Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Technical service / technical support hydrocolloid
 • Knowledge of food ingredients and food processing
 • Able to travel to work aboard or upcountry
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานบัญชี
 • 5 years of exp. in Business Analyst
 • Experience in SAP (CO-PA and CO-PC) and Power BI
 • Strong analytical and quantitative skills.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Performance Management, Talent Management and OD
 • Excellent in presentation skill
 • Good in project management
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานบัญชี
 • 3 years of experience in financial or accounting reporting
 • Bachelor’s degree in finance or accounting
 • Experience in SAP (CO-PA and CO-PC) and Power BI
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • HR dashboards and reports
 • Develop and implement data
 • Proficiency in data analysis tools
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • HR Business Partner
 • 5-10 years of experience in HR in manufacturing business
 • Able to work at Kalasin
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเจ้าหน้าที่บัญชี/งานเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
classification: งานบัญชี
21 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด