อย่าลืมยื่นแบบภงด.51 ภายใน 31 สิงหาคมนี้

อย่าลืมยื่นแบบภงด.51 ภายใน 31 สิงหาคมนี้
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต้อง เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กลางปี (ภ.ง.ด.51) ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งก็คือสิ้นเดือนสิงหาคม โดยประมาณการรายได้ทั้งปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย หาร 2 คูณด้วยอัตราภาษี 15% หักด้วยภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่ต้องชำระ แนบด้วยรายการภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย

ผู้ที่ต้องยื่นแบบ

บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นแบบภ.ง.ด.51 ได้แก่

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

  • บริษัท จำกัด
  • บริษัทมหาชน จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วน จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีสาขาไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศไทย จะต้องนำกำไรสุทธิของสาขามารวมกำไรสุทธิของสำนักงานใหญ่เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ได้แก่

  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย ให้ถือว่าบุคคลผู้จ้างเป็นลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อเช่นว่านั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและให้บุคคลนั้นมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรดังกล่าว

(3) กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ

4. กิจการร่วมค้า

ผู้ที่ไม่ต้องยื่นแบบ

ยื่นแบบภงด51 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบ ได้แก่

  • บริษัทที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเป็นปีแรก รอบบัญชีไม่เต็ม 12 เดือน
  • บริษัทที่ปิดกิจการ ซึ่งรอบบัญชีปีสุดท้ายไม่เต็ม 12 เดือน
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบบัญชี โดยรอบเวลาดัวกล่าวมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้