Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิจัยและวิเคราะห์การตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • ระบบปรับอากาศ Chiller
 • HVAC / VRF/ Chillers
 • Strong in HVAC Chiller
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • ระบบ VRF/VRV
 • sale Engineer
 • Spec-in
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • Machine Maintenance
 • Control costs
 • Preventive Maintenance plan
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Control product specification
 • Standard
 • Development, Improvement
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • Engineering
 • Degree in Electrical Engineering, Mechanical Engineering fields.
 • Licensed of professional praclice (กว.)
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Financial
 • Accounting
 • Experience in Finace or Accouting
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรกระบวนการผลิต
classification: งานวิศวกรรม
 • Analysis operation efficiency trend
 • Improvement to achieve the target of section
 • Man Power Management
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Preventive maintenance for machine, tools
 • Cost reduce and Productivity up
 • Support New line and New model
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Chemical Control
 • Specialist hazardous substances
 • Safety management skill
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภคอื่น ๆ
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Purchasing staff
 • Control price and document
 • Co-operation with Suppliers
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายไอที
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • ระบบ VRF/VRV
 • Sale Engineer
 • VRF (Spec-in)
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด