การเปิดเผยงบการเงิน

การเปิดเผยงบการเงิน
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

          งบการเงินเป็นรายการทางบัญชีที่มีการแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินการ การเปลี่ยนแปลง ของเงินสดและแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องการเงิน โดยดูจากงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันใดวันหนึ่ง งบกำไรขาดทุนหรืองบการเงิน ที่แสดงผลการดำเนินงานกิจการช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หรืองบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีมาตรฐาน การบัญชีฉบับที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ต้องเปิดเผยดังนี้

  1. นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ซึ่งรวมถึงวิธีกำหนดขั้นความสำเร็จของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
  2. จำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งรับรู้ระหว่างงวดตามประเภทของการขายสินค้า การให้บริการ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 
  3. งบการเงิน จำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือบริการซึ่งรวมอยู่ในรายได้แต่ละประเภทตามที่ระบุในข้อ 2
  4. รายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี  เรื่อง  เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าและเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น ค่ารับประกันสินค้า  ค่าชดเชยความเสียหาย  ค่าปรับ   หรือรายการขาดทุนอื่นที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของหลักเกณฑ์ของการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายนั้นจะอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของทรัพย์สิน เป็นต้น
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้