็นคนทำรายการรายรับ ค่าใช้จ่ายภายในบริษัท และภาษีที่ต้องจ่ายรายปี แต่เมื่ออายุงานมากขึ้น งานนักบัญชีอย่างเดียวคงไม่พอ การเพิ่มตำแหน่งให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีก็ดูเป็นเส้นทางที่น่าสนใจ แล้วเส้นทางการเป็นนักตรวจสอบบัญชีจะทำอย่างไรได้บ้าง  บทความนี้ของ jobsDB จะมาให้คำตอบกัน

สอบบัญชี คืออะไร

สอบบัญชี คืออะไร ?

สอบบัญชี คือ การการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐาน อื่น ๆ รวมทั้งใช้วิธี การตรวจสอบอื่นที่จำเป็น โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามแนวทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพ ได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้เพื่อที่ผู้สอบบัญชีจะได้วินิจฉัยและ แสดงความเห็นต่องบการเงินที่กิจการจัดทำ ขึ้นว่า แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการ บัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดและงบการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยหรือแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอหรือไม่

ผู้สอบบัญชีคือใคร?

ผู้สอบบัญชี หรือชื่อเต็มว่า ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า งบการเงินที่บริษัทได้จัดทำขึ้นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลภายนอกบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการตรวจสอบบัญชีได้

ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต

การเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการทดสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี (ก.บช.) ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล ออกข้อบังคับ วางหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อคุมการผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต หรือ Certified Public Accountant (CPA) โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นผู้จบการศึกษาทางด้านการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชีซึ่ง ก.บช. เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  2. เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมาแล้ว
  3. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
  4. มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติของต่างประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้
  5. ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  6. ไม่เคยต้องจำคุกในคดีที่ ก.บช. เห็นว่าอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพ
  7. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  8. ไม่ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่เหมาะสม หรือทำให้ขาดความอิสระในการเป็นผู้สอบบัญชี

โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นนี้แล้ว ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต จะต้องเข้ารับการฝึกหัดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และต้องมีชั่วโมงครบ 3,000 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตด้วยการสอบใน 6 เนื้อหาวิชา ดังนี้

วิชาบัญชี 1

วิชาบัญชี 2

วิชาการสอบบัญชี 1

วิชาการสอบบัญชี 2

วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

สำหรับการเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตนั้นไม่เพียงแต่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับฐานะนักบัญชีของตัวคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างก้าวกระโดด และรวดเร็วอีกด้วย เพราฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าแล้วรีบเตรียมตัวสมัครเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตกันนะครับ สมัครงานนักบัญชีได้ที่นี่ หรือ สมัครงานผู้สอบบัญชีได้ที่นี่

หางานได้ง่ายผ่าน 3 ขั้นตอน (คลิกดูทีละขั้นตอนได้ทันที)

#ให้ก้าวแรกของการทำงานกำหนดเส้นทางชีวิตคุณ
#jobsDB

 

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023สอบบัญชี คืออะไร ทำอย่างไรจึงจะได้เป็นผู้สอบบัญชี

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top