Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ บริษัทฯ ไม่มีรถรับ-ส่ง
 • มีทักษะการวางแผนงานการดำเนินการผลิต
 • พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • Production Control
 • Production Planning and Control
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • To join of the leading power & utilities producer
 • To be a part of FAST-GROWING company
 • Development programs & career opportunities
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Five days working
 • International Company based in Germany
 • Yearly increment
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Samut Prakan, Thailand
 • Color Matcher
 • Excellent Benefits
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Good experience in people & operation management
 • Good English communication skill, problem solving
 • Able to work in shift, flexible, can do attitude
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • พนักงานฝ่ายผลิต
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อุตสาหกรรมผลิตกลิ่นวนิลา
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿46,667 – ฿70,000 per month
subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกอบชิ้นส่วนการผลิต
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด