Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิตและจ่ายไฟฟ้า
classification: งานเหมืองแร่ งานทรัพยากรและพลังงาน
  • Lead the reduction in EPC and O&M costs
  • upervise technical, contractual, and insurance
  • Monitor quality standards during construction
14 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด