Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Working in International Company
 • Agile culture and Hybrid working
 • Excellence employee benefits
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Proficiency of medical underwriting
 • Knowledge of Health Insurance Products
 • Flexi Time/ Hybrid Work / Near MRT Lumpini
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • มีความรู้ประสบการณ์งานพิจารณารับประกัน
 • รับเรื่องโต้แย้ง ทบทวนผลการพิจารณา
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองหรือจัดการข้อโต้แย้ง
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿28,000 per month
subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Equality Welfare & Benefit (LGBTQA+)
 • Work from Anywhere
 • Community Support with Employee well-being resource groups
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Insurance
 • Medical
 • Underwriter
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Hybrid working & Flexible working time
 • Non-Life Insurance Business
 • Good command in English
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Minimum 2-3 years working experience in QA
 • Knowledge of OIC, Experience in insurance business
 • Good in English both speaking and writing
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Engineering & Property Insurance
 • Good English Proficiency
 • Good Career Opportunity
28 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด