Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีอื่น ๆ
classification: งานบัญชี
  • Microsoft Dynamics is Preferably.
  • Proven experience in ERP.
  • Strong accounting principles and pratices.
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿37,500 per month
subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
  • Analysis cost of new project.
  • Calculation cost merit for project improvement
  • Prepare / summarize cost and update cost status in each changing point.
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด