Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารแบรนด์สินค้า งานบริหารตราสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
  • Market Research to the market and new business opportunities
  • Product Development Combining customer needs with our knowledge resources
  • Creating new business opportunities and collaborating with organizations
11 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด