Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานฝึกอบรม
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
  • Good challenge in job responsibilities to enlarge your skills and career
  • Attractive remuneration package and benefits
  • Global company with well structured and system in your area, Lamphun
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
  • Stamping/ Mold die design skills and experience
  • Good English communication skills
  • Attractive remuneration package
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
  • More than 5 years of EXP in Supplier Quality inspection process
  • Background with automotive experience
  • Good English Communication Skills
12 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่