ตกงานเพราะน้ำท่วม รีบไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน

ตกงานเพราะน้ำท่วม รีบไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

sso-oct-s

          จากเหตุการณ์น้ำท่วมสถานประกอบการหลายแห่ง ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ควรรีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน หากเกิน 30 วัน จะไม่สามารถรับสิทธิ ประโยชน์ได้ครบถ้วน

          ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจะต้องอายุไม่เกิน 55 ปี โดยเตรียมหลักฐานได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
บัตรประจำตัว ประชาชน หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน และสำเนา
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน ไปด้วย
ซึ่งมีเงื่อนไขในการรับประโยชน์ทดแทน คือ เป็นผู้ประกันตน ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน จึงจะได้รับ การช่วยเหลือในการบริการจัดหางานการฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมทั้งรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่งถ้า ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ที่นำส่งเงินสมทบ ระยะ เวลาไม่เกิน 180 วัน และในกรณี ที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง มีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์  ในกรณีชราภาพ โดยได้รับเงินออมบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพตามเงื่อนไขในการรับประโยชน์ทดแทน

          นอกจากนี้ หากผู้ประกันตนประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไปสามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจ ตามมาตรา 39 โดยยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส.1-20) ด้วยตนเอง ภายใน ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงาน ซึ่งผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม 6 กรณี ได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตรชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะนำส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท
ซึ่งปัจจุบัน สามารถส่งเงินสมทบได้หลายช่องทาง

          หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม หรือต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

 


เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
บริจาคน้ำท่วม สามารถหักภาษีได้ 1.5 เท่า
เตือนภัยน้ำท่วม
สิ่งของจำเป็นที่ควรมีใน "ถุงยังชีพ" 
ส้วมฉุกเฉินทำเองได้
รวมที่จอดรถฟรีหนีน้ำท่วม

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้