Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿65,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Love Design & Life style, Creative
 • A bachelor’s Degree in interior design
 • Teamwork enviroment
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Condominium Interior Design Specialist
 • Interior Product Development
 • A passion for Real Estate
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,500 – ฿22,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Design Review
 • Retail Design
 • Interior Design
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AUTO CAD
 • SKETCH UP
 • PHOTO SHOP
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿22,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit, Auto Cad, Sketch Up, Photo Shop, BIM
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿22,000 – ฿33,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Interior Design
 • ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงานในการตกแต่งภายใน
 • ศึกษาวิเคราะห์แบบ และ BOQ วางแผนการก่อสร้าง
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Minimum 3 years in interior design or architect field
 • Good presentation, communication and negotiation skills
 • Background in retail is a plus
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿28,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿75,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Creative Design
 • Managerial skills
 • Entrepreneurship
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿44,999 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿16,666 – ฿24,999 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿52,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Residential and Hospitality Oriented
 • Narrative driven design
 • Opportunity for overseas projects
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Opportunity to Shape Luxury Living Experiences
 • Collaboration with Industry Leaders
 • Career Growth and Impact
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
20 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด