Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • 2-3 years experience in the Financial Markets
 • Preferred if possess IC License or FX dealer
 • Service-minded and good team player
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Bachelor in Computer Science, Information Science
 • Front office experience in financial services
 • Understanding of Linux Administrator skills
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Business analysis
 • Legal support
 • Financial projection
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • ​ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการจัดทำ Presentation
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • ช่างสังเกตชอบการตรวจสอบ มีความสามารถในการวิเคราะห์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Coordinate closely with business functions
 • Bachelor’s Degree in Business or related fields
 • 2-3 years of relevant experience
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ความเข้าใจ หรือความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ การตลาด
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Degree/Master degree in finance, marketing
 • 1-3 years related work experience in related area
 • TOEIC Score > 600
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
 • มีพื้นฐานในอนุพันธ์ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Product Marketing
 • Corporate Product Marketing
 • Actuarial
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Bachelor’s degree in related field.
 • Good command of English (TOEIC Score > 600)
 • Good team working
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • 8 years experiences in Compliance & Internal
 • Good Knowledge in Securities Business.
 • Degree or higher in Laws, Accounting, Finance
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • ​วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี
 • Service Mind มนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพที่ดี
 • ให้บริการผู้ถือหุ้นที่มาติดต่อทำธุรกรรม
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
1 เดือนที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
1 เดือนที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
1 เดือนที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแนะนำการลงทุน งานตัวแทนแนะนำการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด