Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Actuarial experience from insurance company
 • Excellent in English communication
 • Opportunity to work with the group, German colleague.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานออกแบบกราฟฟิค
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขนส่งทางรถไฟ งานขนส่งทางทะเล
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Fresh graduates are welcome.
 • Good communication in English both written and spoken.
 • Bachelor's degree in Business, Economics, Marketing, Logistics, Statistics
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,500 – ฿27,500 per month
subClassification: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานออกแบบกราฟฟิค
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Art Direction
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Creative mind and energetic personality
 • Passion for fashion and streetwear
 • Skilled in photography and retouching
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานออกแบบกราฟฟิค
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Graphic skill (Illustration / InDesign / Photoshop / After Effect).
 • Project/ campaign/ activation management.
 • Initiate fresh idea in concept, theme and visual
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Open for newly graduated in Fashion Design
 • Graphic Designer
 • Bag Shoes Jewelry Designer
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด