Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กร
classification: งานบัญชี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • มีประสบการณ์กำกับ ตรวจสอบ จัดการความเสี่ยงทาง IT
 • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • To join of the leading power & utilities producer
 • To be a part of FAST-GROWING company
 • Development programs & career opportunities
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • To join of the leading power & utilities producer
 • To be a part of FAST-GROWING company
 • Development programs & career opportunities
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธนาคาร - ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Minimum of 10 years of experience in corporate affairs, government relations,
 • Strong understanding of the finance and banking industry in Thailand.
 • Hybrid Work
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • To join of the leading power & utilities producer.
 • To be a part of FAST-GROWING company
 • Development programs & career opportunities
26 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด