คุณสมบัติและการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน

คุณสมบัติและการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

สภาวิศวกรได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗” โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติวิศวกรอาชีพอาเซียนผู้ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า

(๓) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีหลังจบการศึกษา

(๔) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีในการรับผิดชอบ งานด้านวิศวกรรม ที่เด่นชัด

(๕) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด

(๖) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร

การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ให้ยื่นคําขอพร้อมชําระค่าคําขอขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด

การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนมีอายุครั้งละ 3 ปี นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียน

การต่ออายุ

การต่ออายุทะเบียน ให้ยื่นคําขอต่ออายุพร้อมชําระค่าคําขอต่ออายุทะเบียนต่อสํานักงานสภาวิศวกร ภายใน 90 วันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุและต้องมีหน่วยความรู้ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด

ขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน กรณีที่ไม่สามารถยื่นคําขอต่ออายุทะเบียน ตามเวลาที่กําหนด การต่ออายุทะเบียนจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร เป็นรายกรณีไป

ค่าคําขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน และค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ขอบเขตงานวิศวกรอาเซียน

วิศวะไทยเสี่ยงตกงาน เมื่อเปิดเสรีอาเซียน

เรื่องเล่าธุรกิจ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด