Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
  • Minimum 3 years of experience in HR
  • Define the future recruitments with the managers
  • Ensure all labor related documents are filled, fil
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
  • วางแผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนต์
  • ทักษะด้านการเขียนข่าว - เขียนสกู้ปข่าว
  • มีความชื่นชอบด้านภาพยนต์
28 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด