ข้อดีของคนทำงาน Gen X ที่รุ่นน้อง Gen Y และ Gen Z ควรเอาเป็นแบบอย่าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ข้อดีของคนทำงาน Gen X

          น้อง ๆ Gen Y ตามมาด้วยน้องใหม่ Gen Z ที่เพิ่งก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพ เมื่อต้องมาร่วมงานกับรุ่นใหญ่อย่างคนทำงาน Gen X  (กลุ่มคนเกิดปี พ.ศ. 2508 – 2522) อาจต้องประสบพบเจอกับปัญหาช่องว่างระหว่างวัย มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่คนต่างวัยไม่เข้าใจกันเลยแม้แต่น้อย และต้องปรับตัวเข้าหากันอย่างมาก เพื่อจะได้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เอาเป็นว่าทุกฝ่ายต้องลองถอยคนละก้าว แล้วมานั่งจับเข่าทำความเข้าใจ ปรับจูนทัศนคติกันใหม่ อย่าเพิ่งมองว่าพี่ใหญ่อย่าง Gen X โบราณคร่ำครึ ล้าสมัย ไม่ทันใจวัยรุ่น เพราะคนทำงาน Gen X มีข้อดีหลาย ๆ อย่างในการทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งคนทำงานรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง jobsDB จะพาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนคน Gen X ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

1. มุ่งมั่น อดทน พุ่งชนทุกปัญหา

          คน Gen X อยู่ในสังคมการทำงานที่มีคนยุค Gen B (Baby Boomers) เป็นรุ่นพี่ในการทำงาน พวกเขาจึงได้รับอิทธิพลด้านความคิดจาก Gen B เช่น ความมุ่งมั่น ความขยัน และความอดทน หล่อหลอมให้คน Gen X มีนิสัยมีความอดทนสูงมาก สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ก็มีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่ย่อท้อต่อทุกปัญหาและอุปสรรค ขณะเดียวกันความมุ่งมั่นในการทำงานของคน Gen X ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความคุ้มค่ากับสิ่งตอบแทนในการทำงานที่พวกเขาทุ่มเท จึงกล้าที่จะต่อรองเพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานและแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตอยู่เสมอ

2. กล้าคิด กล้าทำ เชื่อมั่นในตนเอง

          จากพื้นฐาน Background ของคน Gen X ที่เติบโตมาในยุคเปลี่ยนผ่านจากยุคแห่งความยากลำบากมาสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความก้าวหน้าและความเจริญของโลกยุคใหม่ พวกเขามีความพร้อมในการใช้ชีวิตมากกว่าคนยุคก่อน ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันตั้งแต่เรื่องเรียนไปจนถึงเรื่องงาน จึงหล่อหลอมให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง สามารถคิดและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเองได้อย่างเด็ดขาด กล้าคิด กล้าทำ กล้าตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจน และยังมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอีกด้วย

          คนวัย Gen X จึงเป็นกลุ่มคนที่มีความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตสูง ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ มีความคิดเปิดกว้าง และชอบพัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้คน Gen X ในปัจจุบันกลายเป็นผู้นำทางความคิดและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้มากมายหลายเรื่อง

3. มุ่งหวังความก้าวหน้า ทั้งตนเองและองค์กร

          อีกหนึ่งอิทธิพลทางความคิดที่คนยุค Gen B ถ่ายทอดไว้ให้คน Gen X ก็คือความจงรักภักดีต่อองค์กร ทำงานหนักชนิดสู้ตายถวายหัว ทุ่มเทให้องค์กรแบบสุด ๆ แต่คน Gen X จะคำนึงถึงความก้าวหน้าในชีวิตของตนเองด้วย ที่ยอมทำงานหนักก็เพื่อเป้าหมายของชีวิตที่มั่นคง พร้อมผลักดันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เรียกว่าบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จทั้งตนเองและองค์กร ความมุ่งมั่นทำงานหนักส่งผลให้คน Gen X เป็นนักวางแผนชีวิตและนักปฏิบัติที่มีระเบียบแบบแผนกับความคิดของตนเอง พวกเขาชอบวางเป้าหมายชีวิตไว้ล่วงหน้าและพยายามทำให้สำเร็จตามความมุ่งหวัง ทั้งการงาน การเงิน การสร้างครอบครัว และการใช้ชีวิตได้ตามใจปรารถนา

4. ยึดมั่นความโปร่งใส ตรงไปตรงมา

          นอกจากการมี Loyalty กับองค์กรแล้ว คน Gen B ยังส่งต่อความคิดด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการทำงานมาถึงคน Gen X อีกด้วย พวกเขาถือว่าคนทำงานไม่ว่าจะหน้าที่ใดต้องมีจรรยาบรรณในการทำงาน เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย ราบรื่น ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด มุ่งหวังในผลประโยชน์สูงสุดของงานและความสำเร็จขององค์กรในภาพรวม ดังนั้นค่านิยมในการทำงานของคน Gen X จึงยึดมั่นในแนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมา และความโปร่งใส พร้อมทั้งเปิดกว้างทางความคิด รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในการ comment ติชม เพื่อนำมาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

5. อยู่กับปัจจุบัน มองโลกตามความเป็นจริง

          คน Gen X เองก็มีความฝันเป็นตัวขับเคลื่อนเป้าหมายชีวิตไม่ต่างจากคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Y Gen Z แต่พวกเขาจะไม่เข้าข้างตัวเองมากจนเกินไป พร้อมพิจารณาถึงความเป็นจริงในชีวิตด้วยว่าสามารถทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้หรือไม่ หากประเมินแล้วว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คน Gen X ก็ยังไม่ละทิ้งเป้าหมาย แต่จะมองหาลู่ทางรอบ ๆ ตัว แสวงหาประโยชน์จากสิ่งรอบข้าง เพื่อนำพาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ เรียกว่ามีแผนสำรองอยู่เสมอ การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ จึงใช้หลักการของความคุ้มค่า ทั้งทางเศรษฐกิจ ความรู้ และความพึงพอใจ มาร่วมตัดสินใจอย่างรอบด้าน คน Gen X มักพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส พร้อมมองอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ว่าเป็นความท้าทาย อีกทั้งยังเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาด เพื่อเป็นบทเรียนให้กับการทำงานหรือการใช้ชีวิตได้อยู่เสมอ

6. เน้นชีวิตที่มีความมั่นคง

          ด้วยความที่คน Gen X มีนิสัยเป็นนักวางแผน และชอบตั้งเป้าหมายในเรื่องต่าง ๆ ของชีวิตอยู่เสมอ พวกเขาจึงมองภาพชีวิตที่ดีในรูปแบบที่มีความมั่นคง บริหารจัดการความเสี่ยงได้ และดำเนินไปตาม step ตามที่ควรจะเป็น คน Gen X จึงชอบทำงานในองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือสูง  มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มั่นคง มีระบบ หลักการ และแนวทางการทำงานที่ชัดเจน พวกเขาเชื่อว่าเมื่อได้มีโอกาสทำงานที่มีความมั่นคงสูง ก็จะส่งผลต่อสถานภาพทางการเงินและการดำเนินชีวิต คน Gen X จึงมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และชอบแข่งขันกันทำงาน เพื่อผลักดันตนเองให้ก้าวสู่ความมั่นคงทั้งด้านหน้าที่การงานและด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจ

          เพราะคน Gen X เป็นกลุ่มคนที่เติบโตขึ้นมาระหว่างกลุ่มคน 2 กลุ่มวัย ทั้ง Gen B และ Gen Y คนยุคเปลี่ยนผ่านอย่างคน Gen X จึงได้ซึมซับจุดเด่นของคนอีก 2 ยุค มาผสมผสานเข้ากับความเป็นตัวของตัวเอง หล่อหลอมเป็นวิธีคิดและการใช้ชีวิตที่มีความโดดเด่นจากคนกลุ่มอื่น และความโดดเด่นนี้ยังส่งผลให้คน Gen X ประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้าน เป็นกลุ่มคนที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในองค์กร พร้อมนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สิ่งดี ๆ หลายด้านที่ได้เรียนรู้จากคน Gen X น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับรุ่นน้องยุคใหม่ในที่ทำงาน ซึ่งกำลังจะเข้ามาเป็นพลังใหม่ในการขับเคลื่อนองค์กร เราจะได้ร่วมกันส่งต่อวัฒนธรรมในการทำงานดี ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้อย่างคน Gen X เคยทำมาแล้ว

แหล่งข้อมูล :  moneyhub.in.th, sara-dd.com

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การปรับตัวในการทำงานแบบสังคมหลาย Gen

วิธีปรับตัวให้เข้ากับการทำงานเป็นทีม

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ข้อดีของคนทำงาน Gen X ที่รุ่นน้อง Gen Y และ Gen Z ควรเอาเป็นแบบอย่าง

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top