Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿12,000 – ฿18,000 per month
subClassification: งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿10,000 – ฿15,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
  • Experience in logistics//warehouse operations
  • Strong Skills in Presentation & Communication
  • Experience in B2B Marketing / Customer oriented
4 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด