Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
  • Design business workflow and customer journey
  • Analytical and Presentation Skills
  • Experienced in Background IT
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
  • Be a strategic advisor to business leaders.
  • Enhance organizational effectiveness.
  • Knowledge in HR Generalist.
17 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด