Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
  • Automotive experience
  • Eexperience 1-2 Year
  • Good English
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
  • Fluent in English
  • Work with under pressure
  • Welcome New graduates
22 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด