Listed more than five days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
  • Based at Suvanabhumi Airport
  • The Most International Company
  • No.1 World's Best Workplace
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้างาน/งานหัวหน้าทีม
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
  • The Most International Company
  • No.1 World's Best Workplace
  • Nearby MRT Samyan Station
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด