Mobility ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายสำคัญไฉน

          เมื่อไดยินคําวา “Mobility” ผูอานหลาย ๆ ทานคงนึกถึง “Job Transfers and Rotation” หรือการโยกยาย และสับเปลี่ยนงาน กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงจากตําแหนงหนึ่งไปปฏิบัติงานอีกตําแหนงหนึ่งที่มีปริมาณงานและความรับผิดชอบใกลเคียงกับตําแหนงเดิม ซึ่งไมแปลกอะไร เพราะผมก็เปนคนสวนใหญที่คิดวา 2 คํานี้มีความหมายเดียวกันมาตลอด แตตอนนี้ผมรูแลวครับวา 2 คํานี้มีนัยยะตางกัน

          วันนั้นผมมีโอกาสฟงอาจารยทานหนึ่งบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อ แลวก็มีเพื่อนรวมหองคนหนึ่งยกมือขึ้นถามอาจารยวา “อาจารยคิดอยางไรครับ ที่บริษัทจะโยกยายพนักงานที่ทำงานประจำอยู่กรุงเทพฯ ไปทำงานที่ต่างจังหวัด (ผมก็คิดในใจวาถาตัวเองโดนสั่งยายแบบนี้ คงคิดหนักนาดูเลย เพราะผมเปนคนคอนขางติดที่ติดถิ่น ขี้กังวลหากตองไปทํางานในที่ที่ไมคุนเคย) เมื่อสิ้นคําถามอาจารยไมตอบวาทานคิดอยางไร แตทานไดหยิบอาชีพพนักงานขายมายกตัวอย่างให้พวกเราฟังซึ่งผมจับใจความได้ว่าพนักงานขายตองเดินทางไปพบลูกคาบอย ๆ ใชไหมครับ เขตใครก็เขตมัน แลวพนักงานขายจะเชี่ยวชาญในพื้นที่ของตนเปนอยางดี เชน รูวาพื้นที่นี้ใครเปนเจาถิ่น เปนผูมีอิทธิพล จะมีวิธีโนมนาวลูกคารายนั้นอยางไรใหซื้อสินค้าของตนเอง เปนตน โดยตองสรางความสัมพันธอันดี สรางความเชื่อมั่นใหกับคนในพื้นที่เหล่านี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรแล้วถ้าวันหนึ่งมีคําสั่งโยกยายพนักงานขายไปทํางานตางจังหวัด ตางที่ ตางถิ่น สวนใหญแลวไมมีใครอยากยายหรอก ใชไหมครับ เพราะตองเสียเวลาหาลูกคาใหม สรางพันธไมตรีใหม สรางความเชื่อมั่นขึ้นมาใหม

โยกย้ายพนักงาน          จากนั้นอาจารย์ก็พูดถึงคำนี้ Mobility หมายความว่า ความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย ไมวาจะเปนยายตําแหนงงาน ยายไปทํางานตางจังหวัด ตางประเทศ หรือทั่วทุกมุมโลก แต Job Rotation จะเป็นการหมุนเวียนสับเปลี่ยนแค่เรื่องงาน ซึ่ง Mobility นั้นจะเหมาะกับองคกรที่มีระบบที่ดี คนที่ยายไปที่ตาง ๆ ก็ไมไดยายไปเพื่อเริ่มตนใหม แตมาตอยอดจากคนที่วางระบบไวแลว ทําใหองคกรเติบโตแบบกาวกระโดดขึ้นเรื่อย ๆ และคนในองคกรก็โตตามไปดวย เหมือนกับพนักงานขายที่ยายไปทํางานในจังหวัดที่ตนเองไมคุนเคยบอย ๆ จากที่ตนเองเคยเชี่ยวชาญอยูพื้นที่เดียว ทีนี้ก็จะเชี่ยวชาญหลายพื้นที่ขึ้นเรื่อย ๆ คนมาใหม่อาจจะหาชองทางการขายไดเพิ่มขึ้นจากคนเกา คนเกาก็ยายไปเปนคนใหมในพื้นที่อื่น และหาลู่ทางการขายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น หรือทำให้เรามีวิธีรับมือกับคนหลายรูปแบบมากขึ้น เมื่อพนักงานในองคกรมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายมากขึ้น ๆ ก็จะทําใหธุรกิจไมอิ่มตัว มีการพัฒนา และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคตลอดเวลา องคกรก็จะเติบโตอยางรวดเร็ว ในขณะที่ Performance ของคนในองคกรก็ดีขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ พนักงานขายคนนั้นอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นพนักงานขายขั้นเทพ เพราะมีทักษะความรอบรูพื้นที่ทั่วทุกจังหวัด

          เห็นหรือยังครับว่า Mobility และ Job Transfers and Rotation ตางกันตรงไหน และความยืดหยุนในการเคลื่อนยายมีขอดีอยางไร

ที่มา : www.hrcenter.co.th