ฐานเงินเดือน ในสายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด

ฐานเงินเดือน ในสายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ฐานเงินเดือนของแต่ละสายงานนั้นมีความแตกต่างกันด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งเรื่องของทักษะ คุณสมบัติของตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวออกไปอย่างเรื่องของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับจุลภาคจนถึงแบบมหภาค ก็ยังมีอิทธิพลกับอัตราเงินเดือนอีกด้วย

จาก Salary Report 2016 โดย jobsDB นั้น ได้จัดอันดับ 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด 10 อันดับ โดยแยกออกเป็น 4 กลุ่ม ตามระดับตำแหน่งตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ระดับหัวหน้างาน และระดับผู้จัดการขึ้นไป ซึ่งอับดับของสายงานต่าง ๆ ที่แสดงออกมาในแต่ละกลุ่ม จะมีระดับเงินเดือนที่ต่างกันแม้จะเป็นสายงานเดียวกัน แต่หากอยู่ในระดับตำแหน่งงานที่ต่างกัน  อัตราเงินเดือนก็ต่างกันไปด้วย แต่ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือ ทุกสายงานที่ติด 10 อันดับเงินเดือนสูงสุดคืออาชีพที่ต้องการทักษะตามสายงานนั้น ๆ

ฐานเงินเดือนปี59-1

ระดับเจ้าหน้าที่

งานโทรคมนาคม เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงที่สุด อยู่ในช่วง ตั้งแต่ 28,467 – 39,666 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ เจ้าหน้าที่ออกแบบระบบเครือข่าย, เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสายอาชีพที่อาศัยความรู้และทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จัดการกับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ network เช่น firewall, anti-virus และระบบตรวจจับการบุกรุก รวมไปถึงการตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย และประสิทธิภาพการทำงานให้พร้อมใช้งาน

งานบริการเฉพาะทาง เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงอันดับ 2 อยู่ในช่วงเงินเดือนตั้งแต่ 22,731 – 39,317 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ งานวิเคราะห์ธุรกิจ, งานด้านกฎหมาย และที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นสายอาชีพที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทนายความ, มีทักษะการจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ดี รวมถึงมีความรู้เรื่องสัญญากฎหมาย กฎหมายเชิงพาณิชย์ และกฎหมายบริษัท

งานไอที เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงอันดับ 3 อยู่ในช่วงเงินเดือนตั้งแต่ 21,854 – 38,951 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านไอที โดนต้องอาศัยความสามารถด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ มีความสามารถเขียนโปรแกรมให้กับเว็บไซต์ รวมถึงมีความสามารถในการดำเนินการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ และ QA ได้

ฐานเงินเดือนปี59-2

ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง

งานโทรคมนาคมยังคงเป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงที่สุดเหมือนระดับเจ้าหน้าที่ โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 38,125 – 57,812 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ พนักงานจัดการเครือข่ายอาวุโส, หัวหน้าทีมออกแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสายอาชีพที่อาศัยความรู้และทักษะเช่นเดีนวกับระดับเจ้าหน้าที่ เช่น มีความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จัดการกับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ network เช่น firewall, anti-virus เป็นต้น รวมถึงทักษะความเป็นผู้นำ และการบริหารบุคคล

งานธนาคาร/ งานการเงิน เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงอันดับ 2 ในระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 37,6671 – 65,874 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือนักวิเคราะห์การเงิน, นักวิเคราะห์การลงทุน, พนักงานฝ่ายกลยุทธ์ด้านการเงิน สายงานที่มีต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตีความผลลัพธ์ทางการเงินและตัวชี้วัดทางธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของการลงทุน รวมถึงมีความรู้และทักษะการคิดคำนวณที่ดีเยี่ยม

งานบริการเฉพาะทางเป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงอันดับ 3 ในระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 36,133 – 60,970 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ งานวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส, เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสายอาชีพที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทนายความ, มีทักษะการจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ดี รวมถึงมีความรู้เรื่องสัญญากฎหมาย กฎหมายเชิงพาณิชย์ และกฎหมายบริษัท

ฐานเงินเดือนปี59-3

ระดับหัวหน้างาน

งานบริการเฉพาะทางเป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงสุดในระดับหัวหน้างาน มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 51,208 – 83,924 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายระหว่างประเทศ และหัวหน้าฝ่ายนิติการ ซึ่งเป็นสายอาชีพที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทนายความ, มีทักษะการจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ดี รวมถึงมีความรู้เรื่องสัญญากฎหมาย กฎหมายเชิงพาณิชย์ และกฎหมายบริษัท ร่วมกับความรอบคอบที่สูงมาก และประสบการณ์

งานประกันภัย เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงเป็นอันดับ 2 ในระดับหัวหน้างาน มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 50,855 – 87,758 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานประกันภัย และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสายอาชีพที่จำเป็นต้องมีความคิดเชิงตรรกะ และความสามารถเชิงตัวเลขระดับลึก ต้องผ่านการสอบวัดผลในวิชาชีพAssociateship หรือ Fellowship มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel รวมถึงทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้เร็วด้วย

งานบัญชี เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงเป็นอันดับ 3 ในระดับหัวหน้างาน มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 49,664 – 81,375 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และหัวหน้าฝ่ายภาษีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสายอาชีพที่จำเป็นต้องมีทักษะคล้ายกับสายงานการเงิน การธนาคาร ร่วมกับการสอบเฉพาะสายอาชีพบัญชี และประสบการณ์สายงานบัญชีที่มากพอสมควร

ฐานเงินเดือนปี59-3

ระดับผู้จัดการขึ้นไป

งานอสังหาริมทรัพย์ เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงสุดในระดับผู้จัดการขึ้นไป มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 87,500 – 132,142 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และผู้จัดการฝ่ายจัดหาที่ดิน ซึ่งเป็นสายอาชีพที่จำเป็นต้องมีความรู้ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการคำนวณการลงทุน และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงเป็นอับดับ 2 ในระดับผู้จัดการขึ้นไป โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 83,276 – 123,275 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ ผู้อำนวยฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการแผนกวิจัย ซึ่งเป็นสายอาชีพที่จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์ มีความรู้ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เป็นคนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถประมวลความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ประสิทธิภาพ

งานขนส่ง เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงเป็นอับดับ 3 ในระดับผู้จัดการขึ้นไป โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 80,738 – 119,335 บาท โดยมีตำแหน่งงานคือ ผู้ผู้จัดการแผนกขนส่ง และผู้จัดการแผนก Supply chain ซึ่งเป็นสายอาชีพที่จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดสรรสินค้า กฎหมายขนส่ง และการจัดการบริหารคน

ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งระดับสูงแค่ไหน  หรือเงินเดือนค่าตอบแทนมากเท่าใด สิ่งที่จำเป็นต้องมีในตัวผู้ทำงานก็คือความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติ และทักษะที่มีอยู่ในตัวของผู้ทำงานเอง ทุกปัจจัยนั้นล้วนประกอบออกมาเป็นคุณค่าของผู่ทำงานกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมพร้อมผลตอบแทนที่จะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นคนทำงานที่ทำงานอย่างเป็นสุข และสนุกกับงานที่ใช่ แฮปปี้กับทุกมิติของชีวิต

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิธีเจรจาต่อรองเงินเดือน

เปลี่ยนงานใหม่เรียกเงินเดือนอย่างไรให้แฮปปี้

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้