Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
  • Strong knowledge in accounting, finance and taxation
  • Commercial savvy with strong analytical and strategic thinking skills
  • Demonstrate expertise in financial analysis, forecasting, and strategic planning
11 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด