แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ฮาร์ดแวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • UNIX /Linux based environment
 • Redhat Linux Enterprise
 • capacity planning
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินเชื่อ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • การบริหารหนี้ NPLs
 • การเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินเชื่อ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
 • ปฏิบัติงานที่ จ.อยุธยา
 • Business Center
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Developer
 • Programmer
 • Frontend, Backend
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • A Master’s degree from overseas is an advantage
 • 7+ years' experience working in legal practice,
 • Procession of relevant certifications in data protection is an advantage
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Treasury
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Support Treasury Service business
 • At least 7-10 years experience in Treasury Operations in Financial Institutions
 • 3-5 years (Junior) experience in Treasury Operations in Financial Institutions
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Strong understanding of risk management principles and practices
 • At least 5 years of experience in risk management
 • Develop and implement risk management strategies
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • ผู้จัดการสาขาต่างประเทศ (Non-CLM Cluster, สาขาคุนหมิงและสาขาสิงคโปร์)
 • ปฏิบัติงานประจำประเทศจีน สามารถในการใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
 • ประสบการณ์ งานสินเชื่อธุรกิจ/สินเชื่อต่างประเทศ งานปรับปรุง โครงสร้างหนี้
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินเชื่อ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Account Executive (AE)
 • Business Center
 • จังหวัด ลพบุรี
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินเชื่อ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • พัฒนา Product Program
 • หากมีประสบการณ์งานสินเชื่อ/สาขาธนาคาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินเชื่อ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Relationship Manager SME
 • Business Center
 • ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินเชื่อ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Account Executive (AE)
 • Business Center
 • กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคณิตศาสตร์ งานสถิติ งานสารสนเทศศาสตร์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Data Analyst
 • Python or SQL
 • Fintech or banking industry
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการตลาดทางตรง งานการตลาด CRM
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Customer Segmentation
 • Wealth Segment
 • Planning Product
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • งานควบคุมบัญชีตลาดเงินตลาดทุน (Global Market Account Control)
 • ดูแลการตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อในระบบ Oracle GL
 • ควบคุมและดูแลการจัดทำ / สอบทาน Checklist IFRS9
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Private Wealth Management
 • วิเคราะห์สภาวการณ์และข้อมูลการลงทุน
 • จัดทำ Asset Allocation / Model Portfolio
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • มีความรู้ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนา และ
 • มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคารในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ มีความรู้ด้านการตลาด
 • ร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทดสอบและควบคุมคุณภาพ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Platform Quality Assurance
 • Automate Tester
 • Test automation tool; Robot Framework
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • วางแผนการพัฒนา Bank-wide Transformation Roadmap
 • มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคารในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ มีความรู้ด้านการตลาด
 • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนา
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการกองทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการกองทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • มีประสบการณ์ งานสินเชื่อธุรกิจ/สินเชื่อต่างประเทศ งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ > ปี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินเชื่อ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Relationship Manager SME
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • ปฏิบัติงาน จังหวัดสระบุรี
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Operational Risk Management
 • Risk Control Self-Assessment
 • OperTIONAL Rsk
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานฝึกอบรม
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Trade Marketing
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Strategy and Execution
 • Leadership and Management
 • Cross-Functional Collaborator
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานหัวหน้างาน/งานหัวหน้าทีม
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานบริหารจัดการโปรแกรมและโปรเจกต์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานบริหารจัดการโปรแกรมและโปรเจกต์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
30 วัน+ ที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่